Sponsors

Nieuwsbrief

Sponsors
Member of The Internet Defense League

Onderwerpen

 

 Open in nieuw venster

Promotie

Poll

MH17 is:
Anunnaki, onze Goden - (deel 149) – Opgevaren meesters... (20.0)
Zondag, 12 februari 2017 11:43
PDF Afdrukken

Dit is een reeks artikelen waarin Evert Jan Poorterman ons meeneemt op een fascinerende ontdekkingsreis.

Over de komst van een ster en vooral zijn bewoners die al sinds 445.000 jaren álles, maar dan ook écht alles op onze planeet bepalen.De Zon en de bij-Zon (slot 28)


xxx

Gud... euh God of GOD

In deze aflevering het laatste deel van wat de Australische Kelly Cahill overkwam. Ze kwam onverwacht in een bloedstollend avontuur terecht, waarin haar wil werd gebonden en zij als individue werd uitgeschakeld door machten en krachten die, zo leek het tenminste, groter en krachtiger leken dan die van de God waarin zij geloofde. Dat is dan ook een probleem: ik als kenner van de oertaal Kwando en als bedrijver van die taal en ook van andere talen (voornamelijk Nederlands en Nederdiets... en spelenderwijs wat Engels und Deutsch maar zeer weinig tot geen Frans, Spaans, Italiaans of Latijn en oud-Grieks) weet inmiddels dat het benoemen en onderscheiden wel degelijk van belang is. Wat dan?! Nou dat je je duidelijk uitspreekt en richt op...

hetgeen je beoogt en bedoeld! Wil je hulp van God, dan kun je die hulp vragen. Of je het krijgt is heel wat anders! In mijn beleving en als uitkomst van mijn onderzoek is God of GOD niets meer of minder dan een kleine ster in ons zonnestelsel (en daarbuiten vanwege zijn langgerekte baan). Mogelijk draait deze roodbruine dwergster zelfs binnen de Oortwolk ofwel de begrenzing van ons systeem dat dan binnenin de molecuul zou bestaan. Niet ondenkbaar is dat de roodbruine dwergster er steeds even uitwipt en vervolgens weer binnenglipt. Als dat zo is brengt hij steeds materiaal vanuit de molecuul naar buiten en ‘buitenmolecuuls’ materiaal mee naar binnen... en er is daar geen grenscontrole, dus weten we niet welke effecten dat heeft op ons systeem!


xxx


xxx


xxx


Aangezien de Oort-wolk twee kamers lijkt te hebben, vermoed ik (al bijna twintig jaren) dat de baan van de tweede ster geen langgerekte elliptische baan is... maar twee langgerekte banen (de op zijn zijde liggende 8 ofwel de lemniscaat, het oneindigheids-symbool) die halverwege en in de directe nabijheid van de Zon ‘flipt’. Op zijn ene reis ervoor flipt de ster en op zijn andere reis erna flipt de ster. En met ‘flippen’ bedoel ik het veranderen van polariteit. Van – naar + of van + naar –. Iedereen die GOD of God aanroept, roept de kleine roodbruine dwergster aan. Want dat is GOD. Daarover ben ik vanaf het begin van deze reeks zeer duidelijk geweest! GOD is een regionaal fenomeen en het is een sterretje! GOD is zeer beslist niet de scheppende Kracht achter het HeelAl.

Bij het aanroepen van GOD/God loop je de kans dat een ‘godheid’, een amfibisch reptiel (bewoner van GUD, de Stierster met zijn planeten) zich bij je meld. En die wezens hebben meer kracht dan wij mensen, dus kunnen ze in onze ogen meer dan een ‘sterveling’. Maar die krachten wil je ook niet: je wilt het allerbeste, het allerzuiverste en de meest sterke kracht... en dan moet je toch de ‘Heilstrohm’ aanroepen of de ‘Force’... en wellicht is dat het zelfde als de ‘Heilige Geest’. Ik noem het de ‘Oneindig Liefdevolle en Oneindig Creatieve Kracht, vertegenwoordigd in Al Wat Is, in het HeelAl’. Dank U! En dan vraag ik ‘licht en liefde, kracht en energie’... en dat het maar mag stromen (naar mij of naar degenen die ik graag wil helpen). Meestal werkt dat.

Hellup! Sta mij bij! (of ‘god verdoem’...)

In momenten van nood heb ik Jezus aangeroepen, maar niet eerder dan de naam van Toth. Die roep ik meestal als eerste aan. Dan Jezus en in sommige specifieke gevallen ook Mardoek/Ra en Inanna die ook Ishtar is en Isis. Dat zijn euh hoger geëvolueerde wezens (of zouden dan moeten zijn) en die kunnen als ‘eerstelijnshulp’ al het nodige doen als zij willen. Het HeelAl is een georganiseerde chaos. Er is een sterke hiërarchie. Daarbinnen zijn er sterke structuren en die kennen een volgorde. Dus het of de ‘Allerhoogste’ aanroepen, betekend meestal toch een verzoek dichterbij dan je denkt en aan het einde van de hiërarchie of het begin van de kracht-structuren in het HeelAl. Je eerste ‘helpers’ zijn je eigen gidsen of begeleiders. Die trachten te doen wat nodig is.

Maar meestal blijken de inspanningen van onze eigen lieve gidsen onvoldoende. De ‘tegenkrachten’ zijn beter georganiseerd en sterker, dus zou je een etage hoger moeten zoeken naar hulp en dan kom je al gauw bij de genoemde ‘goden’... of met name genoemde personen zoals Toth, Jezus (Sananda), Ra en Isis, maar ook de hele rits aan ‘meesters’ zoals: El Morya, Hillarion, Salusa, Saint Germain, Buddha?, Djwhal Khul, Metraton, Kuthumi, Serapis Bey en Lady Quan Yin en talloze anderen. Het zegt mij niet zo veel; ik heb er niets mee in dit leven. Wel weet ik dat het HeelAl vergeven is van leven; in de materie en in de geest en dat er veel dimensies zijn met hun tonen en tussentonen (zal het eens opzoeken; heb een geschrift waarin al die...

dimensies beschreven staan. Wie er in die sferen/werelden de dienst uit maken. Het is zeer complex kan ik zeggen. Mogelijk dat ik daar de komende aflevering op terug kom. In deze aflevering sluit ik het verhaal van Kelly Cahill af... en ga de komende weken verder met de Veluwe en wel met het Ronde Huis, de vreemde zaken die daar plaatsvonden, de ‘kabouters’ en andere vreemde verschijningen die ons doen vermoeden dat de Veluwe wel degelijk het huis is van Anunnaki en dat zij hier een ondergrondse basis hebben. Het verklaart mogelijk de geruchten van een internationaal netwerk van pedofielen en waarin Nederland (‘nederlanden’ en dus ook België) een niet onbelangrijke rol schijnt te spelen.

Verder met deel zeven 7.0

Daar was hij, enigszins vervaagd, maar nog wel duidelijk zichtbaar. De plek leek een volmaakt gelijkzijdige driehoek met zijden van één centimeter... ... 'Wat kun je me nog meer vertellen over de andere mensen die in die nacht ook aanwezig waren toen de Aliens ons aanvielen'? vroeg Kelly aan John van de PRIA (Phenomena Research Institute Australia), nadat deze organisatie het rapport van het onderzoek van de gebeurtenis bij Eumemmering Creek had afgerond. 'Niet alleen hadden de vrouwen driehoekjes onder hun navel, een van hen had ook littekens van hechtingen op haar enkels, en beiden hadden ze plekken op de binnenkant van hun benen', antwoordde John. 'Ze herinneren zich heel duidelijk dat ze plat op hun rug lagen en vastgebonden waren.

Ze konden niet praten tijdens de ontmoeting, maar ze leken door middel van telepathie geweten te hebben wat er met de ander gebeurde'. 'Klopt', zei Wendy. 'Ik herinner me dat je vertelde dat je onder die omstandigheden plotseling beschikte over het verbazingwekkende vermogen om te communiceren via je geest'... Hoewel in aanvang Kelly de nachtelijke wezens als zeer negatief ervaart, komt ze later op een ander bewustzijnsniveau. Tijdens een regressie doet zij een visualisatie en in dat zijn - bevond zich een lang zwart wezen. 'Het staat met de rug naar me toe', schrijft Kelly; 'van de zelfde soort als die ik tijdens de UFO-ontmoeting heb gezien. Hij zweefde ongeveer dertig centimeter van de grond, zijn benen bij elkaar en zijn armen uitgestrekt (zoals Leonardo Da Vinci de 'Universele Mens' uitbeeldde).

Ik was niet bang omdat ik wist dat dit geen fysieke werkelijkheid was. Plots gleed het zwart van de gestalte af. Eronder bevond zich de meest volmaakte mannelijke naaktfiguur die ik ooit heb gezien. Langzaam en gelijkmatig begon de zwevende gedaante rond zijn as te draaien, de armen nog steeds uitgestrekt. Toen hij me uiteindelijk aankeek, werd ik getroffen door een hoogst ongewone aanblik. De naaktfiguur strekte zijn hand naar me uit in een gebaar dat ik onmiddellijk begreep. Er lag een trouwring in en op dat moment werd ik vervuld van de absolute zekerheid dat hij en ik met elkaar verbonden waren, alsof we dezelfde essentie hadden. Ik had hem geschapen... en zonder een spoor van angst strekte ik mijn arm uit en legde ik mijn hand in de zijne.

En toen ervoer ik voor het eerst een energiestroom op het fysieke vlak. Ik begon direct rond te draaien bijna alsof ik in een wervelwind of een draaikolk werd meegezogen. De ervaring gaat nog verder, maar ik wil graag terug naar het driehoekige litteken bij Kelly. Zij schrijft; 'Ik richtte mijn aandacht op mijn navel waar zich het driehoekige brandmerk bevond. In plaats ervan zag ik een lichtje. In feite was mijn hele lichaam bestrooid met twinkelende lichtjes. Mijn angst ging over in ontzag toen ik me al snel realiseerde dat wat ik zag niet meer of minder was dan de bundeling van zonnestelsels... Ik keek naar een heel Universum, gevangen binnen de grenzen van...'. Deze laatste delen geven mij de indruk dat Kelly tijdens haar regressie 'zicht heeft gekregen op haar rol als draagmoeder'.

Het driehoekige litteken kan duiden op een 'bevruchtings-ritueel' op de behandeltafel in een ruimteschip en de ontmoeting met een in zwart gehuld wezen, duidt op een verbinding tussen de twee levensvormen; de Aliens en de mensen. Dat zijn zwart van hem afglijdt kan slaan op het gegeven dat de nakomelingen uit dergelijke ingrepen een mixvorm zijn, met de kenmerken van beiden. Hij was niet zo angstaanjagend als de 'nachtelijke' wezens die opdoken tijdens de aanval, noch als de zwarte wezens die zij zo vaak 's nachts aan haar bed zag staan. Die haar aanraakten en beetpakten, waardoor zij vaak haar bewustzijn verloor. Kelly mag gaan ontdekken dat haar ongewilde contacten een doel dienen. Zij participeert in een programma waarin zij niet wil meedoen.

Beter ten halve gekeerd dan ten hele verdwaald

Toch kan zij voor haar incarnatie toegestemd hebben mee te doen in het 'programma', wetende dat het scheppen van een tussensoort de oorspronkelijke Aliens de mogelijkheid verschaft hun doodlopende evolutie-pad te verlaten en zich te richten op een toekomst met de mens. In feite is dit het verhaal van de amfibische Anunnaki. Die zijn in de 6e dimensie het pad gevolgd van de technologie en zijn het spoor met hun oorsprong bijster. Door hun vlucht naar onze 3D-beleving en tijd, hebben ze nu de mogelijkheid empathie, emotie, warmte en liefde terug te fokken in een subras, een hybride vorm van henzelf en de 'mense' die eens door hen zijn geschapen uit henzelf en Apen/primaten. Zij hebben het zoogdierenaspect aangebracht in hun reptielenstructuur.

De uitkomst is een intelligent klinisch wezen met de kenmerken van een nestdier... een uiterst gestructureerd wezen met een sterke creatieve inslag. Klaar om de stap naar de sterren te maken. Als deze vorm meer-en-meer gestalte krijgt hoeven de Aliens/Anunnaki/Reptilians onze harten niet te stelen, noch onze zielen te nemen. Dan kan ons samengaan voor beiden een positieve uitkomst hebben. Wel is het van belang dat de Aliens/Anunnaki begrijpen dat vegeteren op andermans energie moreel gezien, geen schoonheidsprijs verdient. Dat het stelen van hartekracht, van licht misschien en de levensvonk van de ziel, ook anders te verkrijgen is; namelijk door de weg terug af te leggen en in te zien dat dwalen in de oneindige Kosmos en loskomen van de oorsprong, leidt tot een doodlopende weg.

xxx

Evert Jan Kommee(t)man

Delen tekst zijn overgenomen uit de Statenvertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap Haarlem - 1987 (350 jaren Statenvertaling 1637-1987). Ik dank Carolus Verhulst; oprichter van Uitgeverij Mirananda te Wassenaar, voor het uitgeven van Sitchin's boek en voor zijn bijdrage als vertaler van de tekst, mijn ouders, mijn gidsen en onderzoekers en schrijvers als Immanuel Velikovsky, Erich von Däniken, Robert Charroux, Zecharia Sitchin, Alan Alford, Ernst Gideon, Iman Wilkes, de schrijvers danwel samenstellers van het Oera Linda Boek en tal van andere pioniers zoals Jan van Gorp (Iohannes Goropius Becanus, geboren te Hilvarenbeek, 1518-1572), Simon Stevin van Bruggen (Brugge, 1548-1620), Berend Willem Hietbrink (Maastricht 1943-...), Hylke Welling (1933 - ...), Michel de Nostradame (St. Rémy, 1503-1566), Pieter van der Meer en Alex Onbekend en Ansi mijn mentor en taalmeester en anderen die mij inspireerden...

Voor vragen en/of suggesties kun je Evert Jan rechtstreeks mailen op evertjan(apestaart)niburu.co

EVERT JAN POORTERMAN/NIBURU.COBezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl