Sponsors


Nieuwsbrief

Sponsors
Member of The Internet Defense League

Onderwerpen

 

 Open in nieuw venster

Promotie


 

Poll

Wist jij dat dikke bomen gekapt worden voor 5G?
Anunnaki, onze Goden - (deel 219) - Van harte gefeliciteerd Israël met jullie 70-jarig bestaan! - deel 25
Zondag, 27 januari 2019 14:05
PDF Afdrukken

Dit is een reeks artikelen waarin Evert Jan Poorterman ons meeneemt op een fascinerende ontdekkingsreis.

Over de komst van een ster en vooral zijn bewoners die al sinds 445.000 jaren álles, maar dan ook écht alles op onze planeet bepalen.De ‘vluchtelingen voor een grote ramp’...

Tijdens de uiterst roerige tijden, tja wat wil je; atoombommen op de steden Mohenjo-Daro en Harappa, gelegen in de Indus-vallei, nu Pakistan en te lezen in het ‘Mahabharata-Epos’ en de ‘Baghavad Gita’, waardoor tientallen vulkanen tot uitbarsting kwamen en het klimaat voor 300 jaren werd gewijzigd, breekt er in die periode nog een atoomoorlog uit en ditmaal in het Midden-Oosten. De chaos is compleet. En ik weet dat ik het in de afgelopen aflevering reeds aangestipt heb, maar in deze aflevering meer daarover... eenvoudigweg omdat ik via mijn stick in mijn boek kan komen. De inhoud van de stick is van mijn oude computer die in augustus 2014 crashte. Nu wil ik het verhaal graag volledig vertellen. Dus eigenlijk een beetje opnieuw. Uit mijn boek; ‘Friezen aan de Eufraat’ de onderstaande tekst.

xxx

Speelgoed, gevonden in Harappa...

xxx


xxx

Kinderspeelgoed van klei, gevonden in Mohenjo Daro, 4.500 jaren oud...

ofwel ‘vluchtelingen voor een atoomoorlog’!

‘Zecharia Sitchin, meent op grond van zijn onderzoek te kunnen stellen dat ongeveer 2.000 jaren voor onze jaartelling een hevige atoomoorlog werd gevoerd door de goden van Egypte en Mesopotamië. Daarbij werden de steden Sodom en Gomorah, de raketbasis Baälbek en een mogelijk aanwezige basis in de Sinaï totaal verwoest en met de grond gelijk gemaakt. Sitchin noemt dit conflict de ‘Piramide-oorlogen’ en dodelijke fall-out van de atoombommen moet in oostelijke richting zijn gewaaid, waardoor de landen Akkad en Sumer werden getroffen. Dat zou een reden kunnen zijn voor het vrij plotseling verdwijnen van de Sumerische beschaving.

Wetenschappers hebben nog steeds geen afdoende antwoord gevonden op het plotseling verdwijnen van de Sumerische beschaving en weten ook niet waar zij zijn gebleven. De aanzet tot deze oorlog was een conflict tussen de goden Marduk en zijn opponent Ninurta, zoon van Enlil. De plotselinge ondergang van de landen Akkad en Sumer zijn beschreven in teksten, die bekend staan als ‘Klaagliederen’. Professor Samuel Kramer, een vooraanstaand assyrioloog vertaalde die teksten en publiceerde deze. Daaruit kwam naar voren dat het een onbekende ramp was, die de mensheid niet kende! De geleerde Thorkild Jacobsen, kwam als één van de zeer weinigen tot de conclusie dat het land niet ten prooi viel aan een raadselachtige ramp, maar een voor ons inmiddels bekende! Hieronder volgt een vers uit die Klaagliederen en daarin wordt de ramp beschreven.

Over het land (Sumer) kwam een ramp,
een die onbekend was aan de mens;
een zoals men die nog nooit gezien had,
een waartegen geen verweer mogelijk was.

Een grote storm uit de hemel...
Een landvernietigende storm...
Een kwade wind, als een razende stortvloed...
Een woedende storm, gepaard gaande met een gloeiende hitte...
Overdag beroofde hij het land van de stralende Zon,
s-Avonds schenen de sterren niet...

De bevolking, angstig, kon nauwelijks ademhalen;
de kwade wind had hen in zijn greep,
gunt hun geen dag meer...
Monden waren bloeddoordrenkt,
hoofden zwelgden in bloed...
Het gelaat verbleekte door de kwade wind.

Steden ontvolkte hij,
huizen ontvolkte hij,
stallen ontvolkte hij,

schaapskooien maakte hij ledig...
Sumer’s rivieren deed hij stromen
met water dat bitter is;
op zijn akkers deed hij onkruid groeien,
op zijn weiden verwelkende planten.

De aanval op de ‘zondige’ steden Sodom en Gomorrah blijkt een duidelijk van te voren geplande daad te zijn, waarbij de bijbelse God geen enkel verschil maakte tussen mens en dier, stad en vlakte. ‘En Hij keerde de steden om, en die ganse vlakte, en alle inwoners dezer steden, ook het gewas des lands’. (Genesis 19:25).

De achtergrond van deze vernietiging vormde een hevig geschil omtrent het recht van de god Marduk, die wilde terugkeren naar Babylon. De andere goden verzetten zich ertegen en de godheid Erra (‘errazor’) die dezelfde is als Nergal (broer van Marduk), beloofde dat hij Marduk zou overtuigen dit niet te doen. In een lange tekst, die bekend staat als het ‘Epos van Erra’ wordt het gehele proces beschreven. Anu, de hoofdgod moest het conflict oplossen en stemde in met het gebruik van de ‘zeven machtige wapens’. Marduk’s broer Gibil hoorde dit en waarschuwde Marduk voor Erra’s plannen. De godheid Ninurta zou Nergal vergezellen tijdens de acties tegen Marduk. Nergal dacht dat Marduk en diens zoon Nabu zich verschuilden in de steden Sodom en Gomorrah, daarom werden beide steden verwoest. Deze steden hebben vermoedelijk gelegen in het zuidelijk deel, van wat nu de Dode Zee is. Dat deel van de Dode Zee, wordt heden ten dage nog steeds ‘Zee van Lot’ genoemd.

Kennelijk hebben de goden de planeet ná de zondvloed opnieuw verdeeld en mocht Enki zijn voormalige en ‘eerste’ stad Eridu herbouwen, maar Marduk zijn stad Babylon niet!, dat werd hem verboden. De goden van Enlil’s clan hadden de oorlogzuchtige Marduk liever niet in hun midden. Hierin schijnt het bijbelse verhaal van de ‘Toren van Babel’ te liggen.

Marduk zei; ‘Laat ons een stad bouwen met een toren, waarvan de top tot in de hemel reikt, en laten wij ons een Shem bouwen, opdat wij niet over de gehele aarde verstrooid worden’...

Shem is hier geen toren, maar een raket! Shem is hier ESH.EM en ook ES.HE.EM, wat neerkomt op A- vuur/as-eminent en B- het is hevig en eminent. Beide verklaringen slaan op de hevigheid waarmee de motoren van de raket loeien en branden, alvorens op te stijgen. Toen de godheid Enlil dit hoorde en zag (de god uit de bijbel?!) zei hij; ‘Kom aan, laat ons nedervaren, en laat ons hun spraak aldaar verwarren, opdat een iegelijk de spraak zijns naasten niet hore’. (Genesis 11:7). En vervolgens; ‘Alzo verstrooide hen de HEERE van daar over de ganse aarde; en zij hielden op de stad te bouwen’. (Genesis 11:8). Kennelijk worden Marduks aanhangers verspreidt en Zecharia Sitchin denkt dat dit zo rond het jaar 3.450 voor de jaartelling is, ver voor de oorlogen die nog zouden volgen.

xxx

Metropool Babylon...

xxx


xxx

De zogenaamde ‘hangende tuinen’ van Babylon...

xxx

zijn misschien wel ‘drijvende’ tuinen zoals de rieteilanden in het Titicacameer in Peru/Bolivia...

xxx


xxx

Lang ná deze volksverstrooiing wordt Babylon weer herbouwd, de achterblijvers spreken nog Sumerisch, de Taal der goden. Marduk voert hen aan en dankzij zijn vernuftige ‘regulatie-systeem’ waarbij water werd weggepompt, blijft de stad droog. Babylon lag voor de zondvloed gewoon aan de Eufraat, nu lag het nieuwe Babylon van ná de zondvloed kennelijk onder de waterspiegel. Gebouwd op de coordinaten en ruïnes van het eerdere Babylon. Mogelijk is een deel van het deltagebied verzakt. Dankzij de geweldige irrigatiesystemen die Marduk liet aanleggen om de stad droog te houden, maar ook om het land te bevloeien werd dit gebied uiterst vruchtbaar en werd de stad economisch krachtig. Veel water werd weggepompt naar andere steden, zodat die al snel afhankelijk werden van het systeem en Babylon!

Zoals gezegd werd de god Erra of Nergal belast met de opdracht Marduk tot de orde te dwingen, geholpen door Ninurta. Marduk werd door zijn broer Nergal overtuigd dat zijn ‘regeerperiode’ nog niet was aangebroken. Hij liet zich overtuigen en verzocht zijn broer Nergal de ‘waterregulatie’ in takt te laten, teneinde een ramp te voorkomen. Na Marduk’s gedwongen vertrek betrad Nergal de geheime kamer en verstoorde het systeem. De apparatuur (computer?) in de kamer werd onklaar gemaakt in een daad van onwaarschijnlijke vijandigheid jegens zijn eigen broer! Deze daad had tot gevolg dat Babylon overstroomde en de omliggende steden zonder water kwamen en door grote droogte werden getroffen. In een ander vers van de ‘Klaagliederen’ lezen we;

Op de dag dat ik van mijn zetel aftreed,
zal de overstroming ophouden te werken vanuit haar bron...
De wateren zullen niet wassen...
de heldere dag (zal) in duisternis (verkeren)...
Er zal verwarring ontstaan...
de winden van de droogte zullen woeden...
ziekten zullen zich verbreiden’.

Nu kwam ook geheel Babylon en het omliggende gebied onder water te liggen! en dat zou de grote overstroming kunnen zijn, waarover de Friezen spreken in het ‘Oera Linda Boek’. Tijdens de overstromingen zijn vermoedelijk al vluchtelingen op weg om een veilig heenkomen te zoeken. Deze gebeurtenis speelt zich af ongeveer 2.200 jaren voor onze jaartelling, bij geologen wel bekend als  de ‘Cimbrische vloed’. Dan als Babylon overstroomt en Marduk vertrokken is, komen de godheden Nergal en Inanna in opstand, gesteund door hun eenheden. Zij verzetten zich tegen het gezag van de oudere goden; deze opstand mislukt en eindigt in de totale verwoesting van Inanna’s prachtige stad Agade. Inanna is mogelijk dezelfde godin als Freya, die na haar vlucht uit Agade de leiding neemt en de vluchtelingen (Munabtutu) aanvoert. Vanaf die verwoesting hielden de legers van Enlil en Guti het land Sumer flink onder de duim. 

‘Gudea’ wordt de nieuwe heerser, hij regeerde in Lagash en zette de bevolking aan tot herstelwerkzaamheden van het getroffen Babylon. In de jaren die volgden maakte de stad Ur opgang als hoofdstad en als Ur’s heerser ‘Ur-Namma’ aan het bewind komt, zijn de data en feiten verifieerbaar. Dat komt omdat men vanaf dat moment over beter historisch materiaal beschikt uit die periode. We maken een stapje in de tijd en komen uit in 2.048 voor onze jaartelling als Marduk weer opduikt uit zijn vrijwillig gekozen ballingschap. Hij zou zich nog 24 jaren schuilhouden, alvorens weer naar Babylon terug te keren. Hij is nu niet meer te houden en vernietigt Enlil’s heiligdom in Nippur en wordt door Enlil en nu ook Nergal aangevallen. Allereerst vernietigde Nergal Sodom en Gomorrah, zoals ik reeds eerder aangaf, om vervolgens ook Tell Ghassul te treffen.

Deze stad werd eveneens met de grond gelijk gemaakt en lag zo’n 80 kilometer ten noorden van Sodom en Gomorrah. Sommige van de archeologen zagen in de stad ‘Tell Ghassul’ de verdwenen dubbelstad Sodom en Gomorrah, maar dat werd later rechtgezet. In diezelfde periode werden ook de raket-bases in de Baälbek (in Libanon) en in de Sinaï verwoest. Deze gewelddadige atoomoorlog maakte een einde aan de zo geroemde Sumerische beschaving. Assyrioloog Herman Vanstiphout, verbonden aan de Universiteit van Groningen, schreef dat het Sumerisch als Taal rond 1.700 voor onze jaartelling reeds 300 jaren uitgestorven was. Dat kan kloppen, want ongeveer 2.000 jaren voor onze jaartelling was er geen spoor meer te vinden van hun beschaving, zijn bewoners, hun cultuur en taal... maar waar bleven zij, vonden ze de dood of vonden zij nieuw land?

Evert Jan Poorterman 

Delen tekst zijn overgenomen uit de Statenvertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap Haarlem - 1987 (350 jaren Statenvertaling 1637-1987). Ik dank Carolus Verhulst; oprichter van Uitgeverij Mirananda te Wassenaar, voor het uitgeven van Sitchin's boek en voor zijn bijdrage als vertaler van de tekst, mijn ouders, mijn gidsen en onderzoekers en schrijvers als Immanuel Velikovsky, Erich von Däniken, Robert Charroux, Zecharia Sitchin, Alan Alford, Ernst Gideon, Iman Wilkes, de schrijvers danwel samenstellers van het Oera Linda Boek en tal van andere pioniers zoals Jan van Gorp (Iohannes Goropius Becanus, geboren te Hilvarenbeek, 1518-1572), Simon Stevin van Bruggen (Brugge, 1548-1620), Berend Willem Hietbrink (Maastricht 1943-...), Hylke Welling (1933 - ...), Michel de Nostradame (St. Rémy, 1503-1566), Pieter van der Meer en Alex Onbekend en Ansi mijn mentor en taalmeester en anderen die mij inspireerden...

Voor vragen en/of suggesties kun je Evert Jan rechtstreeks mailen op evertjan(apestaart)niburu.co

EVERT JAN POORTERMAN/NIBURU.COBezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl