douglas vogt 2046, poolomkering, ijstijdIs er een verband tussen de komende coronavaccinaties en het einde van een wereld zoals wij die kennen in 2046? 

Onthullende documentatie van het Amerikaanse Ministerie van Defensie laat zien dat het Amerikaanse leger hier in ieder geval serieus rekening mee houdt.Er is natuurlijk al heel veel geschreven over de eindtijd waarin wij ons mogelijk bevinden. Niet in de zin dat de wereld zal ophouden te bestaan, maar waar wel sprake zal zijn van een of meerdere heftige gebeurtenissen, waarna de wereld volkomen anders zal zijn dan nu.

Er zijn verschillende theorieën over de manieren waarop dit zou kunnen plaatsvinden. Zo hebben we de mogelijke komst van een onbekende planeet en de voorspelling van remote vieuwers over een mogelijke killshot die het leven op aarde voor een periode onleefbaar zal maken.

En dan hebben we de onderzoeker en auteur Douglas Vogt.

Deze man heeft veel onderzoek gedaan, een aantal boeken geschreven en hij is ervan overtuigd dat we in een multidimensionale realiteit leven. Met andere woorden, er is niet alleen onze dimensie, onze werkelijkheid, er zijn tegelijkertijd andere werkelijkheden, andere dimensies. Dit fenomeen is ook door meerdere wetenschappers onderzocht en als als zeer waarschijnlijk bewezen.

Maar, daar gaat het vandaag niet om. Waar het vandaag wel om gaat is dat Vogt ook onderzoek heeft gedaan naar cyclische processen die op aarde voorkomen en waar de aarde onderdeel van uit maakt. Wat hij ontdekte is dat er een bepaalde cyclus is die precies 12.068 jaar duurt. Ook hieraan hebben anderen gerefereert in onderzoeken maar we beperken ons in dit artikel tot wat Vogt heeft ontdekt en over vertelt.

De cyclus waarin wij ons nu bevinden zal in het jaar 2046 tot een einde komen en zal niet onopgemerkt voorbijgaan. Douglas Vogt spreekt niet van een onbekende planeet die de aarde op korte afstand zal passeren, maar wel dat er sprake zal zijn van een poolomkering, waarbij de rotatie van de aarde stopt en deze in tegenovergestelde richting zal gaan draaien.

Net voordat dit gebeurt zal er een nova plaatsvinden van onze zon. (Een nova (Latijn voor nieuw, meervoud novae of nova's) is een ster die plotseling veel helderder wordt en daarna geleidelijk, over een periode van maanden tot vele jaren, tot haar vroegere helderheid terugkeert).

Deze nova zal ervoor zorgen dat een enorme soort stofwolk het zonnestelsel wordt in geslingerd. Voor onze aarde zal dit tot gevolg hebben dat we te maken krijgen met enorme tsunami’s, aardbevingen en vulkaanuitbarstingen. Enorme hoeveelheden zeewater zullen verdampen in de atmosfeer en een dikke wolk boven land vormen, waardoor een nieuwe ijstijd zal ontstaan.

Uit het onderzoek van Vogt blijkt uit ervaringen uit het verleden dat in de aanloop naar deze gebeurtenis de temperatuur van het zeewater stijgt, net als de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer en dat het magnetisch veld rondom de aarde afzwakt. Allemaal fenomen waar we nu al mee te maken hebben.

Dit alles heeft uiteraard niets te maken met een door de mens veroorzaakte opwarming en Vogt stelt dat in ieder geval de Amerikaanse overheid goed wakker is geschrokken in 1957 toen er een extreme hoeveelheid zonnevlekken waar te nemen was op de zon. Het doet ons goed de bevestiging te zien van iets wat wij al vele jaren schrijven en dat is dat de zon het klimaat hier op aarde bepaalt.

In de video hieronder vertelt hij het verhaal over hoe het Amerikaanse leger feitelijk één op één zijn bevindingen en theorie heeft overgenomen en ook daar naar heeft gehandeld. Ze hebben dit onder andere gedaan door het aanleggen van grote ondergrondse complexen in de bergketens langs de Amerikaanse oostkust.

Alleen hebben ze een enorme fout gemaakt met de locaties van die ondergrondse schuilplekken, want doordat de aarde in tegenovergestelde richting gaat draaien zal ook de jetstream van oost naar west gaan stromen. En dit betekent dan weer dat enorme hoeveelheden water van de Atlantische Oceaan zullen verdampen en via de dan veranderde jet stream in de vorm sneeuw op de plek terecht zullen komen waar de ondergrondse schuilplaatsen zich bevinden. Die sneeuwlagen zullen letterlijk kilometers dik zijn en de mensen die in hun ondergrondse verblijfplaatsen zitten zullen daar nooit of te nimmer meer uit kunnen komen. Zij zullen uiteindelijk daar sterven door zuurstofgebrek. Wat hun redding had moeten worden, wordt hun graf. Vogt dringt er ook op aan om deze informatie zo breed mogelijk te verspreiden en dan zeker onder de mensen die nu meewerken aan deze cornahoax omdat ze in de veronderstelling zijn dat ze straks het beloofde veilige plekje in zo'n bunker zullen krijgen. Wie weet zijn ze wakker te krijgen en stopt mede met hun hulp dan deze hele ellende waar de wereld in gevangen zit.

De informatie die Vogt heeft over de plannen van de Amerikaanse overheid betreffende de nova van de zon zijn afkomstig uit een aantal bronnen. Zelf kent hij mensen die nauw betrokken zijn bij instanties zoals de CIA, maar hij heeft ook antwoorden ontvangen op correspondentie die hij zelf heeft gestuurd naar instanties zoals het Pentagon.

In de video laat hij ook zien wat voor soort antwoorden hij kreeg en daaruit zijn een aantal interessante zaken te distilleren.

Zij weten dat ze nog zo’n 26 jaar hebben totdat de aarde zal worden getroffen door een ramp van ongekende proporties. Zij zijn nog steeds in de veronderstelling dat zij en degenen die zij zullen toelaten in de ondergrondse schuilplaatsen volkomen veilig zullen zijn.

Maar, wat ze ook willen, is voor die tijd, eigenlijk ruim voor die tijd, een groot deel van de wereldbevolking opruimen. De reden dat ze dat nu snel willen doen is tweeledig. Hoe kleiner de wereldbevolking des te gemakkelijk zij te beheersen zal zijn in de aanloop richting 2046 en een tweede heel belangrijke reden is dat ze ruimschoots op tijd alle kerncentrales willen sluiten, omdat ze niet willen riskeren dat de hele wereld straks te lijden zal hebben onder een reeks Fukushima-achtige gebeurtenissen als de aardbevingen en tsunami’s in volle kracht zullen losbarsten.

Bij dit alles spelen ook de covid-19 vaccinaties een grote rol en dan met name de RNA vaccins zoals die door Pfizer en Moderna worden geleverd. Zoals we in een eerder artikel hebben gezien noemt Robert F. Kennedy deze vaccins primers. Dat wil zeggen, het is een genetische manipulatie van de mensen die dat vaccin krijgen en een voorbereiding op iets anders dat zal komen. 

Vogt zegt dat wanneer er voldoende mensen met dit vaccin zijn “beschermd” ze vervolgens een bepaald virus zullen loslaten dat dodelijk zal blijken te zijn juist voor mensen die een RNA vaccin hebben ontvangen. Als je dan ziet dat ouderen en kwetsbaren, zeg maar wat door Henry Kissinger de nutteloze mee-eters worden genoemd, het eerst aan de beurt zijn, dan kan je uitrekenen wanneer dat tweede virus ongeveer wordt losgelaten. Een andere indicatie kan zijn als ze zeggen dat het RNA vaccin bij bepaalde leeftijdsgroepen beter werkt. Dat is dan double-speak om te zeggen dat deze het eerst aan de beurt zullen zijn om naar de eeuwige jachtvelden te verdwijnen.

Hierna volgt het verhaal van Douglas Vogt over de komende turbulente periode op aarde. Een aanrader om te kijken. Aan het einde van deze video kondigt hij ook aan dat hij in de volgende zal vertellen over wat hij denkt dat de meest veilige plekken op aarde zijn in het licht van bovenstaande.

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl