Anunnaki, onze Goden – deel 245 – GOD draait naar binnen...

Dit is een reeks artikelen waarin Evert Jan Poorterman ons meeneemt op een fascinerende ontdekkingsreis.

Over de komst van een ster en vooral zijn bewoners die al sinds 445.000 jaren álles, maar dan ook écht alles op onze planeet bepalen.GOD is dan voor u Een Eeuwig Licht...

GOD, de tweede ster, GUD, de wilde aanstormende Stier... zal zich als een dikke gifkikker opblazen tot grote proporties en hij doet dat niet uit baldadigheid of bravoure maar omdat hij in het licht en de warmte van de Zon een geweldig halo krijgt. De branieschopper GOD, de losgebroken Ster maakt vreemde sprongen, trapt van zich af en gaat doldriest te keer. ‘Alle ogen zijn gericht op Kwatta’ en het kan ons niet ontgaan dat er wat loos is in ons zonnestelsel. We kunnen en zullen allemaal getuige zijn van de komst van de Vader! ‘Wie is toch die man, die op zondag het vleesch snijdt’?! Nou dat is de Vader en ook de Zoon. Hij is de onbetwiste leider van ons zonnestelsel en hij maakt stampij en veroorzaakt chaos (ordo ab chao) maar stelt ook het verfijnde mechanisme van...

ons zonnestelsel af als een uurwerk. Hij zal de planeten weer dwingen in zijn gareel. Ze gaan weer lopen in zijn pas; rotatiesnelheid, stand ten opzichte van de Zon, stand in het horizontale vlak en na zijn vertrek heeft alles en iedereen spierpijnen en willen we ons wel uitrekken, maar dat is der niet bij; we blijven voorlopig zijn gareel lopen en langzaam maar zeker sluipt er weer anarchie in de groep en worden wetten met voeten getreden en dan aan het einde van de volgende voorbijgang van de ster is het weer keten in de klas en komt de brommende bovenmeester orde en gezag herstellen. Hij zal dan over 3600 jaren opnieuw de planeten afstemmen op hem. Hij zal het uurwerk weer opdraaien voor een volgende ronde... zoals hij dat inmiddels al 4100 miljoen jaren doet!

19 ‘De Zon zal u niet meer wezen tot een licht des daags, en tot een glans zal u de Maan niet lichten; maar de HEERE zal u wezen tot een eeuwig Licht, en uw God tot een sierlijkheid’.

20 ‘Uw Zon zal niet meer ondergaan, en uw Maan zal haar licht niet intrekken; want de HEERE zal u tot een eeuwig Licht wezen, en de dagen uwer treuring zullen een einde nemen’.

xxx

Op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Heere tegemoet...

Ik krijg vaak reacties van lezer Gerard Kleine en vrijwel allemaal gerelateerd aan religie/geloof en dan met name uit de ‘gristelijke’ hoek. Ik probeer altijd naar ‘eer en geweten’ te antwoorden. Vaak meen ik vanuit mijn denktrant wel een antwoord te kunnen geven maar soms kan ik dat niet. Gerard heeft het ‘licht’ gezien... of een licht gezien en daardoor is hij anders gaan denken, maar naar mijn mening nog te veel in de richting van religie terwijl ik denk dat hij meer zou moeten openstaan voor astronomie/ruimtevaart en dus andere beschavingen en werkzame krachten uit hogere dimensies. Dat lukt‘em nog niet zo goed; te vasthoudend aan het nest en de opvoeding. Hij schreef me onlangs het volgende, nà een reactie van mij. Het begon met een ‘onzichtbaar vliegtuig bij Zwolle’...

en ging vervolgens over admiraal Sananda. Ik schrijf Gerard daar het volgende over:

‘Nou de bijbelgeleerden weten niet goed wat ze der mee aan moeten; kunnen het niet verklaren, maar als klopt wat ik denk en schrijf en zeg dat GOD een ster is, die in de nabijheid van de Zon tot uitbraak komt (vorming van magma). Gloeiend kooltje scheurt open en het binnenste komt naar buiten in de vorm van magma. Door de lavastromen wordt extreem koude lucht (met water) omgezet in stoom. De ster kweekt stoom om zich heen... en dat groeit aan tot een enorme halo of sterrenkrans, een aureool of aura of een... In die zin komt dan Jezus/God op de wolken. Zo lijkt het dan. Hij krijgt ook een komeetstaart en die staat van de Zon af... Hij lijkt voortgestuwd te worden als een raket (in die zin kan men ook ‘op de wolken’ bedoelen). Hij komt in elk geval niet op de wolken van onze planeet, tenzij Jezus (nu Sananda, een admiraal in de vloot van het Asthar Commando) in een ruimteschip neerdaalt op de wolken en daar moeten we ernstig rekening mee houden’!

xxx

Jezus... doet me spontaan denken aan Virgil van Dijk. Hoe de voormalige Jezus er nu als admiraal Sananda uitziet weten we niet...

Gerard schrijft me vervolgens:

‘Er zijn nog andere schriftgedeelten die spreken over de wederkomst van Jezus Christus en de opstanding die tegelijkertijd plaats zal vinden. ‘Want indien wij geloven, dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal God ook zó hen, die ontslapen zijn, door Jezus wederbrengen met Hem. Want dit zeggen wij u met een woord des Heren: wij, levenden, die achterblijven tot de komst des Heren [bij Christus’ wederkomst], zullen in geen geval de ontslapenen voorgaan, want de Heere zelf zal op een teken, bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank ener bazuin Gods [de zevende trompet], nederdalen van de hemel, en zij, die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan; daarna zullen wij, levenden, die achterbleven, samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Heere tegemoet in de lucht [de opstanding vindt plaats in de atmosfeer, boven de aarde – in de wolken – zichtbaar voor hen die zich op aarde bevinden], en zó zullen wij altijd met de Heere wezen’[ze zijn opgewekt tot eeuwig leven, net zoals Jezus Christus toen Hij werd opgewekt, en zij zullen met Jezus Christus in het Koninkrijk van God zijn] (1 Thessalonicenzen 4:14-17).

De mensen zullen door deze gebeurtenissen versteld staan, omdat deze het menselijke bevattingsvermogen ver te boven gaan. De mensen zullen vervuld zijn van angst, omdat iedereen dit teken in de hemelen, in onze atmosfeer, bij de wederkomst van Jezus Christus zal zien. Zij zullen niet begrijpen wat ze zien, maar het zal een enorm schouwspel van krachten en tekenen op ‘Aarde en in de Hemelen’ zijn. ‘Want gelijk de bliksem komt van het oosten en licht tot het westen, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn’ (Mattheüs 24:27). Jezus Christus voorspelde deze tijd in verschillende schriftgedeelten en maakte duidelijk dat de mensen zijn wederkomst zouden kunnen zien. Christus en zijn verrezenen zullen op die dag letterlijk zichtbaar zijn in de atmosfeer en vandaar naar beneden op aarde komen. ‘Terstond na de verdrukking dier dagen [als de grote verdrukking op aarde tot een einde gekomen is en de tijd is aangebroken voor de wederkomst van Christus] zal de Zon verduisterd worden en de Maan zal haar glans niet geven en de sterren zullen van de hemel vallen en de machten der hemelen zullen wankelen.

En dan zal het teken van de Zoon des mensen verschijnen aan de hemel en dan zullen alle stammen der aarde zich op de borst slaan [de mensen zullen bang zijn voor datgene wat ze zien, omdat ze het niet kunnen begrijpen] en zij zullen de Zoon des mensen zien komen op de wolken des hemels, met grote macht en heerlijkheid. En Hij zal zijn engelen uitzenden met luid bazuingeschal [dit is de tijd wanneer de zevende trompet weerklinkt en het tijdstip aankondigt van de wederkomst van Jezus Christus, de opstanding van de 144.000, de komst van Gods Koninkrijk op aarde en de ondergang van hen die de aarde verderven] en zij zullen zijn uitverkorenen verzamelen uit de vier windstreken, van het ene uiterste der hemelen tot het andere’. (Mattheüs 24:29-31).

xxx

Waarop ik antwoord met: ‘Een grote vloot van ruimteschepen zal over de planeet vliegen; het zal niemand ontgaan. De Heere Jezus komt op de wolken... op een moment dat niemand hem verwacht... als een dief in de nacht. Met een enorme vloot komt hij op de wolken en schiet door de wolken naar de planeet en zal wereldwijd de mens aanzetten te stoppen met WO III, maar dan richten de mensen hun raketten op de indringende vloot. Richten legers hun wapens op de binnenvallende schepen, in de waan dat zij aangevallen worden... en in enkele uren zal de ruimtevloot gezegevierd hebben en zwijgen de kanonnen, liggen de straaljagers uitgeschakeld op de grond en staken alle legers hun verzet. Tanks staan zinloos in het veld, de soldaten zuchten opgelucht...

Met een snelle tegenactie schakelt Jezus/Sananda de aanvallers uit. Zo zal het gaan. Net voor de mensheid zichzelf en de planeet om zeep helpt duikt Sananda op met zijn vloot van ruimteschepen. En de 144.000 uit de stammen Israëls gaan mee. Ze worden ingescheept en worden meegenomen naar A - het ‘huis der Vaderen’ of B - naar andere werelden... waar ze worden uitgezet om die te gaan bewonen. Alex denkt overigens dat die niet fysiek meegaan maar als ziel’. Dat de legers de wapens opnemen tegen de binnenvallende vloot is het gevolg van de campagnes van de ‘anunnaki’ die ons via Hollywood angst aan jagen voor ‘buitenaardsen’ en ons in die waan laten, in plaats van dat die als ‘goeierikken’ worden gepresenteerd. Want de vloot komt hen namelijk halen en ons bevrijden!

xxx


xxx

Een grote vloot van ruimteschepen zal over de planeet vliegen

Waarop Gerard vervolgt: - ‘En Hij zal zijn engelen uitzenden met luid bazuingeschal [dit is de tijd wanneer de zevende trompet weerklinkt en het tijdstip aankondigt van de wederkomst van Jezus Christus, de opstanding van de 144.000, de komst van Gods Koninkrijk op aarde en de ondergang van hen die de aarde verderven] en zij zullen zijn uitverkorenen verzamelen uit de vier windstreken, van het ene uiterste der hemelen tot het andere’. (Mattheüs 24:29-31). Lucas tekent de woorden van Jezus Christus over deze tijdsperiode op. ‘En er zullen tekenen zijn aan zon en maan en sterren, en op aarde radeloze angst onder de volken vanwege het bulderen van zee en branding, terwijl de mensen bezwijmen van vrees en angst voor de dingen, die over de wereld komen. Want de machten der hemelen zullen wankelen. En dan zullen zij de Zoon des mensen zien komen op een wolk, met grote macht en heerlijkheid. Wanneer deze dingen beginnen te geschieden, richt u op en heft uw hoofden omhoog, want uw verlossing genaakt’. (Lucas 21:25-28).

xxx


xxx

En daar reageer ik dan op met: ‘Nou ja dus met een vloot ruimteschepen in een oogwenk weggevoerd worden... Het staat er gewoon!!! en ook de rest (blauw en oranje en rood)...

‘samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden’... ‘De mensen zullen vervuld zijn van angst, omdat iedereen dit teken in de hemelen, in onze atmosfeer, bij de wederkomst van Jezus Christus zal zien’.

Het is Science Fiction en ultramodern en allemaal StarWars en StarTrek en geen dom dof gedoe van dominees op de kansel die de ‘schrift’ letterlijk nemen en dan totaal verkeerd begrijpen en uitdragen. Van nature domme naïeve mensen die der helemaal niks van snappen. Dat kunnen ze niet helpen uiteraard, maar bij geringe twijfel zouden ze gewoon moeten stoppen met die onzin! Het is allemaal technologie/ufo’s/ruimteschepen/aliens en niks anders... De angst voor GOD is de angst die de tweede ster met zich mee brengt; enorm natuurgeweld en totale ontwrichting van de wereld en samenleving! Honger, dorst en ziekten en totale ontreddering, chaos, duisternis, stormen, regens, overstromingen en alleen maar ellende.

Evert Jan Poorterman 

Delen tekst zijn overgenomen uit de Statenvertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap Haarlem - 1987 (350 jaren Statenvertaling 1637-1987). Ik dank Carolus Verhulst; oprichter van Uitgeverij Mirananda te Wassenaar, voor het uitgeven van Sitchin's boek en voor zijn bijdrage als vertaler van de tekst, mijn ouders, mijn gidsen en onderzoekers en schrijvers als Immanuel Velikovsky, Erich von Däniken, Robert Charroux, Zecharia Sitchin, Alan Alford, Ernst Gideon, Iman Wilkes, de schrijvers danwel samenstellers van het Oera Linda Boek en tal van andere pioniers zoals Jan van Gorp (Iohannes Goropius Becanus, geboren te Hilvarenbeek, 1518-1572), Simon Stevin van Bruggen (Brugge, 1548-1620), Berend Willem Hietbrink (Maastricht 1943-...), Hylke Welling (1933 - ...), Michel de Nostradame (St. Rémy, 1503-1566), Pieter van der Meer en Alex Onbekend en Ansi mijn mentor en taalmeester en anderen die mij inspireerden...

Voor vragen en/of suggesties kun je Evert Jan rechtstreeks mailen op evertjan(apestaart)niburu.co

EVERT JAN POORTERMAN/NIBURU.CO

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl