De Leugens en Mind Control van Den Haag - deel 7

Dit is een reeks artikelen waarin Evert Jan Poorterman ons meeneemt op een fascinerende ontdekkingsreis.

Over de komst van een ster en vooral zijn bewoners die al sinds 445.000 jaren álles, maar dan ook écht alles op onze planeet bepalen.xxx

Vijverzijde van het machtscentrum van Nederland in Den Haag... 

Definitief afscheid van onze eigenheid...

Ik ben eigenlijk klaar met ‘De Mind Control van Den Haag’ en de opstelling van Patricia Mensink en alle anderen die zich welwillend, mild en schikkend opstellen in de ‘swartepietenkwestie’ en het verder ontmantelen van onze maatschappij. Die van ons land en die van de ‘westerse mens’ in Noordwest-Europa en die in Amerika en Canada en Australië en Nieuw-Zeeland en die enkelen die nog leven in Zuid-Afrika. Zoals eerder opgemerkt; in de jaren ‘30 van de afgelopen eeuw was 37% van de wereldbevolking nog blank en nu is dat nog maar 7%! Dat er in de vorige eeuw zo veel witte/roze mensen leefden kwam door hun sterk verbeterde levenssituatie, met betere medische zorg, aanleg van rioleringen, aanvoer van schoon water, betere hygiëne, beter onderwijs, verbeterde landbouwmethoden dus meer en beter voedsel... en daardoor meer veerkracht voor de mensen zelf... om overeind te blijven en te overleven.

In de andere delen van de wereld; in Zuid- en Oost-Europa waren de omstandigheden veel primitiever. Rusland was aanvankelijk rijk en voortvarend; door de invloed van de Khazaren werd Rusland uitgehold en verarmde en verpieterde daardoor, in het zuiden van Europa leefden de mensen gewoon in armoede en door de hogere temperaturen (en de aard van de mensen) werd er veel minder verbouwd en geoogst. Jullie begrijpen dat ik met ‘zeven-mijls-laarzen’ door de geschiedenis stap zoals ook in de afgelopen twee afleveringen. Er zijn grote culturele, religieuze en sociale verschillen in het kleine dichtbevolkte Europa. Heel simpel gesteld; in het noorden hardwerkende mensen, sobere religie, betere bodem voor verbouw en teelt van groenten en fruit, van gewassen en gematigd weerpatroon, andere talen en in het zuiden gemakzuchtige mensen, theatrale religie, slechtere bodem...

xxx

Grote verscheidenheid aan mensen in Europa, alleen al in Deutschland een eeuw geleden. Friezen, Westfalers en Saksen in het noorden en oosten van het land, Middelduitsers met de kenmerken van het zuiden; meer donker (Elzas met Franse invloeden, Zwitserland met Italiaanse invloeden) en verder weg in de Estland, Letland en Litouwen Balten met Russische kenmerken... en in Pruissen mensen met de kenmerken van Polen en in Oostenrijk de invloeden van de Balkan... Kort door de bocht uiteraard, maar...


xxx

en een meer subtropisch weerpatroon, andere talen... ofwel blonde-, rossige- en roodharigen, met lichte ogen die veelal Protestants zijn, Hervormd, Gereformeerd en Luthers, ondernemend en vrijheidslievend zijn, die Germaans spreken en gestructureerd leven ten opzichte van de bruine- en zwartharigen, met donkere ogen, die veelal Katholiek zijn, afwachtend en lethargisch en chaotisch leven. Noord tegen Zuid. Blank tegen Bruin. Germaans tegen Romaans, Hervormd tegen Katholiek. Denk niet dat is flauw en goedkoop, want het heeft heel veel invloed en maakt de verschillen waar. Dan is er het weer, het klimaat en de weersgesteldheden in Noord en Zuid; die verschillen nogal. Dan is er de bodem en de positionering op de globe. Leven op Klei is wezenlijk anders dan leven op Graniet! Leven op vlak land is wezenlijk anders dan leven in de hoogten en bergen. En... dan de afkomst!

Die is heel wezenlijk. Ik doel op de bloedlijnen en in hoeverre die zijn bezoedeld door vermenging, gevolg van handel en wandel, oorlogen en slavernij. Ik wil mild blijven, maar de ‘swartepietenkwestie’ dwingt me op te staan, op te komen voor wie wij zijn, voor wie ik ben en waar ik vandaan kom. We zitten in de eindtijd. Grote veranderingen dienen zich aan en hoewel ik geen gelovige ben, geen religie aanhang, besef ik inmiddels wel dat de schepper en Vader van de Mens, EN.KI. (heer van de gekiepte), een groot wetenschapper was en ook een bedoeling had met het aanmaken van andere mensen, met meer DNA van hem (en zijn soort de ‘anunnaki’) omdat... hij die lichter gekleurde mensen nodig had voor het weer opbouwen van de wereld nà de kanteling van de planeet en de grote vloed die dat tot gevolg had... en voor een genetisch fokprogramma om... zijn eigen soort te kruisen.

xxx

Interieur Hervormde kerk ergens in Nederland... sober en licht...

xxx

Kerk op Malta, rijk aan pracht en praal... De aanmaak van een witte/roze mens had tot doel een meer ontwikkeld stabiel staande en denkende mens te ontwikkelen om de opdrachten van de ‘goden’ op te kunnen volgen en ook uit te voeren. De wereld was in chaos en moest weer structuur krijgen. De ‘anunnaki’ konden dat niet zelf omdat ze gedwongen ondergronds woonden. Zij stelden daarom ‘koningen’ aan om de instructies van de ‘anunnaki’ op te volgen en uit te voeren. Dat lukte en nu zijn de blanken overbodig. In de rest van de wereld; Midden-Oosten, India, China en Indochina, Indonesia en Guinea, Afrika en Midden-en Zuid-Amerika leefden de mensen veel primitiever, gradueel oplopend van uiterst primitief (prehistorish; steentijd) tot behoorlijk ontwikkeld. De oude culturen in China, Japan, India en de Oriënt kenden hun hoogtepunten en die lijken te pieken vèr boven die van de blanken van nu...

maar vergeet niet dat die blanken van nu, de weggevaagde Babyloniërs en Soemeriërs zijn! Overal verdwenen de blanken uit de bestuurscentra en oude metropolen, die onder hun aanvoering waren aangelegd en gebouwd. De laatste blanken trokken weg uit de landen Soemer en Akkad. Via een noordelijke vluchtroute wisten zij ijlings het land te verlaten. Ze kwamen bijeen in wat nu Anatolië heet in het huidige Turkije. De ene groep trok naar de vlakten en steppen van Rusland en de anderen gingen naar de Balkan. Onderweg bleven enkelen wonen en vormden nieuwe stammen. Zo zie ik het. Het is tegen het beeld van de gevestigde orde in en zeker tegen die van de ‘heren wetenschappers’ uit de universitaire bolwerken. Alle blanken van nu stammen uit het Midden-Oosten! Alle blanken van nu hebben hun wortels daar in Babylon, Soemer en Akkad. Ze trokken weg...

xxx


xxx

Yezidi meisje (boven) en Russische kinderen... 

nee ze vluchten weg voor het geweld van de oorlogen. Ze zochten nieuwe gronden. Ze vonden nieuwe gronden. Achterblijvers kunnen we nu herkennen in de Yezidi's, de Hittieten, Scieten, Kelten en Russen. Ja het zijn grote stappen en ik heb in details al heel wat achtergelaten in de afleveringen tot nu toe. Het is mijn speurtocht, het is mijn mening... en wonderwel blijken steeds meer wetenschappelijke studies te wijzen naar het Midden-Oosten als zijnde de plaats waar wij vandaan komen. De uit het oosten komende blanken, via die noordelijke en zuidelijke route in Europa aangekomen, moeten hier in een ‘maagdelijk’ Europa een nieuw bestaan opbouwen. Europa is nog maar net onder de smeltende ijskap (van de zuidpool) vrij gekomen nà de kanteling van de planeet. Hier zijn geen steden, hier zijn geen restanten van oude beschavingen. Hier gronden de blanken en bouwen aan een nieuwe wereld.

Traag maar gestaag weten zij het vruchtbare land te ontginnen en te bebouwen. Ze bedwingen de natuur en leggen akkers en weiden aan, vestigen zich aan beken en rivieren en bouwen dorpen en steden. Geen vergelijk valt te maken met de tempels, paleizen, piramiden en steden die zij ooit achterlieten. Die link leggen de heren wetenschappers niet; zij denken dat de Egyptenaren hun wereld bouwden, zij denken dat de Indianen hun wereld bouwden in Mexico, Guatemala, Belize, San Salvador, Honduras, Peru en Bolivia, zij denken dat de zandhappers in het Midden-Oosten hun tempels, paleizen, ziggurats en steden bouwden, zij denken dat de oude Indiërs, Kmers en Javanen de grote tempels, paleizen en hoven bouwden... Angor Wat en de Borobudur om er twee te noemen. Neen! Die werden in opdracht van koningen gebouwd voor de ‘anunnaki’ zoals koning Salomo een tempel bouwde...

voor de Heere God! De nieuwe Europeanen zijn ondernemend en zij verkennen de wereld om hen heen. Ze reizen over de wereld en ontdekken verre oorden. Ik kan der helemaal naast zitten; historisch onderzoek wijst andere kanten op, soms zelfs in de juiste richting, maar de resultaten zijn afhankelijk van het kader van waar uit je je onderzoek doet. Als je geen weet hebt van de aanwezigheid van de ‘anunnaki’ en dat zij de mens naar hun beeld hebben gevormd, dan maak je ook geen onderscheid tussen ‘aardlingen’ en ‘mensen’. Dan zijn alle humanoïden op deze planeet gelijkwaardig en hoeft men hun DNA niet op specifieke kenmerken te onderzoeken. Maar dan mis je wel de essentie; dat de mens anders is dan de aardling! En dat de huidige mens een ‘opgetilde’ variant is in zich de langzaam opgaande evolutielijn vanaf de afscheiding van de Aap/Primaat zoals nu wordt aangenomen.

Waar ik naar toe wil is de verontrustende aanname dat ‘alle mensen gelijk zijn’. Dat is niet zo en daar heb ik meermalen ook aandacht aan gegeven. ‘Alles wat Leeft en Groeit en ons altijd weer Boeit’, aldus Bert Garthoff kent een zekere gelijkwaardigheid; alles is sterrenstof en alles komt voort uit de Bron, het Ene, de Schepper of Spirit, die in StarWars the Force wordt genoemd, door Bruno Grönning der Heilstrohm, door de christenen God (helemaal fout dus = een klein rood sterretje), door de islamieten Allah (helemaal fout dus = een klein rood sterretje) en door mij de ‘Oneindig Liefdevolle en Oneindig Creative Kracht, in Alles vertegenwoordigd, in Heel Het Alles, in Al Wat Is, in het HeelAl’! genoemd... en zijn nut en functie heeft, maar geschikt en geordend in een sterke hiërarchie. Dat Machtige Scheppende Instituut schijnt verdeeld te zijn in dimensies en haar tussentonen...

en in die talloze lagen van bewustzijn krioelt het van het leven; in de materie en buiten de materie. De huidige Dalai Lama zei eens; ‘Alles wat leeft en de wil en de kracht tot leven heeft, heeft ook het recht op leven’. Geen speld tussen te krijgen. Toch zijn er wezenlijke verschillen... en die worden aangestuurd door krachten en daar zijn wij, ook ik, gevoelig voor. De krachten achter de schermen weten dat en werken er mee; ze stimuleren, ze manipuleren, ze intrigeren en ze voeden onderhuids emoties, gevoelens, patronen en inprentingen. Als ik dan zie, lees en hoor dat in Nederland er steeds meer ophef de kop op steekt, gericht tegen het ondermijnen en neerhalen van onze ‘normen en waarden’ voor wat die ook waard zijn, dan zucht ik en hoop dat het daar bij blijft. Dat blijkt niet zo te zijn. Inmiddels moeten we gedwongen door nieuwe ‘medelanders’ notabene onze geschiedenis herzien en...

moeten we de Gouden Eeuw verbinden aan handel in zwarte slaven, uitbuiten van hen op de plantages, moeten de straatnaamborden van onze zeehelden vervangen worden, wordt de Gouden Koets snel uit beeld gehaald, zien we op TV steeds meer homo’s, kleurlingen, lesbo’s, bruine en zwarte medelanders, transistors, showpikken, paradijsvolgels en etnische minderheden aan tafel en worden informatieve programma’s geweerd; steeds meer voetbal, steeds meer zang- en dansprogramma’s, steeds meer multi-culti-praatprogramma’s en steeds minder voor de oorspronkelijke bewoners van ons land, die nog steeds veruit in de meerderheid zijn... maar zicht laten overschreeuwen door kleurrijke minderheden die steeds meer ruimte in nemen! Dat is niet mijn werkelijkheid (en dat kost me punten en waardering); ik ben het niet mee eens dat ons land moet veranderen en... dat wij moeten verdwijnen!

Nog even; dan ga je de bak in voor dergelijke uitingen... want het net sluit zich en nog even... en we zitten gevangen en kunnen nooit meer ontsnappen! Ook in de andere media zien we steeds meer kleurlingen en bruine en zwarte medelanders die meer en meer vooraanstaande rollen innemen in de reclame-uitingen. Vriendin is zwanger en stelt een pauze voor, wit roemloos dom mokkel wil dan een sigaretje roken, bruine vriendin sist dat dat niet kan... en zo zien we steeds meer rollen overgenomen door gekleurde mensen. Dat is niet de werkelijkheid; dat wordt gepromoot en hoort bij het toekomstige beeld; een wereld van allemaal, een wereld voor iedereen... behalve voor de witte/roze mensen dan! De reclame-uitingen zijn deel van het ‘omvolken’. Witte kinderen van nu zullen denken dat het heel normaal is in dit land dat de witten deel uit maken van de samenleving...

die eens de hunne was! Volledig opgenomen in de komende bevolkingen en ‘vluchten kan niet meer. Zou niet weten waarnaar toe’. Inmiddels zijn ook Afrikaanse stromen van migranten op gang gekomen die via Brazilië oprukken naar de Verenigde Staten van Amerika (en Canada). De gehele witte wereld heeft een enorme aanzuigende werking op de mensen van buiten die gebieden. Waarom is dat en hoe zou dat komen?! Dat is omdat de ‘krachten op de achtergrond’ dat zo willen en daarin investeren en omdat de witten op grond van hun wezen een grote voorsprong ontwikkelden ten opzichte van de rest van de wereld. En dat heeft te maken met een ‘erfelijke achtergrond’ en die is dat Enki Noach ontwikkelde; de eerste blanke/witte/roze mens. Dat wil dus zeggen dat Adam en Eva en Kaïn, maar ook Noachs vader Lamech en diens vader Methusalem zwarte danwel bruine mensen waren...

Alle hoofdpersonen in de bijbel tot aan de zondvloed zijn bruine en zwarte mensen... behalve die in de bloedlijn van Seth. Die lijn is kennelijk door Enki en zijn team wetenschappers steeds genetisch veranderd om dan bij Lamech en Noach uit te komen. Ook de grote profeet Henoch was dan een bruine/zwarte man. Niks mis mee helemaal goed. Toch had Enki voor de wederopbouw van de wereld een andere slaaf nodig, anders dan de reeds bestaande slaven. Ik wil niet kwetsen, doe dat toch, heb een acceptabel IQ, kruk en stuntel door het leven, kwets en ontregel, stoot anderen voor het hoofd, blijf in gebreke, lieg soms ook, fantaseer en zuig duim, beschadig ongewild, ben ziende blind en horende doof en doe soms zulke domme dingen dat de allergrootste van allemaal; Guust Flater er bij tijd en wijle bij verbleekt. Mijn gekruk, gestuntel en onhandigheid is soms zelfs van grote klasse!

Ik stel me niet boven anderen, ik voel me niet beter ook, maar zie wel dat de hedendaagse verhoudingen uit hun verbanden worden getrokken. Ik sla nog even met mijn staart, brul en bries, maar strikt genomen staan de witten al met 10-0 achter en zullen ze moeten accepteren dat onze rol is uitgespeeld, dankzij de ‘krachten op de achtergrond’ en de Khazaren als uitvoerenden op de voorgrond. En Winston Churchill zei het al; ‘De mensen struikelen dagelijks over de waarheid, ze richten zich vervolgens weer op en lopen door alsof er niets gebeurd is’. Men wil de waarheid niet weten! En die waarheid is dat de witten allemaal van de planeet moeten. Hoe dan ook! En misschien is dat maar beter ook... maar wat het ergste is dat heel veel witten daar aan mee werken zonder te zien wat hun aandeel is of omdat ze denken daar niet bij te horen! Want veel witten denken bij de uitverkorenen te horen.

Die stammen af van Juda, hebben zich zonder dat zij het wisten vermengd met de nepjoden... en maken nu deel uit van de wereldwijd vertakte Jews. Die maken zich zelf en ons wijs ‘uitverkoren’ te zijn als Volk door de Heere God himself! Er zullen uitverkorenen zijn; die van de Twaalf Stammen Israëls. Twaalfduizend van elke stam. Maar dat zijn niet de Jews. Toch werken veel witte Jews mee aan de ondergang waarin ook zij straks zullen wegzakken. De enige echte Juda, vierde zoon van Jacob bij zijn vrouw Lea (Jacob wilde Rachel maar moest zus Lea op de koop toe nemen), was een smeerlap. Hij was het die het voorstel deed hun gewraakte broertje Jozef (17) aan de Ismaelieten te verkopen. Ze besmeurden zijn mooie mantel met geitenbloed en vertelden hun vader Jacob dat... zijn geliefde zoon Jozef (eerste kind van zijn geliefde vrouw Rachel) door wilde dieren is meegesleurd. Meer de volgende keer...

Evert Jan Poorterman

Delen tekst zijn overgenomen uit de Statenvertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap Haarlem - 1987 (350 jaren Statenvertaling 1637-1987). Ik dank Carolus Verhulst; oprichter van Uitgeverij Mirananda te Wassenaar, voor het uitgeven van Sitchin's boek en voor zijn bijdrage als vertaler van de tekst, mijn ouders, mijn gidsen en onderzoekers en schrijvers als Immanuel Velikovsky, Erich von Däniken, Robert Charroux, Zecharia Sitchin, Alan Alford, Ernst Gideon, Iman Wilkes, de schrijvers danwel samenstellers van het Oera Linda Boek en tal van andere pioniers zoals Jan van Gorp (Iohannes Goropius Becanus, geboren te Hilvarenbeek, 1518-1572), Simon Stevin van Bruggen (Brugge, 1548-1620), Berend Willem Hietbrink (Maastricht 1943-...), Hylke Welling (1933 - ...), Michel de Nostradame (St. Rémy, 1503-1566), Pieter van der Meer en Alex Onbekend en Ansi mijn mentor en taalmeester en anderen die mij inspireerden... 


Voor vragen en/of suggesties kun je Evert Jan rechtstreeks mailen op evertjan(apestaart)niburu.co

EVERT JAN POORTERMAN/NIBURU.CO

xxx
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl