Anunnaki, ònze Goden - deel 267 - Corona, een geschenk uit de Hemel - deel 15

Dit is een reeks artikelen waarin Evert Jan Poorterman ons meeneemt op een fascinerende ontdekkingsreis.

Over de komst van een ster en vooral zijn bewoners die al sinds 445.000 jaren álles, maar dan ook écht alles op onze planeet bepalen.





Tja... wat zal ik zeggen?!

Ik ben in de afgelopen aflevering nogal tekeer gegaan... en dat komt door het besef dat het hier op deze planeet heel leuk en gezellig zou kunnen zijn, als bepaalde elementen hier NIET zouden zijn! En het wordt op deze planeet de komende tijd steeds ‘ongezelliger’ omdat bepaalde figuren de afgelopen 75 jaren weinig tot geen kans kregen zich te manifesteren en te profileren, maar met een aanstaande ‘politiestaat’ zullen de ouderwetse brutale hardhandige lieden weer opduiken; we zagen het in de filmpjes over het politie-optreden in Den Haag, nota bene vergoelijkt door de ‘omstreden’ minister van Justitie Fred Grapperhaus, die de ‘opstandelingen’ kenschetst als boosaardige hooligans die niets liever deden dan de politie het werken onmogelijk maken.

De omgekeerde wereld weten we; want ‘under-cover’ agenten slopen uit busjes tussen de vreedzaam protesterende demonstranten en kropen weer in de busjes na uitlokking, intrige en manipulatie, zeer laag-bij-de-grondse-praktijken uiteraard om vervolgens de reacties van de vreedzaam protesterende demonstranten op TV te presenteren als zijnde zeer agressieve ongehoorzame burgers die ageren tegen de dappere politiemannen die zich inzetten voor volk en vaderland. Totaal verkeerde interpretatie natuurlijk, maar Ferd Grapperhaus heeft de macht aan zijn zijde, de media op zijn hand en kan zo ongestraft wegkomen met leugens en bedrog. We moeten de dag vrezen als deze ‘mensen’ straks nog meer macht hebben en zich ongenaakbaar wanen en voelen.

Ook Europa ontkomt niet aan de totale vernietiging

Verder met teksten van Diamental (De Staat van Beleg - deel 1, www.diamental.nl). Laten wij onszelf in Europa niets wijsmaken of ons laten verblinden door illusies; het lot van de Amerikanen zal ook ons lot zijn op den duur. Door de gehele geschiedenis heen is gebleken, dat geen enkel volk, geen enkele groep en geen enkel individu ontsnapt aan de zieke, verderfelijke, mensonterende arrogantie van deze zielloze creaturen, die zichzelf als de ‘elite’ van de menselijke beschaving beschouwen. Niet alleen in de USA vinden deze verderfelijke onverkwikkelijke zaken plaats, ook hier op het vasteland van Eurabië en zelfs hier in ons Nederland zitten veel verraders die ons zonder vorm van proces, democratie op Eurofiele wijze uitleverden aan de NWO en de islam!

‘Het ongeduld leidt tot spanning en intolerantie. Nederland haakt met deze houding bovendien niet aan in de Nieuwe Wereldorde, die bestaat uit een bonte mengeling van mensen’.

Dat zei D666-prominent en oud-minister Roger van Boxtel voor Integratiebeleid tijdens een symposium in Wageningen in het kader van de 5 mei-viering. Ook hier zijn de burgers verraden en verkocht aan de macht van de islam en sharia.

evert jan poorterman

evert jan poorterman
'Tegengaan van islamisering is geen doelstelling van het overheidsbeleid’! Aldus Femke Halsema (GroenLinks).

evert jan poorterman

Minister van Justitie Piet Hein Donner (CDA) vindt zelfs dat Nederland moslims, ook fundamentalistische, met open armen moet ontvangen en blijkt hij ook geen principiële bezwaren te koesteren tegen de invoering van de sharia! Dit zijn dus de leugenaars en de huichelaars die ons regeren en pretenderen het beste met het volk voor te hebben! Als autoriteiten en de MSM een leugen maar lang genoeg blijven herhalen, zullen de meeste mensen die op de waarheid gewezen worden, deze niet voor mogelijk houden en verongelijkt reageren.

‘Onderscheiden is zien. Wie dat doet, discrimineert’.

De kracht en macht van de ‘elites’ ligt besloten in de consequente uitvoering van hun credo; ‘These, antithese en synthese’! Op EJBron/Worldpress kwam ik (Poorterman) het volgende tegen; Het doel van Mohammed, de Khalifa, de Mahdi en alle gehoorzame moslims is het bereiken van maar één ding, en dat is de verspreiding van de enige glorie van Allah als de opperste god door middel van de jihad en oorlog, totdat er niemand meer is die niet wil zeggen dat er geen god buiten Allah is, en Mohammed zijn boodschapper is’, met geweld. En de Hopi in America zeggen in hun profetieën dat er een religie zal opkomen, ‘Die vrede predikt maar oorlog brengt’ en dat zijn de moslims. Overal waar zij verschijnen is meteen trammelant. Wereldwijd dus!

evert jan poorterman

ISLAM betekent Vrede! of wist u dat nog niet?! IS LAM = legt alles lam’ en islam zou ‘het Juk’ betekenen, ofwel een zware belasting die je naar beneden drukt! Moeilijk aan te ontkomen door de ‘sociale controle’...

West-Europa onder de jihad?

Het volgende kwam ik enkele maanden geleden tegen op internet (BijbelOptiek). Geschiedvervalsing in Europa doet een argeloze jeugd opgroeien, die de gevaren van de islam in ons werelddeel niet ziet. Dit vormt een fatale invalspoort in het ‘christelijke’ Europa van de 21ste eeuw. Gelet op de vrij massale geschiedvervalsing die onze jeugd vandaag de dag verplicht wordt te slikken uit de geschiedenisboeken uit het middelbaar onderwijs, willen we met nadruk stilstaan bij het feit dat in de Klassieke Oudheid onderdrukking en slavernij als vorm van uitbuiting binnen de islam als heel normaal beschouwd werd.

Het christendom bracht een filosofie die deze zienswijze theoretisch onaanvaardbaar vond en slavernij daarom als een immoreel iets beschouwde. De Klassieke Oudheid eindigde, - in tegenstelling tot wat veel leerboeken nog steeds beweren, - helemaal niet met de ondergang van het Romeinse rijk door de inval van de op drift geraakte blanke Germaanse volksstammen met hun legers, maar wel door de uit het stenen tijdperk komende islamitische woestijnstammen die vanaf de 7e eeuw de op hoog peil staande christelijk (Romeinse) beschaving in heel het Midden-Oosten en Noord-Afrika totaal vernielde, de slavernij weer intensief ging toepassen en een echt racistische doctrine van rovers en zogenaamde rassenzuivere (de Arabische) uitbuiters invoerden als theocratische heilsstaat, gebaseerd op roof en moord.

De islamieten waren de echte barbaren, die onophoudelijk terreur zaaiden in Europa, Perzië en India door te roven, te plunderen en op slavenjacht te gaan. Dat deden ze honderden jaren lang en hun geroofde buit was zo overweldigend groot dat Mohammedanen dit tijdperk het gouden tijdperk van de islam noemen. In tegenstelling tot wat ten onrechte wordt omschreven als ‘duistere middeleeuwen’, was deze periode geen tijdperk van stilstand of overgang, maar een periode van verzet, verdedigingsoorlogen die mobiliserend de kruistochten genoemd werden, ‘reconquista’ (herovering van het door de islamieten bezette Spanje), een feodaal militair systeem als verdediging tegen islamitische terreur en belangrijke nieuwe vindingen zoals waterkracht, het inspannen en hoefslagen van paarden, de lens en ook brilglazen, de mechanische klok, de schoorsteen, inpoldering...

evert jan poorterman

Al Mamoun liet een gat hakken in de Grote Piramide en kroop naar binnen... (Foto Simon Roberts)...

funderingstechniek en het verwerven van andere inzichten waardoor een wetenschappelijke benaderingsmethode zich eindelijk zou gaan kunnen ontplooien en op die manier uit het stenen tijdperk van de islam te komen door vrijheid van godsdienst en geweten. Waarbij ik (Poorterman) wil opmerken dat de ‘geniale periode’ binnen de islam mede te danken is aan de veldtochten van de Arabische generaals Al Mamoun (786-833) en Al Makrisi (1364-1442), die beiden, in verschillende eeuwen, Egypte plunderden en huiswaarts keerden met kostbare schatten en zeer mystieke boeken en kennis! Die meegenomen schatten gaven de Arabische ‘wetenschappers’ de kans om de opgedane kennis toe te passen, zoals ook gebeurde gezien de plotselinge opleving van de Arabische kennis en cultuur!

Het christendom droeg de kiem in zich van de rede die leidde tot vrijheid, kapitalisme en Westers succes, niet via de Renaissance maar via de Verlichting die aanvankelijk steunde op het werk van uitsluitend christelijke geleerden, waaronder Isaac Newton, om maar een enkele naam te noemen. Hij is onder meer één van de vele uitvinders en geleerden die zich allen moreel gesteund wisten door de humanistische nalatenschap van de christelijke kerkvaders Augustinus en Thomas van Aquino. Natuurlijk waren er ook in het christelijke Europa misbruiken, maar het aantal misdaden begaan in naam van het christendom zinkt in het niets tegenover die van de uitvoerders van de officiële islamitische doctrine die roof en moord, nu al 1400 jaar...

als primaire plicht propageert en die er in onze moderne tijd nog steeds geen andere bedoelingen op na houdt. Op deze misstanden werden de kruistochten in het leven geroepen. Als de islam de kans krijgt, zal in West-Europa de jihad worden ingevoerd dat wil zeggen; terug naar het stenen tijdperk: ophanging, handen afhakken, stenigen, vrouwenmishandeling, vernederingen (dhimmies), martelingen, tweederangs burgerij. Europa zal wegzakken in een moeras van ongeletterdheid, armoede, angst, terreur en aanbidding van een wrede demon: Allah. De meeste christelijke politieke partijen zijn anno 2014 uitgespeeld op het toneel van de Europese politiek. De linkse en liberale politiek en veel van hun dwaze volgelingen hebben met de islamieten gemeen...

dat zij zonder het openlijk te zeggen en te beseffen ‘tussen hun oren’ uit zijn op uitbuiting van de gewone arbeidende mens, d.w.z. de man die zijn gezin te eten wil geven en daarvoor gewoon hard wil werken. Zij zijn (naast de liberalen nu ook de socialisten) er inmiddels voor een groot deel in geslaagd de soevereiniteit op financieel, economisch en juridisch gebied van het volk en haar gekozen vertegenwoordigers te roven. Zij brengen en brachten de democratie tot op de rand van het faillissement. De leiders van de islam weten dat en daarom brengen ze veel democratisch verworven rechten in diskrediet en voeren propaganda op onze kosten in de door hen steeds meer overheerste media en op de kapitaalmarkt, terwijl ze onze kinderen hersenspoelen...

in de door hen bezochte openbare scholen of islamscholen, gefinancierd door rijke oliesjeiks, die rijk geworden zijn door veel te dure olie en dus door westers kapitaal. Het zijn geen idioten, maar zeer bewuste handelende moslims, die uit zijn op onze macht, linksom of rechtsom. De linkse politiek speelt de liberale en bezittende liberale machthebbers (nu Rutte, Samson en c.s.) en de extreem islamitische islam in de kaart. Daarom demoniseren zij anderen door vrijheidslievende mensen, die het uiteraard niet met haar stellingen eens zijn. Na bijna 470 jaar islamitische expansie d.m.v. het zwaard (632 na Chr. tot 1099 na Chr.) begonnen twee eeuwen van christelijke kruistochten. Daarna ging de jihad gewoon verder - tot op de dag van vandaag.

Het is dus heel duidelijk: de islam was vanaf het begin een enorme bedreiging voor Europa (en de wereld). De islam heeft zich, zoals gezegd, uitsluitend verbreid door oorlog, genocide, slavernij en gedwongen islamisering, van Spanje tot Indonesië, van Mali tot Oezbekistan. In de volgende opsomming gaat het er niet om ideële missers van pausen en koningen of wreedheden van kruisridders en pogroms op Joden etc. te rechtvaardigen. Dat werd al honderden keren uitgewerkt door aanhangers van de islam. Veelmeer wordt hier bewezen dat de kruistochten een legitieme reactie op de moorddadige islamitische agressie tegen Europa waren. De reden, dat wij Europeanen voortdurend met deze oorlogen om de oren worden geslagen, is gelegen in het feit dat ons schuldgevoelens moeten worden aangepraat.

Evert Jan Poorterman

Delen tekst zijn uit de Statenvertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap Haarlem - 1987 (350 jaren Statenvertaling 1637-1987). Ik dank Carolus Verhulst; oprichter van Uitgeverij Mirananda te Wassenaar, voor het uitgeven van Sitchin's boek en voor zijn bijdrage als vertaler van de tekst, mijn ouders, mijn gidsen en onderzoekers en schrijvers als Immanuel Velikovsky, Erich von Däniken, Robert Charroux, Zecharia Sitchin, Alan Alford, Ernst Gideon, Iman Wilkes, de schrijvers danwel samenstellers van het Oera Linda Boek en tal van andere pioniers zoals Jan van Gorp (Iohannes Goropius Becanus, geboren te Hilvarenbeek, 1518-1572), Simon Stevin van Bruggen (Brugge, 1548-1620), Berend Willem Hietbrink (Maastricht 1943-...), Hylke Welling (1930-2020), Michel de Nostradame (St. Rémy, 1503-1566), Pieter van der Meer en Alex Onbekend en Ansi mijn mentor en taalmeester en anderen die mij inspireerden...

Voor vragen en/of suggesties kun je Evert Jan rechtstreeks mailen op evertjan(apestaart)niburu.co

EVERT JAN POORTERMAN/NIBURU.CO

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl