Anunnaki, onze Goden – Pasen (deel 4) – Zwamneus Marshall Masters...

Dit is een reeks artikelen waarin Evert Jan Poorterman ons meeneemt op een fascinerende ontdekkingsreis.

Over de komst van een ster en vooral zijn bewoners die al sinds 445.000 jaren álles, maar dan ook écht alles op onze planeet bepalen.
Eindigt in 2028 het leven zoals wij dat kennen? - UPDATE

maandag 5 april 2021 23.55 uur

Oera Linda Boek

In deze vierde aflevering en slot schraap ik nog wat teksten bijeen uit het ‘omstreden’ Oera Linda Boek (OLB) van de Friezen. Gelein Jansen van Texel verschoof de letter L van Linda naar voren en dan zien we; ‘Oeral Inda Boek’! En dat is heel goed gezien door Gelein... want de Friezen zijn in India geweest en woonden 1224 jaren aan de Indus. Dat was een veilige rivier waar je in kon zwemmen; daar dook je in-dus! Flauw maar het schijnt in het OLB te staan. De Friezen trokken ook de Oeral bergen over naar Siberië en dat zit ook in de titel zoals Gelein het heeft ontrafelt!

Ik heb de bewuste passage ‘over de opkomende watervloed in het Zeekanaal’... nog niet gevonden in het boek, maar wel voldoende aanwijzingen voor een wereld omvattende ramp! In het boek Exodus beschreven als de ‘Tien Plagen van Egypte’ en in de Papyrus Ipuwer beschreven als de instorting van het Egyptische Midden Rijk.

In het OLB komen we verwijzingen tegen die een grote ramp beschrijven. Ook Jon heeft er over geschreven (pagina 91 en verder)...

Dit is over de Geertmannen (vanaf pagina 101)

...’Daarop kwamen 300 schepen vol soldaten van de bergvolken onverwacht in onze haven varen, terwijl wij met al onze mannen op den wal strijdende waren. Zodra zij de haven hadden ingenomen, wilden de woeste soldaten het dorp en onze schepen plunderen. Eén soldaat had reeds een meisje geschonden, en de Thyrrische zeelieden die nog Friesch bloed in het lijf hadden, zijden; ‘als gij dat doet, zullen wij den roden haan in onze schepen steken en zult ge uwe bergen nooit wederzien’!...

Met de bergvolken worden de inwoners van Libanon bedoeld... en waarschijnlijk Phoeniciërs. Dat is niet erg want volgens mij zijn de Phoeniciërs/Feniciërs van oorsprong Friezen en afstammelingen van de vloot en volk van Jon/Ion. Hij ging met zijn vloot en volk de Middellandse Zee in, terwijl Teunis in de ‘nederlanden’ bleef met zijn vloot en volk en Inka met zijn vloot en volk de Atlantische Oceaan overstak en naar Midden-Amerika ging. Daar duikt hij op met zijn vloot en volk en zijn ‘pietermannen’ (swarte slaven die we nu kunnen identificeren als de Olmeken) en voegt hij zich bij de ‘anunnakigoden’ aldaar om...

mee te helpen bouwen aan de tempels, paleizen en piramides.
Jon/Ion is zeer waarschijnlijk de stichter van de Minoïsche Cultuur op Kreta en zijn vloot en volk zijn zeer waarschijnlijk de beruchte ’Zeevolken’.
Dat de Friesche meisjes geschonden worden door de zeerovers, gaat zelfs de Thyrrische soldaten (van de stad Thyrrus) te ver. Zij hebben nog zo veel Friesch bloed in de aderen dat ze opkomen voor de inwoners van de stad Attica/Athena. Wat geschonden precies betekend weet ik niet.
Het kan aanranden zijn maar ook verkrachten.
De Geertmannen (de bevolking onder de Burghtmaagd Geerte) werden dus...

door de binnenvallende vloot overrompeld, maar ook gesteund door de oud-Friesche jongemannen... en zo werd een overeenkomst gesloten tussen de Thyrreense overvallers en de oorspronkelijke bewoners van Attica.

Tussen de priester Cecrops namens de rovers en tussen Burghtmaagd Geerte namens de inwoners van Attica. Ze kregen drie maanden de tijd om te scheep te gaan met al hun have. Ze hadden alle tijd om de stad over te dragen en om al hun bezittingen aan boord van de schepen te brengen. Ook hadden hun overvallers drie maanden de tijd om op hun eerdere afspraken terug te komen, wat zij niet deden!

niburu.co evert jan poorterman

Links de Nijl, met op beide oevers groene vegetatie, in het midden de Rode Zee, met links de Golf van Suez (en rechts de Golf van Akaba en daarboven, in het verlengde, de Dode Zee), met daarboven het Zeekanaal, in het OLB ‘de straat’ genoemd.

...’Met 84 schepen vertrokken zij en eenmaal op zee, kwamen wel 30 schepen van Thyrrus met vrouwen en kinderen. Zij wilden naar Attica gaan, doch als zij hoorden hoe het te Attica geschapen stond, gingen zij met Geerte.

De koning van Thyrrus bracht allen te samen door de straat, die in deze tijden op de Rode Zee uitliep. Ten laatste landden zij aan de Pangab, dat is in onze spraak ‘vijf wateren’, omdat vijf rivieren met haar naar de zee stroomden. De koning van Thyrrus later ziende, dat zijn allerbeste zeelieden vertrokken waren met hun vrouwen en kinderen met hun have en vee, zond al zijn schepen met zijn wilde soldaten om hen dood of levend te vatten. Maar als zij bij de straat kwamen, beefden beide aarde en zee. Daarop hief de aarde haar lijf daar zo omhoog, dat al het water de straat uit liep, en dat alle wadden en schorren als een burghtwal voor hen oprezen’...

niburu.co evert jan poorterman

Niet Mozes spleet de wateren van de Rode Zee, het was ‘de Heer der Hemelen’, de tweede ster, de rode dwergster RA die tijdens zijn bocht om de Zon de wateren op onze planeet omhoogtrok. Volgens Immanuel Velikovsky mogelijk tientallen kilometers! De gemiddelde diepte van de Rode Zee is 558 meter en het diepste punt is 2.604 meter. Om die massa op te zuigen moet je aan de andere kant van de planeet een enorme kolom (zuil) omhoog trekken.

niburu.co evert jan poorterman

Al lang hadden ze de dag en het zonlicht achter zich gelaten, al lang keken ze – ballingen uit het bekende deel van de wereld, die gewaagd hadden om door verboden duisternis te gaan – naar de grenspalen van de natuur en de verste kust van de aarde. Van hieraf zagen ze hem, de Oceaan, die onder trage golven enorme monsters draagt en aan alle kanten wilde walvissen en de honden van de zee, oprijzen en de schepen grijpen. Het breken zelf verhoogde hun angst. Reeds staken in het slik de schepen en de vloot, door snelle storm achtergelaten. Vastgelopen geloofden ze dat hun ongelukkig lot was dat de wilde zeemonsters hen zouden verscheuren. En verheven op het hoge achterdek worstelde iemand om door de blinde lucht te breken met vechtlustige blik. De wereld was als weggeroofd, niets viel te onderscheiden, de adem werd hem benomen, en aldus luchtte hij zijn hart:

‘Waar belanden wij? De dag zelf is op de vlucht en de natuur sluit de rest van de wereld af met eeuwigdurend duister. Zoeken wij soms volkeren voorbij een vreemd gesternte en een andere wereld die niet door oorlogen is aangeraakt? De goden roepen ons terug, verbieden dat sterflijke ogen het eind van alles zien. Waarom schenden wij met roeiriemen een vreemde en gewijde zee? Waarom verontrusten wij de stille woonplaatsen der goden’?

Passage van Plinius (23-79 na de jaartelling)... uit de Naturalis historia: over de Friezen in de Romeinse Tijd... maar het had ook zo maar kunnen slaan op de Friezen die kozen voor een bestaan in India... en ten tijde van de Tien Plagen van Egypte, tijdens de Exodus, ontkwamen aan hun achtervolgende vijandelijk gezinde Thyrreense vloot van schepen met soldaten die deels nog met Friesch bloed in de aderen en deels nog zuiver van aard en wezen waren. Plinius schrijft over de ramp die Germanicus (van -15 tot het jaar +19) overkwam in het jaar 16 in de monding van de Eems.

...’Aan het begin van 15 na de jaartelling vertrokken Germanicus van Mainz, Ceacina Severus van Xanten uit naar Germanië. Germanicus onderwierp het gebied van de Chatten en bevrijdde de vorst van de Cherusken Segestes van de belegering door zijn schoonzoon Arminius. Dan keerde hij naar Mainz terug, begeleid door Segestes en zijn tegenstribbelende dochter, de vrouw van Arminius’...

...’Vanuit Mainz vervoerde hij de legioenen per schip aan de Eems en dan verder naar de plaats van de Varus-nederlaag. Weliswaar kon hij de gebeenten van de in 9 n. Chr. gevallen legionairs begraven. De terugtocht aan de Rijn gelukte echter alleen met grote moeite en met hoge verliezen omdat de Germanen opnieuw aanvielen. Na de bouw van een transportvloot keerde Germanicus nog eenmaal in het zwaar bevochten gebied terug en het kwam in de omgeving van de Wezer tot een verdere veldslag met zware verliezen. Gedurende de terugtocht namen de verliezen door de herfststormen verder toe. Desondanks kon Germanicus twee Legioensadelaars van de Varus-legioenen heroveren. In het jaar 16 werd hij door keizer Tiberius, die verdere acties in het gebied van de Germanen als zinloos beschouwde, terug geroepen’...

Meer een andere keer...

Evert Jan Poorterman

Delen tekst zijn uit de Statenvertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap Haarlem - 1987 (350 jaren Statenvertaling 1637-1987). Ik dank Carolus Verhulst; oprichter van Uitgeverij Mirananda te Wassenaar, voor het uitgeven van Sitchin's boek en voor zijn bijdrage als vertaler van de tekst, mijn ouders, mijn gidsen en onderzoekers en schrijvers als Immanuel Velikovsky, Erich von Däniken, Robert Charroux, Zecharia Sitchin, Alan Alford, Ernst Gideon, Iman Wilkes (1936-2018), de schrijvers danwel samenstellers van het Oera Linda Boek en tal van andere pioniers zoals Jan van Gorp (Iohannes Goropius Becanus, geboren te Hilvarenbeek, 1518-1572), Simon Stevin van Bruggen (Brugge, 1548-1620), Berend Willem Hietbrink (Maastricht 1943-...), Hylke Welling (1930-2020), Michel de Nostradame (St. Rémy, 1503-1566), Pieter van der Meer en Alex Onbekend en Ansi mijn mentor en taalmeester en anderen die mij inspireerden...

Voor vragen en/of suggesties kun je Evert Jan rechtstreeks mailen op evertjan(apestaart)niburu.co

Voor een overzicht van alle artikelen in deze serie, klik hier

EVERT JAN POORTERMAN/NIBURU.CO
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl