Anunnaki, onze goden deel 27 - Adam kon spreken en denken (4.0)

Dit is een 25-delige reeks waarin Evert Jan Poorterman ons meeneemt op een fascinerende ontdekkingsreis.

Over de komst van een ster en vooral zijn bewoners die al sinds 445.000 jaren álles, maar dan ook écht alles op onze planeet bepalen.
De aanmaak van de Adamoe

In de laatste aflevering (deel 26) schreef ik als afsluiting; 'Tja ik zou het verhaal van Adam en Eva afronden maar dat zit er deze keer niet meer in... dus de volgende keer in deel 4 verder met Adam1, diens operatie en de verschijning van Adam2 en zijn Eva'... en dat zal ik dan nu maar eens doen.

De mens (de Adamu...) is geschapen om de aarde te bewerken. De reden of redenen hiervoor zijn wellicht dat Enki streefde naar het samenstellen van een nieuw wezen; een hybride tussenvorm tussen de bestaande Homo Erectus en de Anunnaki zelf. Hij stuurde aan op stakingen onder de mijnwerkers teneinde het fiat te verkrijgen te mogen 'sleutelen' aan een subras. Zogenaamd om het zware werk van de 'lagere' Anunnaki (de mijnwerkers diep onder de grond... en de lagere 'klasse', ofwel de arbeidende klasse...) te verlichten. Maar het mes zou aan twee kanten snijden; A - er komt een nederig primitief schepsel voor het zware werk en B - er komt een tussenvorm uit een zoogdier van deze planeet en een amphibisch reptiel van een andere wereld... die als ik het goed zie; op een dood spoor in de evolutie geraakte door te kiezen voor de 'weg der technologie'... en niet die van de empathie, emotie, warmte en liefde.

Dat valt voor reptielen toch al niet mee om empathisch te zijn, affectie te tonen en warmte (ze zijn koudbloedig en hebben zelf veel warmte nodig...) te geven. Reptielen kunnen heel zwart-wit, zonder enig grijs en dus klinisch zijn. Koude Kikkers, onmachtig te omarmen, slechts observators (weet ik van me zelf; ben een Slang - Tibetaanse horoscoop...) en geen warme knuffel. Ook schijnen reptielen behoorlijk vast te zitten in hun eigen leefregels; grids, belijningen en structuren. Het kost hen moeite daaraan te ontsnappen danwel zo te leven er géén gehoor aan te geven. Ze moeten wel. Ze kunnen niet anders... en dat zag Enki!

Enki werd bewust van de zoogdierenaspecten en zag, dat met name de Apen/primaten, zeer creatief zijn en 'out of the box' denken en functioneren om het eens in goed Nederlands te zeggen. Als hij zijn eigen soort; de Nephilim eens zou kruisen met die speelse en uitbundige wezens; zou hij dan zijn soort ook kunnen terugbrengen op het evolutionaire pad... en dan met meer warmte, emotie, empathie en liefde... Dus de schepping van de mens voorzag niet alleen in de aanvoer van slaven, maar verschafte Enki ook de mogelijkheid zijn eigen soort te veredelen door een stap terug te gaan in de evolutie.

Hij krijgt toestemming een nederig primitief te maken; een Awiloem, een Loeloe Ameloe ofwel een Loeloe (een lullo ofwel de lul...). Zo gaat Enki met zijn team van wetenschappers aan de slag in het Bit Shimti, het in zuidelijk Afrika gelegen laboratorium, waarvan ik denk dat het ergens in de regio Limpopo te vinden moet zijn. In het boek Genesis (Gene Sis - geen gesis meer, want de mens is nog maar half Aap/primaat en ook voor de helft een amphibisch reptiel en ook Gen Es Is, ofwel 'spelen met de genen is het'...) zegt Enki ook wat hij wil gaan doen.

1:26 'En God zeide: Laat Ons mensen maken, naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en dat zij de heerschappij hebben over de vissen der zee, en over het gevogelte des hemels, en over het vee, en over de gehele aarde, en over al het kruipend gedierte, dat op de aarde kruipt'.

Adam, de eerste mens was man en vrouw tegelijk... Een androgyn of hermaphrodiet wezen zou je kunnen zeggen. Kenmerken hebbende van de beide geslachten of juist helemaal niet. De mens was in elk geval niet in staat zichzelf voort te planten. Daarom schiep God later een nieuwe mens die dat wel kon...

1:27 'En God schiep den mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij ze'.

God plaatste de mens in de paradijshof in Eden. En God, de Heer, plantte in het oosten in Eden een tuin en plaatste daarin de mens die hij had gemaakt. Inmiddels weten we dat een Eden (ED EN> = 'edel-heer', ofwel daar woont de edele Heer, God dus en NE DE<, met de betekenis; 'nevel-definitief', ofwel daar vinden we ook de nevels in de vorm van stoom als de raketten opstijgen vanuit hun waterbakken) eigenlijk een E DIN> is, een 'land van de raketten'... en dat elk Edin zelfvoorziend was en dus beschikte over weiden, akkers, kassen en boomgaarden en een veestapel. Dus er was voldoende werk voor de nieuwe slaven. Je hoort Enki niet spreken over het onderbrengen van de slaven in de mijnen.

Eerst Adam1 met zowel vrouwelijke als mannelijke kenmerken

Zoals eerder beschreven broedden veertien 'broedgodinnen' zeven jongentjes en zeven meisjes uit per zwangerschap. Dus steeds een reeks van veertien kinderen in het Bit Shimti... en het jaar erop weer veertien en zo werd Sinterklaas Enki de grote 'kindervriend' uit onze folklore. Hij was de schepper en de Vader van de mens. Hij stond letterlijk aan de wieg van de mensheid... en zo zijn wij allen 'kinderen van één vader'... Oh nee! Dat komt nog verderop in deze aflevering. Dus na verloop van tijd wemelde het van de spelende kinderen in en rondom het laboratorium en konden Enki en zijn team uitgebreid studie maken van deze speelse wezens... maar bij volle wasdoom bleek dat zij zich niet konden voortplanten.

En besluit hij verder te gaan met zijn experimenten. Volgens Zecharia Sitchin zijn de vele pogingen een geschikt wezen te scheppen terug te vinden in de zogenaamde 'fabeldieren' uit de verre voortijd. Allemaal gekruiste, gekloonde en doorgefokte combinaties van verschillende dieren. Dat zou kunnen; ik was der niet bij. Uiteindelijk brengt Enki zijn eigen sperma in in de Aapwijfjes en blijkt deze poging aan te slaan. Daarover heb ik reeds geschreven, dus nu naar Adam2. Maar eerst nog hoe Enki en zijn team de opgroeiende mensenkinderen waarschuwde tegen bewustworden en te reiken naar meer kennis...

maar in feite zegt dit alles over de ontwikkeling van de mens. Adam1 kon zich niet voortplanten ondanks het feit dat er zowel mannelijke Adamoe waren alsook vrouwelijke. De 'boom der kennis' zie ik als het hebben van te veel inzicht, te veel bewustzijn en te veel intelligentie en zodoende moet Enki in een later stadium dan ook de mens terugbrengen naar een 'lager' bewustzijn. De raad der Anunnaki vinden dat de mens te veel op hen gelijkt (te intelligent is...) en zodoende brengt SinterklaasVaak Enki in slaap, door hem 'zand in de oogjes te strooien'... en dat is het onklaar maken van het derde oog (Pijnappelklier...).

2:16 En de HEERE God gebood den mens, zeggende: Van allen boom dezes hofs zult gij vrijelijk eten;

2:17 Maar van den boom der kennis des goeds en kwaads, daarvan zult gij niet eten; want ten dage, als gij daarvan eet, zult gij den dood sterven.

2:18 Ook had de HEERE God gesproken: Het is niet goed dat de mens alleen zij; Ik zal hem een hulpe maken, die als tegen hem over zij.

2:19 Want als de HEERE God uit de aarde al het gedierte des velds, en al het gevogelte des hemels gemaakt had, zo bracht Hij die tot Adam, om te zien, hoe hij ze noemen zou; en zo als Adam alle levende ziel noemen zoude, dat zou haar naam zijn.


Nadat Enki Adam de spraak en de Taal heeft bijgebracht en onderwezen, mag Adam zijn examen afleggen. Zijn proeve van bekwaamheid bestaat uit het benoemen van alle dieren. Daarmee is duidelijk dat Adam een intelligent en begiftigt wezen is. Om alles te benoemen, moet je eerst goed observeren en naar het wezen van het dier kijken. Een kip heet kip omdat'ie kiept. Steeds pikt zij zaadjes en wormpjes en ander eetbaar spul van de grond... Steeds buigt zij voorover en kiept als het ware naar voren. Daarnaast is een wezenlijk onderdeel van de kip dat zij eieren legt. En dat nu beste lezertjes zit precies in het woord kip! Kip is KI PE> en betekent; 'kiepen-persen'...

en dat doet zij de hele dag; kiepen en elke dag een ei 'persen'... Omgekeerd is het dan EB IK<, met de betekenis; 'ebben-essentiekern', ofwel een Kip ebt de essentiekern en dat is haar ei. Elke dag eentje, maar die wordt haar steeds ontnomen dus moet ze weer leggen. 'Een ei hoort der bij' is een bekende reclame-slogan, maar een Bij hoort der ook bij! Een Bij hoort bij andere Bijen, zij zijn dan bij-een 'bijen'... en zo ging Adam verder met het benoemen van de dieren... en natuurlijk verzin ik de woorden ter plekke, maar als we echt gaan zoeken naar de essentie van de dierennamen, komen we waarschijnlijk de kenmerken van het dier zelf ook tegen.

2647

De 'duizenddichter' Willem Berend Hietbrink heeft versjes gemaakt op rijm, waarin hij de dierennamen uitlegt. Ik zal ze eens opzoeken voor een volgende keer. Verder met Adam1 die nu toch wel bewust wordt van zijn positie. Hij heeft de dierenwereld aanschouwt, maakte observaties en zag het paringsgedrag van de verschillende diersoorten, ontdekte dat het wonderlijke spel alleen gespeeld kon worden tussen twee verschillende wezens... en hij besefte zijn alleenheid! Adam onderscheidde niet alleen de aard van de dieren die hij benoemen moest; gevogelte, velddieren (reptielen) en het vee, gedomestiseerde dieren en uiteraard de waterdieren (in de rivieren, meren en zeeën...)

ook de sexe-kenmerken en het wonder van de voortplanting! Net als het 'monster' van Frankenstein, als Data uit de SF-serie StarTrek besefte Adam zijn alleenheid en dat hij alleen en enig in zijn soort was! Kennelijk kwamen er gevoelens en emoties naar boven, die hem deden beseffen dat hij werkelijk alleen was! Wat een subtiele omschrijving om aan te tonen hoe gevoelig en begiftigt met kennis en inzicht dit nieuwe wezen was! Hij had dan wel een grote poster van Serena Williams op zijn jongenskamertje en met een stijve pielemans spelen is ook wel lekker maar nu verlangde hij toch wel naar een echte vrouw, een maatje, zijn sloofje in de keuken en lekkere geile meid in bed.

2:20 Zo had Adam genoemd de namen van al het vee, en van het gevogelte des hemels, en van al het gedierte des velds; maar voor de mens vond hij geen hulpe, die als tegen hem over ware.

2:21 Toen deed de HEERE God een diepen slaap op Adam vallen en hij sliep: en Hij nam een van zijn ribben, en sloot derzelver plaats toe met vlees.

2:22 En de HEERE God bouwde de ribbe, die Hij van Adam genomen had, tot een vrouw, en Hij bracht haar tot Adam.

En daar laat ik het voor deze week bij. Meer de volgende keer...

Delen tekst zijn gehaald uit de bijbel: Statenvertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap Haarlem - 1987 (350 jaren Statenvertaling 1637-1987). Ik dank Carolus Verhulst; oprichter van Uitgeverij Mirananda te Wassenaar, voor het uitgeven van Sitchin's boek en voor zijn bijdrage als vertaler van de tekst, mijn ouders, mijn gidsen en onderzoekers en schrijvers als Immanuel Velikovsky, Erich von Däniken, Robert Charroux, Zecharia Sitchin, Alan Alford, Ernst Gideon, Iman wilkes, de schrijvers/samenstellers van het Oera Linda Boek en tal van andere pioniers zoals Jan van Gorp (Iohannes Goropius Becanus, geboren te Hilvarenbeek, 1518-1572), Simon Stevin van Bruggen (Brugge, 1548-1620), Berend Willem Hietbrink (Maastricht 1943-...), Hylke Welling (1933 - ...), Michel de Nostradame (St. Rémy, 1503-1566), Ansi mijn mentor en taalmeester en anderen die mij inspireerden. 


Voor vragen en/of suggesties kun je Evert-Jan rechtstreeks mail op evertjan(apestaart)niburu.co

EVERT JAN POORTERMAN/NIBURU.CO

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl