Tijd om Mark Rutte tot de orde te roepen

Het begon met de donorwet, waarbij de overheid zich het recht toe-eigende te kunnen beschikken over het lichaam van burgers en in de schaduw stappen richting het bepalen van het moment van een "voltooid leven".

Nu met het coronavirussen worden de volgende stappen gezet die ongetwijfeld zullen uitmonden in verplichte vaccinaties, dus hoog tijd om nu in actie te komen.


Als burgers hebben we misschien niet zo heel veel opties als we ons aan de geldende wetten willen houden, maar feit is dat helemaal niets doen ook geen optie is.

Iedere dag die voorbij gaat verliezen wij meer vrijheden en zelfs bij trouwe overheidsaanhangers begint nu toch wel de nodige twijfel te ontstaan of dit nu allemaal nodig is.

Via een lezer ontvingen wij het volgende bericht (dank!), vergezeld van een brief aan Mark Rutte en een kant en klare aangifte tegen de Staat der Nederlanden. 

Als iedere Nederlander dit voorbeeld zou volgen, dan zou zelfs Mark Rutte schrikken en misschien beseffen dat hij niet met een kudde domme idioten te maken heeft die zich alles laten opdringen door een liegende en bedriegende overheid.

Hier volgt het bericht:

Al eerder heb ik contact met jullie gehad over het onderwerp: donorregistratie, maar door omstandigheden heeft het een tijdje stil gelegen.

Vandaag is deze brief aan Mark Rutte verstuurd via de post, zie bijlage.

Mensen zouden massaal in actie moeten komen tegen de aangekondigde maatregelen, of de mijne de juiste zijn durf ik niet te zeggen, maar niets doen is geen optie.

Ik stuur jullie deze info om te plaatsen op de site, in zo verre dit jullie iets lijkt, zie bijlagen van de brief.

Hier volgt de brief en deze is hier te downloaden.

Burger in Gijzeling

Uitgestorvenstraat

Hengelo


De Minister-president

Ministerie van Algemene Zaken

Postbus 20001

2500 EA Den Haag

Hengelo 24 maart 2020

Betreft: Coronavirus en donorregistratie

Geachte heer Rutte,

De tijd voor mooie verhaaltjes is voorbij, vandaar dat ik direct terzake kom.

Ik ben namelijk verschrikkelijk boos op de regering/Nederlandse Staat en voel me bestolen.

Ja, bestolen van me’n eigen lichaam zelfs!

Op dinsdag 13 februari 2018 werd de nieuwe donorwet aangenomen door de Eerste Kamer,

waardoor mijn lichaam automatisch bezit is geworden van de Nederlandse Staat.

Met deze wetswijziging heeft de regering de mogelijkheid gecreëerd om mijn lichaam “ bij een hersendoodverklaring” uit te leveren aan derden voor mensonterende slachting.

Natuurlijk heb ik actie ondernomen tegen dit vreselijke onrecht, ik heb aangifte gedaan op het politiebureau. Helaas werd mijn aangifte niet in behandeling genomen door de politie. Sterker nog, de politie weigerde zelf om mijn aangifte in te zien, ook niet na herhaaldelijk aandringen. Ja, de overheid is je beste vriend!

De politie verwees mij door naar een advocaat en bij het advocatenkantoor kreeg ik te horen dat zij deze zaak niet in behandeling nemen, zij verwezen me weer door naar het Juridisch Loket. Het Juridisch Loket zag geen verdere mogelijkheden om deze zaak aan te vechten.

Met andere woorden, de burger is vogelvrij verklaard!

Het is niet te bevatten dat we als burger ons eigen lichaam alleen nog in veiligheid kunnen stellen doormiddel van het terug te claimen van de overheid. Terug claimen om ongewenst binnendringen in het lichaam te voorkomen, bij hersendoodverklaring.

Een regelrechte schending van de mensenrechten vindt hier plaats, het is schandalig en ongelooflijk dat een overheid dit aandurft.

Al onze vrijheden worden ons ontnomen, ook nu met de uitbraak van het coronavirus.

In 2009 overleden er 22.000 personen in de V.S. aan de Mexicaanse griep, maar ondanks het hoge sterftepercentage moest “volgens president Obama” het normale leven wel doorgaan en daar werd hij zelfs om geprezen.

Nu is er een heel ander beleid, onschuldige burgers worden wereldwijd door overheden gegijzeld in hun eigen huis en door de politie beboet met torenhoge boetes als ze zonder goede reden de straat op gaan.

Wie is hier nu de crimineel, de burger?

Verplicht huisarrest, samenscholingverbod, geen afleiding meer bij verenigingen, cash geld in de ban, verplichte vaccinatie al in Denemarken, automatisch donor in Nederland, onvoorstelbaar!

Beseft het kabinet wel welke rampzalige gevolgen een lockdown kan hebben?

Een totale chaos, waarna de burger zich uiteindelijk niets meer zal aantrekken van welke orde dan ook.

In het NOS journaal hoor je lovende geluiden over de aanpak van de overheid tegen het virus, maar hier hoor ik heel andere geluiden. Mensen vragen zich af wat hier aan de hand is en hoe het mogelijk is dat een overheid dergelijke drastische maatregelen treft waarvan de uitkomst niet is te overzien, catastrofaal.

Als deze draconische maatregelen niet snel worden aangepast naar passende leefbare maatregelen zullen wanhopige ondernemers/burgers tot wanhoopsdaden worden gedreven, wellicht zelfmoorden e.d.

Een van de maatregelen die zeker uitstel verijst in deze omstandigheden is de inwerkingtreding/uitvoering van de nieuwe donorwet.

Zoals kamerlid Jansen van de PVV al aangaf in een debat, is het sterven van de donorpatiënt het gevolg van de uitname van organen.

Mensen vragen zich al af of het niet beter is om uit handen te blijven van instanties zoals de

GGD die overheidsinstructies opvolgen en al vaccinaties aanprijzen met DNA verandering!

De burger is het vertrouwen in de politiek al verloren, maar als het vertrouwen in de gezondheidszorg ook verloren gaat, dan lijkt me dat niet echt geruststellend.

In de bijlage treft u de aangifte aan waarmee ik bij het politiebureau ben geweest.

Hiermee hoop ik u voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,


Burger in Gijzeling

Dan volgt hier de tekst van de aangifte en deze is hier te downloaden.

Politie ………………..

……………………….

……………………….


Betreft: Aangifte tegen de Staat Der Nederlanden.


………….,  ………………..2020


Geachte heer/mevrouw,

Middels dit schrijven verklaar ik ……...…….…, geboren op ……………. te ……………….., wonende aan de ……………..………. te ……………….., aangifte te doen tegen de Staat Der Nederlanden/ Regering/ Overheid, m.b.t. de nieuwe donorwet ‘actief donor registratiesysteem’ die op dinsdag 13 februari 2018 is aangenomen door de Eerste Kamer.

Aangifte: * Identiteitsfraude/valsheid in geschrifte  * Schending van de Universele Mensenrechten  * Schending vrijheid van Godsdienst/levensovertuiging  * Bedreiging zware mishandeling met de dood tot gevolg  * Onrechtmatige onteigening/diefstal

Hierbij doe ik aangifte van: Identiteitsfraude/valsheid in geschrifte tegen de Staat Der Nederlanden/regering/overheid, m.b.t. nieuwe donorwet.

Sinds 1 mei 2014 valt identiteitsfraude onder artikel 231 van het Wetboek van Strafrecht en daaruit is duidelijk op te maken dat de identiteit identiek is aan één persoon.

Identiteitsfraude is een vorm van fraude waarbij een ander onrechtmatig gebruik maakt van iemand zijn identiteit, ten behoeve van een derde. Bij fraude worden zaken anders voorgesteld dan ze zijn, door op papier of digitaal een onjuiste weergave te geven van de werkelijkheid.

Doormiddel van onrechtmatige wetaanpassing “in strijd met de mensenrechten” heeft de regering de mogelijkheid gecreëerd om de identificatieplicht “aangaande mijn identiteit” te omzeilen/verhelen, om zo mijn lichaam te werven voor donorregistratie en uit te leveren aan derden bij constatering van hersendood. Mijns inziens pleegt de regering daarmee grensoverschrijdende handelingen, identiteitsfraude/valsheid in geschrifte, om op die manier mijn lichaam wederrechtelijk in bezit te krijgen.

Een zodanige belangrijke beslissing die van levensbelang is “als donorregistratie” kan normaliter alleen worden vastgelegd door het individu zelf met identificatieplicht.

Aldus blijkt dat de overheid mijn identiteit misbruikt, als ware het aan hem/hen verstrekt.

Het Wetboek van Strafrecht zegt in artikel 231b: “Hij die opzettelijk en wederrechtelijk identificerende persoonsgegevens, niet zijnde biometrische persoonsgegevens, van een ander gebruikt met het oogmerk om zijn identiteit te verhelen of de identiteit van de ander te verhelen of misbruiken, waardoor uit dat gebruik enig nadeel kan ontstaan, wordt gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste vijf jaren of geldboete van de vijfde categorie”

Door het misbruiken/verhelen van identiteit, is er aantoonbaar persoonlijk nadeel ontstaan.

Tevens doe ik aangifte van: Schending van de Universele Mensenrechten.

Een constatering van hersendood is geen constatering van een hartstilstand, een arts kan in dit stadium geen officiële fysieke dood vaststellen bij de persoon.

De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens bepaalt in artikel 3: “Een ieder heeft recht op leven, vrijheid en onschendbaarheid van de persoon.”

De nieuwe donorwet is hiermee een schending van de Universele Rechten van de Mens.

Artikel 17 UVRM bepaalt: 1. “Een ieder heeft recht op eigendom, hetzij alleen, hetzij tezamen met anderen. 2. Niemand mag willekeurig van zijn eigendom worden beroofd.”

De persoon die in aanmerking komt om zijn eigen lichaam als eigendom te beschouwen ben ik zelf; niemand mag willekeurig van zijn eigendom (lichaam) worden beroofd.

Artikel 30 UVRM bepaalt: “Geen bepaling in deze Verklaring zal zodanig mogen worden uitgelegd, dat welke Staat, groep of persoon dan ook, daaraan enig recht kan ontlenen om iets te ondernemen of handelingen van welke aard ook te verrichten, die vernietiging van een van de rechten en vrijheden, in deze Verklaring genoemd, ten doel hebben.”

In artikel 30 is geen uitzonderingspositie vermeld voor de Nederlandse Staat.

Tevens doe ik aangifte van: Schending vrijheid van Godsdienst en levensovertuiging.

Volgens de nieuwe donorwet is bij constatering van hersendood automatisch toestemming verkregen voor uitname van organen, waar na kunstmatige levensbeëindiging volgt.

De basis van een overtuiging kan zijn dat een machthebbende Schepper beschikt over leven en dood. Door de invoering van de nieuwe donorwet is er een gedwongen beëindiging van het leven die door de mens wordt veroorzaakt.

Hiermee is de uitoefening “volgens het waardeoordeel van mijn geloof” mij ontnomen.

Tegelijkertijd wordt het recht op lichamelijke integriteit en zelfbeschikking mij ontnomen.

Tevens doe ik aangifte van: Bedreiging zware mishandeling met de dood tot gevolg.

Bij hersendood is er gewoon een hartslag aanwezig en organen die nog intact zijn werken nog. Immers hebben patiënten die de organen verkrijgen ook niets aan overleden organen.

In het uur van stervensnood wordt het weerloze levende slachtoffer buiten zijn wil en toestemming om ernstig verminkt, door het verwijderen van zijn organen bij fysiek leven!

De term hersendood is bedacht om de fysiek levende patiënt dood te verklaren, waarna “volgens dat vooraf beraamt plan” de organen worden uitgenomen.

Zonder toestemming van het weerloze levende slachtoffer organen wegnemen, is zware mishandeling met de dood tot gevolg. Gedwongen verdwijning.

Het Wetboek van Strafrecht bepaalt: Artikel 289. “Hij die opzettelijk en met voorbedachten rade een ander van het leven berooft, wordt, als schuldig aan moord, gestraft met levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste dertig jaren of geldboete van de vijfde categorie.”

Een strafbaar feit ”bedreiging zware mishandeling met de dood tot gevolg” is hier overduidelijk.

Tevens doe ik aangifte van: Onrechtmatige onteigening/diefstal van mijn lichaam als eigendom. (zowel een levend als hersendood of dood lichaam)

Sinds de nieuwe donorwet zijn intrede deed op 13 februari 2018 is wettelijk bepaald dat mijn lichaam vanaf dat moment in principe toebehoord aan de Staat.

Hiermee is een onrechtmatige laffe daad van onteigening/diefstal “van mijn lichaam” gepleegd door de regering.

Dat de tenuitvoerbrenging van deze wet in een later stadium ingaat “in 2020 bij hersendood” doet hier niets aan af, immers is vanaf 13 februari 2018 mij het individuele zelfbeschikkingsrecht ontnomen.

Het Wetboek van Strafrecht artikel 310 bepaalt: “Hij die enig goed dat geheel of ten dele aan een ander toebehoort wegneemt, met het oogmerk om het zich wederrechtelijk toe te eigenen, wordt, als schuldig aan diefstal, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vierde categorie.”

Door mij persoonlijk is op generlei wijze kenbaar gemaakt, verklaart of toezegging gedaan waaruit zou kunnen blijken dat ik afstand heb gedaan van mijn eigendom het eigen lichaam; niet doormiddel van mondelinge toezegging of dienstbaarheid is dit gedaan en niet in een afstandsverklaring is dit kenbaar gemaakt, aan geen enkele persoon, instantie of overheid.

Doormiddel van onrechtmatige wetaanpassing heeft de overheid op slinkse wijze mijn lichaam automatisch in bezit genomen, buiten mij om en tegen mijn wil in.

Dat we ons eigen lichaam terug moeten claimen van de overheid, om ongewenst

binnendringen in het lichaam te voorkomen bij hersendoodverklaring, is niet te bevatten!

Waanzinnig is het, een zeer beangstigende ontwikkeling!

Een persoonlijke bedreiging en mijns inziens een bedreiging voor de samenleving!

Elk weldenkend mens begrijpt dat dit onaanvaardbaar is!

Op grond van voornoemde argumenten is mijn overtuiging dat de nieuwe aangenomen donorwet niet ten uitvoer mag worden gebracht en vind herziening absoluut noodzakelijk.

Met ondertekenen verklaar ik tot een weloverwogen besluit te zijn gekomen.


Aldus verklaard te ……………….…..op ……… 2020

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl