RIVM gaat de fout in met vaccinatie databaseZonder dat de Nederlandse burger daarvoor toestemming heeft gegeven, is er door het RIVM een vaccinatie database opgetuigd met daarin alle inwoners van Nederland.

Nu heb je het recht om je te laten verwijderen uit die database, maar het RIVM werkt nu niet bepaald mee om dat mogelijk te maken.


Update 19 juli 2021

In het originele artikel schreven wij over de database van het RIVM. Een database die allerlei privé en medische gegevens van burgers bevat, waarvoor de burger zelf nooit toestemming heeft gegeven en waarover hem/haar ook niets is medegedeeld.

Nu kan je een verzoek indienen tot het verwijderen van je gegevens hetgeen natuurlijk de omgekeerde wereld is want degene die de database vult met jouw gegevens dient daar eerst toestemming voor te vragen.

Nu horen ze volgens de geldende wettelijke voorschriften dergelijke verzoeken binnen een maand te behandelen, maar ook daar houden ze zich niet aan, “wegens grote drukte”.

In het originele artikel staan een aantal voorbeelden van aanmaningen van een lezer die dit niet accepteerde. Desondanks duurde het toch gewoon bijna 2 maanden voordat hij antwoord kreeg, maar het goede nieuws is dat zijn gegevens nu wel zijn verwijderd.

De beslissing van het RIVM is hier te lezen.

De moraal van het verhaal: Uiteindelijk worden je gegevens wel verwijderd, maar ze nemen gewoon meer tijd dan wettelijk is toegestaan.

Mensen die hetzelfde willen doen als de lezer kunnen van de onderstaande brieven in het originele artikel gebruikmaken.

Origineel artikel: 26 mei 2021

Wij als burgers hebben na anderhalf jaar nep coronapandemie niet zo gek veel rechten meer over. De meeste rechten die we hadden zijn in het kader van “het grote goed” weggenomen door een dictatoriaal democratisch bewind.

Zo heeft de overheid opdracht gegeven aan het RIVM om een vaccinatiedatabase te maken, met daarin standaard de gegevens van alle in Nederland ingeschreven inwoners.

We hebben hier al eerder over geschreven en ook de wettelijke grondslag waarop ze dit menen te kunnen doen. Ze kunnen dit alles doen omdat er iedere keer wetten worden goedgekeurd door het klapvee in het parlement, die altijd ten nadele van de burger zijn.

Zij hebben dan het recht om jou in die database te zetten, maar jij hebt dan weer het recht om het RIVM te verzoeken om deze gegevens onmiddellijk te verwijderen omdat jij niet wilt dat jouw gegevens in die database staan.

Het is sowieso een krankzinnige database, want mensen die zijn gevaccineerd kunnen ervoor kiezen om dit gegeven niet te delen met het RIVM, waardoor het feit dat jij bent gevaccineerd niet in die database terechtkomt. Dit, terwijl de overheid claimt dat die database gebruikt zal worden om de voortgang van de vaccinatiecampagne in Nederland te monitoren.

Kortom, als monitoring tool heeft die database geen enkel nut, maar toch blijft deze bestaan. Al met al genoeg redenen om ervoor te zorgen dat je zo snel mogelijk verdwijnt uit die database.

Maar, dat is niet zo eenvoudig als het lijkt. Je kunt via de website van het RIVM een verzoek invullen tot verwijdering, maar daarmee ben je nog niet verdwenen.

De wet zegt dat na het indienen van het verzoek het RIVM er binnen een maand voor moet zorgen dat die gegevens ook daadwerkelijk zijn verdwenen. Echter, dat doet het RIVM niet, want ze zeggen doodleuk dat ze wegens grote drukte twee maanden extra de tijd nemen.

Hieronder volgt de correspondentie die een lezer tot nu heeft gevoerd met het RIVM (dank!). Deze lezer accepteert niet dat het RIVM eenzijdig heeft besloten om de wettelijke termijn met twee maanden te verlengen.

Datum: 21-05-2021 20:19

Onderwerp: bezwaar en klacht tegen handelwijze RIVM bij toepassing Europese Verordening AVG

Geachte rijksinstantie RIVM,

U liet mij het volgende weten (citaat):

Geachte heer/mevrouw,

U heeft een webformulier ingevuld. Door een grote toename van verzoeken en de zorgvuldigheid waarmee deze behandeld worden, zal de afronding langer duren dan de standaard termijn van 1 maand, zoals bepaald in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wij doen ons uiterste best om uw verzoek zo spoedig mogelijk te verwerken, maar informeren u hierbij dat de reactietermijn met twee maanden wordt verlengd.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geinformeerd.

Met vriendelijke groet,

AVG-team
Dienst Vaccinvoorziening en Preventie-programma's
.....................................................................................
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
Antonie van Leeuwenhoeklaan 9 | Postbus 1 | 3720 BA Bilthoven

(Einde citaat)

Ik stel vast dat U in gebreke blijft om binnen redelijke termijn te beslissen op mijn verzoek, c.q. dringende aanmaning, om mijn persoonsgegevens te verwijderen uit een door RIVM ingericht landelijk Nederlands databestand, aangaande vaccinaties. U heeft niet mijn toestemming verkregen tot registratie van mijn persoonsgegevens in dit bestand en om die reden, omdat U in hiermee mijns inziens in overtreding bent en onwettig handelt, dient U mijn gegevens per ommegaande, zonder enig uitstel, te verwijderen.

Ik weiger RIVM ook maar 1 dag of langer uitstel te verlenen dan de in de Europese Verordening toegestane termijn bij de afhandeling van mijn verzoek

Indien U volhardt in bovengenoemde, door mij bestreden, handelwijze sommeer ik RIVM op voorhand en wel bij deze, op straffe van een door een Nederlandse rechter, Nederlandse klachteninstituut of welke tot beslissen hieromtrent bevoegde instantie dan ook, vast te stelen dwangsom, per ommegaande het hierboven geciteerde besluit te herroepen, waarin RIVM zichzelf op onwettige wijze uitstel toekent, hetgeen ik volstrekt en ondubbelzinnig afwijs.

In uw hoedanigheid als overheidsinstantie en rechtsgeldig vertegenwoordig van de Nederlandse overheid verlang ik van RIVM om mij per ommegaande in kennis te stellen tot welke (enig) aangewezen instantie ter behandeling van klachten door betrokkenen in het land waar deze betrokkene over het algemeen verblijft, in dit geval Nederland, ik mij kan wenden om mijn in deze email beschreven klacht in te dienen tegen uw hierboven geciteerde handelwijze.

Ik behoud mij verder het recht voor U in rechte aan te spreken wegens nalatigheid en daarbij vergoeding van schade te vorderen, indien U mij niet binnen een - redelijke - termijn van 10 werkdagen schriftelijk per email, dan wel per aangetekend via Post.nl, mij verwittigt bij welke in Nederland gevestigde klachten en/of beroepsinstantie ik een klacht tegen uw handelen kan en mag deponeren.

Dit recht wordt mij als belanghebbende verleend door genoemde Europese verordening (VERORDENING (EU) 2016/679 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens).

Ik verzoek RIVM per ommegaande om een schriftelijke bevestiging van de (goede) ontvangst van deze email, waarin ik bezwaar maakt en een klacht indien hierboven geciteerde handelwijze van RIVM..

Met vriendelijke groet en hoogachting,

Bovenstaande email is verzonden op 21 mei en er is tot nu toe geen reactie gekomen van het RIVM. Daarom is gisteren ochtend de onderstaande aanvullende email gestuurd.

Datum: 25-05-2021 10:42

Onderwerp: Re: bezwaar en klacht tegen handelwijze RIVM bij toepassing Europese Verordening AVG

Geachte RIVM,

Met uw welnemen voeg aan mijn eerdere bezwaar en-of klacht graag nog het volgende toe.

U heeft de redenen waarom U mijn verzoek niet binnen 1 maand zou kunnen behandelen en afhandelen en daarover niet binnen 1 maand zou kunnen besluiten, onvoldoende en/of onvolledig gemotiveerd.

Dat het "druk" kon worden, dat RIVM "drukte" zou kunnen ondervinden hadden RIVM en haar opdrachtgevers eerder moeten bedenken en wel voordat (en niet nadat) het besluit viel om in Nederland een gecentraliseerd vaccinatieregister op- of in- te richten.

Belanghebbenden, zoals ondergetekende, hebben het recht van RIVM te verlangen dat RIVM zijn verwerkingscapaciteit(en) afdoende gewaarborgd heeft, met inbegrip van verwerkingscapaciteit om klachten en/of verzoeken op basis van de AVG verordening tijdig en doeltreffend af te handelen. "Drukte" is geen valide argument en wordt evenmin als legitieme reden genoemd in de Europese AVG verordening of in de Nederlandse uitvoeringswet.

RIVM zou zich kunnen beroepen op complexiteit, maar tegen een dergelijk argument zal ik mij verweren dat met het argument dat een verzoek om mijn vermelding en bijbehorende gezondheidsgegevens uit uw RIVM bestand te verwijderen volstrekt geen complex of ingewikkeld vraagstuk is. Het behoort een eenvoudige, weinig complexe of tijdrovende, handeling en/of procedure te zijn, waartoe tijdens de inrichting van RIVM's database eenvoudige en doeltreffend uitvoerbare voorzieningen en instructies hadden moeten worden getroffen.

Ik zal beroep op complexiteit door RIVM vanwege dit argument niet aanvaarden en zal als argument terugwerpen naar RIVM, omdat blijkbaar de inrichting van de vaccinatie database onvoldoende deugdelijk is en bovendien blijkbaar niet voldoet aan wettelijke (rand)voorwaarden.

Een en ander kan toe kunnen leiden dat van RIVM verlangt wordt om zijn vaccinatie-database te upgraden naar een format dat een wettelijke toets kan doorstaat, terwijl daarnaast kan worden verlangd dat - zolang aan belangrijke wettelijke (rand)voorwaarden klaarblijkelijk niet nog wordt voldaan - alle gegevensverwerking binnen het digitale domein deze klaarblijkelijk ondeugdelijke database dient te worden gestaakt en dient te worden opgeschort.

Indien daarentegen verwijdering van mijn gegevens niet mogelijk is omdat dit niet zou worden toegestaan vanwege door de opdrachtgever(s) aan RIVM verordonneerde instructies, dan verlang ik dit ommegaande te vernemen en niet pas over 1 maand, of zoveel langer als RIVM meent nodig te hebben om op mijn vragen, klachten en verzoeken inhoudelijk te reageren.

Ik doe daarom thans reeds - zonder uitstel te accepteren - een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur en vraag op basis daarvan aan RIVM om mij in kennis te stellen en of te informeren omtrent alle door derden (opdrachtgevers) aan RIVM verstrekte instructies, betrekking hebbende op behandeling en/of afhandeling van verzoeken van Nederlandse burgers om hun gezondheids- en vaccinatie gegevens, ja zelfs hun NAW gegevens en verwijzing naar het Burger Service Nummer (BSN), uit al uw RIVM vaccinatiebestanden te doen verwijderen.

Ik behoud mij het recht voor om mijn verzoek en/of klacht en beroep tegen uw handelwijze in het publieke domein van de openbaarheid te brengen op enig moment dat dit mij als wenselijk of noodzakelijk voorkomt.

Tevens behoud ik mij het recht voor op enig door mij gewenst moment brede ondersteuning te verwerven van andere belanghebbenden met vergelijkbare verzoeken en/of klachten, deze zo nodig te bundelen en vervolgens voorzien van juridische bijstand rechtsmaatregelen tegen RIVM te doen laten ondernemen, dan wel deze klachten aanhangig te maken bij de (Nederlandse) Autoriteit ter Bescherming van Persoonsgegevens.

Met vriendelijke groet en hoogachting,

Tot zover de correspondentie.

Wij nemen aan dat andere mensen die een verzoek hebben gedaan tot verwijdering van hun gegevens een identieke email hebben ontvangen van het RVIM, waarbij ze aankondigen de wettelijke termijn met twee maanden te zullen verlengen. Wij in ieder geval wel.

De lezer geeft eenieder toestemming om bovenstaande teksten te gebruiken voor een ingebreke- en aansprakelijkheidsstelling richting RIVM.

Op dit moment is niet duidelijk hoe dit verder gaat verlopen en welke juridische stappen precies kunnen worden ondernomen. Feit is natuurlijk dat wanneer er veel mensen zijn die het RIVM aansprakelijk stellen, er een sterkere basis is om iets te bereiken dan wanneer het een eenling is.

Zal ongetwijfeld worden vervolgd.