geen sociale huurwoning meer voor Nederlanders   Ons land wordt geregeerd door mensen die bewust alles in het werk stellen om ons land compleet te slopen.

Er gaan zoveel dingen verkeerd in dit land dat zelfs een vierjarige kleuter betere resultaten zou behalen dan ons kabinet.
Het is werkelijk één lange opeenstapeling van blunders en miskleunen als je naar het trackrecord kijkt van ons kabinet.

Als ze opdracht hadden gekregen om alles fout te doen, dan zouden ze met vlag en wimpel zijn geslaagd voor die opdracht.

Daar, waar wij wel mogen schrijven dat dit precies de bedoeling is van sloopkabinet Rutte 4, zo mogen de mainstream media dat niet.

Die moeten vast blijven houden aan het verhaal van incompetente bestuurders die de ene na de andere blunder begaan.

Dinsdagavond kwam Stikstofminister Christianne van der Wal (VVD) met slecht nieuws. Er blijkt een fout te zijn gemaakt in de berekening van de lijst met de top 100 grootste ammoniakuitstoters. BVNL-voorman Wybren van Haga heeft besloten naar aanleiding van deze "zoveelste blunder" een motie van wantrouwen in te dienen tegen de minister.

Maar, dat was dinsdag, op woensdag bleek dat het nog veel erger zou worden.

Het volgende is wat de Raad van State schrijft:

Sinds 1 juli 2021 bevat de Wet natuurbescherming de bouwvrijstelling. De bedoeling daarvan was dat bij de vergunningverlening voor een project geen rekening hoefde te worden gehouden met de stikstofuitstoot van bepaalde bouwactiviteiten. Het werd hierdoor eenvoudiger om vergunningen te verlenen voor bouw- en infrastructurele projecten. Volgens de wetgever leidde de bouwvrijstelling niet tot aantasting van Natura 2000-gebieden dankzij een breder ‘robuust en effectief pakket aan maatregelen’. Volgens de wetgever leidt dit totale pakket van maatregelen, samen met de autonome daling van de stikstof, op een landelijk ‘hoger schaalniveau’ tot een zodanig grote verbetering van de natuur, dat de stikstofgevolgen van activiteiten tijdens de bouwfase daartegen zouden wegvallen.

Maar de bouwvrijstelling voldoet niet aan het Europese natuurbeschermingsrecht. Uit de rechtspraak van het Europese Hof van Justitie in Luxemburg volgt allereerst dat alleen toestemming voor een project mag worden gegeven als uit onderzoek blijkt dat zeker is dat individuele beschermde natuurgebieden daardoor geen schade oplopen. Dat is wat anders dan een beoordeling op een hoger schaalniveau waarvan de wetgever uitgaat.

En dat betekent dat we weer terug zijn bij de situatie van voor juli 2021, een situatie waarbij het heel moeilijk is om een vergunning voor een bouwproject te krijgen. Of met andere woorden, de bouw komt weer zo goed als stil te liggen.

Dit heeft dan natuurlijk weer gigantische gevolgen voor de woningbouw in Nederland, net op het moment dat er een record aantal immigranten ons land binnenstroomt.

Bovendien krijgen die immigranten als ze eenmaal statushouder zijn voorrang op de woningmarkt voor sociale huurwoningen.

Dit betekent dan uiteraard weer dat de eigen bevolking het kan vergeten om ooit in aanmerking te komen voor een dergelijke huurwoning.

We hebben eerder gezien hoe ze bewust een probleem in de zorg hebben gecreëerd waardoor ze in staat waren om draconische maatregelen af te kondigen. Hetzelfde is er gebeurd met de raffinagecapaciteit zodat er straks een enorm tekort aan diesel zal ontstaan en ze doen exact hetzelfde met woningen zoals wij enkele maanden geleden schreven:

We kennen natuurlijk allemaal de gigantische problemen op de woningmarkt en Minister De Jonge die dat zou moeten oplossen doet van alles, behalve het woningprobleem oplossen.

Wat je voor je ogen ziet gebeuren is het creëren van een enorm probleem. Een probleem dat met de dag groter wordt en waarvoor de regering geen oplossing kan vinden.

En dan komen we weer in het gebied van ‘drastische’, maar o zo noodzakelijke maatregelen om de situatie de baas te blijven.

Ondertussen wordt de bevolking al voorbereid op de komende verandering:


Natuurlijk beginnen ze met bijstandsgezinnen, alleenstaande ouders en ouderen, want die zijn kwetsbaar.

Als de situatie uit de hand gaat lopen zoals hierboven omschreven, waarbij ook arme mensen niet meer in staat zijn om zelfstandig te wonen, omdat ze de rekeningen niet kunnen betalen, dan opeens zijn er weer hele nieuwe mogelijkheden.

Want, dan zal gezegd worden dat ‘we’ twee vliegen in één klap kunnen slaan. De mensen die niet meer in staat zijn om zelfstandig te wonen kunnen hun woning delen met asielzoekers.

Op die manier kunnen ze toch in hun eigen woning blijven wonen en is de overheid geholpen met de opvang van al die mensen die een dak boven hun hoofd nodig hebben.

Met andere woorden, het communisme komt weer een stapje dichterbij want dergelijke praktijken werden ook uitgevoerd in een stad als Moskou na de invoering van het communisme in 1918 door de ‘usual suspects’

Daarnaast hebben we natuurlijk nog de wetswijziging waarover Gideon van Meijeren het volgende zei in de Tweede Kamer:

De wet verplaatsing bevolking maakt het in het uiterste geval mogelijk dat woningeigenaren verplicht worden om een ruimte in hun huis beschikbaar te stellen aan vreemdelingen en deze vreemdelingen zelfs te onderhouden.

Kortom, alles wat er nu gebeurt is erop gericht om ervoor te zorgen dat mensen niet meer zelfstandig kunnen wonen, waardoor de overheid dan uiteindelijk kan bepalen wie in welk huis gaat wonen.