onder communisme zijn boeren vijand van het vol   De strijd van de boeren tegen het WEF is een strijd van ons allemaal en een strijd die niet mag worden verloren.

Om het communisme te kunnen invoeren in ons land, moet de voedselproductie in handen van de overheid komen.Het is jammer dat het grootste deel van het volk slaapt en niet beseft dat de krachten in de achtergrond proberen om hetzelfde te doen als wat ze in Rusland hebben gedaan.

De Russische revolutie was de eerste poging van de beruchte sekte om het communisme in te voeren. Dit verklaart ook waarom ongeveer 90 procent van de nieuwe Sovjet regering na de revolutie Joods was.

Een revolutie georganiseerd met geld van de Wall Street bankiers, met als gevolg een waar horror bewind waarbij ongeveer 100 miljoen Russen de dood vonden. Veelal de meer intelligente inwoners omdat zij een gevaar opleverden voor de machthebbers.

Nu proberen ze opnieuw een communistisch systeem in te voeren, dit keer bedoeld voor de hele wereld en waarbij Europa bovenaan de lijst staat om hier als eerste van te mogen genieten.

De mensen achter het World Economic Forum behoren bij dezelfde sekte als die de Russische revolutie bekokstoofde en vandaar ook hun kreet: 'Je zult niets bezitten, maar gelukkig zijn'.

Net zo gelukkig als de Russen destijds die niets bezaten en voor alles afhankelijk waren van de overheid.

Ons land hoort bij de meest geïnfiltreerde landen van het WEF en de verraders zitten werkelijk overal. Op iedere sleutelpositie die je kunt bedenken in ons land vind je WEF aanhangers.

Daar komt nog een keer een vrijmetselaar premier bij die je kunt beschouwen als één van de meest trouwe dienaren van Schwab en zijn mede sekteleden.

Wij kunnen leren van de geschiedenis en hopen dat er genoeg mensen op tijd wakker schrikken om de WEFers met pek en veren overladen het land uit te schoppen richting Davos, voordat het te laat is.

Voordat ze hier doen wat ze in Rusland hebben gedaan.

Stalin noemde de boeren “vijanden van het volk”. Door hen te onteigenen kreeg de staat de voedselproductie in handen. In de jaren daarna werden 7 miljoen Russen de hongerdood ingejaagd. Nu, 100 jaar later, opent het World Economic Forum “the war on farmers”. Herken je de cyclus?

De vrije zelfstandige boeren moesten verdwijnen, want alles wat met voedselproductie te maken had moest in handen komen van de overheid.

De invoering van de Nieuwe Economische Politiek (NEP) in 1921 leidde tot een kortstondige herleving van de zelfstandige boeren. De introductie van de NEP door de bolsjewieken was zuiver pragmatisch: door de revoluties en de burgeroorlog was het land dusdanig ontredderd dat de economie tijd nodig had om op adem te komen.

Toen Stalin de macht definitief in handen had, maakte hij in 1928 een einde aan de NEP. Hij voerde het eerste vijfjarenplan in en installeerde het zgn. Centraal Planbureau. Hij initieerde de collectivisering van de landbouw, waarbij kolchozen (collectieve boerengemeenschappen) en sovchozen (staatsboerderijen) tot stand kwamen. Dit ging gepaard met grootschalige staatsterreur en wetteloosheid. Alle zelfstandige boeren die zich niet bij de kolchozen wilden aansluiten werden ideologisch gediscrediteerd en tot "koelakken" gestigmatiseerd. Deze mensen waren daarmee feitelijk vogelvrij verklaard; alles werd hun afgenomen en ze werden aan hun lot overgelaten. Velen waren hierdoor veroordeeld tot de hongerdood en stierven van de ontberingen; sommigen verdwenen in strafkampen of gevangenissen. Anderen werden verbannen en moesten veelal te voet naar hun banningsoord gaan, en dat waren plekken waar leven feitelijk onmogelijk was:

Wat Stalin deed met Rusland, probeert Rutte via het WEF nu te doen voor ons land.

Wageningen verwelkomt WEF Food Hubs

Wereldwijd hebben bijna 2 miljard mensen geen toegang tot veilig, voedzaam en voldoende voedsel, en 690 miljoen mensen lijden honger. Met nog 10 jaar om de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties te bereiken, moeten we de manier waarop voedsel wordt geproduceerd en geconsumeerd fundamenteel veranderen.
Daarom mogen de vrije boeren onder geen beding verdwijnen en is hun strijd de strijd van ons allemaal.