De leugen blijft regeren in de Vaatstra zaak?

Over een maand, op 27 februari, begint de rechtszaak tegen Jasper Steringa, de boer die verdacht wordt van de moord op de Friese Marianne Vaatstra.

Voor het merendeel van het Nederlandse publiek is het een duidelijke zaak, die boer is schuldig. Wordt iedereen door ondermeer de media, bewust zand in de ogen gestrooid?


Zelden in de Nederlandse geschiedenis is er een moordzaak geweest met zoveel emoties, zoveel dingen die elkaar tegenspreken en mensen die ervan overtuigd zijn dat de Vaatstra-zaak een doofpotaffaire is.

Dan komen we toch weer uit bij de rol die de gevestigde media spelen in deze tragedie. Jasper Steringa is al bij voorbaat veroordeeld en zij die nog steeds vraagtekens durven zetten bij het officiële verhaal worden verketterd en aangevallen. Enigszins vergelijkbaar met de in scene gezette schietpartij van Sandy Hook waar steeds meer mensen argwanend over blijken. De media reageert met sentiment in de lijn van "De arme familieleden, hebben ze al niet genoeg meegemaakt, stop nu een keer met die onzinverhalen, die boer is schuldig, dat weet toch iedereen".

We willen vandaag één facet belichten uit deze zaak en dat is de strijd die en het onderzoek dat al 13 jaar wordt gevoerd en gedaan door Andre Vergeer. Dertien jaar is een lange tijd en je mag er dan ook vanuit gaan dat datgene wat Vergeer zegt, terdege is onderzocht en ook onderbouwd kan worden.

Vergeer maakt zich, terecht, boos over het feit dat geen van de mainstream kanalen bereid blijken om zijn, en anderen met hem, versie van het verhaal te horen en te publiceren. Volgens Vergeer is één van kranten die zich extreem schuldig maakt aan het misleiden van het publiek in vooral Friesland, de Leeuwarder Courant.

Hierna volgen drie dingen. Het eerste is een bericht van Vergeer zelf over waarom hij denkt dat de Leeuwarder Courant aan misleiding doet. Het tweede een link naar een recent artikel van diezelfde krant en als laatste het commentaar van Andre op dat artikel. 

Berichten Andre Vergeer:

Ik val maar meteen met de deur in huis (het is al laat). Na een studie van zo’n 13 jaar door andere medestrijders en waar ik een paar jaar geleden zijdelings bij betrokken ben geraakt, denk ik nu objectief en onomstotelijk te kunnen bewijzen dat de zaak Vaatstra een doofpotonderzoek betreft dat zijn weerga in Nederland niet kent.

Niet, door opnieuw het OM of haar rapporten aan te vallen of door getuigen of bewijzen in deze zaak ter discussie te stellen maar veeleer door de nazikrant Leeuwarder Courant voor het blok te zetten op basis van haar eigen berichtgevingen. Onze strijd tegen de LC kenmerkt zich n.l. door jarenlange openheid van zaken ‘onzerzijds’ en ‘onze’ telkens terugkerende vragen en sommaties aan de LC en aan andere kranten in Friesland om een keer gehoord te worden en/of om alle leugens van het OM te benoemen en/of te rectificeren. Hetgeen dus nooit is gebeurd.

Naast alle weigeringen van de LC kunnen wij inmiddels ook aantonen dat o.a. EenVandaag, de Volkskrant, Elsevier, Katholiek Dagblad, Pownews en de NOS mordicus weigeren om ‘ons’ verhaal aan te horen, laat staan daarover te willen publiceren. Hetgeen dus ook betekent dat wij volledige onzin verkondigen OF dat ons verhaal zodanig ‘besmet’ is i.v.m. hun reclame-inkomsten, hun subsidie of op basis van de juridische consequenties, dat zij onmachtig zijn om het allemaal überhaupt te kunnen publiceren.

Het is om die redenen dat ik mijn focus jarenlang vooral heb gericht op de LC. Immers, de krant die de beste contacten heeft met het OM te Leeuwarden MOET tenminste de waarheid brengen OF zij is net zo corrupt als het OM zèlf! En in bijgaande artikelen in de bijlagen wordt eens temeer duidelijk waar de moeder van Marianne al 13 jaar gewag van maakt in haar dagboek: “het OM is corrupt en wordt ondersteund door corrupte media”. Ik zou graag willen dat jullie aan bijgaande artikel van de LC (in PDF) en aan mijn artikeltje (in Word) aandacht zouden willen besteden.

Zodra je maar enige twijfel hebt over het waarheidsgehalte daarvan ben ik uiteraard graag bereid om dat nader toe te lichten. Zelf denk ik dat we op een kruispunt aangeland zijn tussen de Waarheid en de Leugen. Het Licht en de Duisternis. En ik ben graag bereid om die Waarheid, het Licht te verdedigen, koste wat het kost. Zodra wij één krant in die regio of landelijk met succes aan de schandpaal kunnen nagelen op basis van hun aperte leugens, zullen alle andere media alsnog moeten kiezen tussen hun subsidie en de waarheid…

Groeten, André.

Hier volgt het artikel van Andre Vergeer als reactie op dit artikel [Jantien de boer LC 24 01 2013] uit de Leeuwarder Courant:

Door André Vergeer Afgelopen donderdag, 24 januari, publiceerde de Leeuwarder Courant (LC) opnieuw een leugenachtig, tendentieus en vooral eenzijdig artikel over de zaak Vaatstra van de hand van Jantien de Boer. Nu was ons al opgevallen dat artikelen van dit niveau door de LC pas na een maand op internet worden geplaatst maar in dit geval was een teleurgestelde lezer graag bereid om het even voor ons over te typen want anders hadden wij er nooit kennis van gehad.

Ons bereiken steeds meer berichten dat de kritische Friezen niks meer geloven van de leugens van de LC en dat de LC blijkbaar nog alleen afhankelijk is van die paar adverteerders en ‘bronnen’ die hen nog wel van financiën en informatie willen voorzien. En, zonder de subsidie op kosten van de belastingbetaler (via diezelfde overheid), was de LC al jaren failliet geweest. Dat laat onverlet dat de lezers van de LC alle recht behouden op complete en waarheidsgetrouwe berichtgeving, failliet of niet.

Volgens de Leidraad van de Raad voor de Journalistiek (RvdJ) (http://www.rvdj.nl/leidraad/2-journalistieke-werkwijze) is een journalist – kortweg – verplicht om hoor en wederhoor te verlenen bij het publiceren over personen die door hem of haar negatief wordt belicht. Zo ook dat geruchten, feiten en omstandigheden op waarheid moeten worden getoetst en dat er geen sprake mag zijn van enige belangenverstrengeling (betalingen, beloften en/of diensten) die de waarheidsvinding in de weg kunnen staan.

Op vrijdag 25 januari heb ik de LC hierop gewezen en dringend verzocht om rectificatie of om tenminste ook ‘ons’ verhaal een keer te publiceren. Niet dus, de angst regeert bij de Leeuwarder Courant. Via, via is mij wel bekend geworden dat mijn sommatie eergisteren wel bij de redactie binnen gekomen is maar de LC verkiest het (opnieuw) om er het zwijgen toe te doen. Kreeg ik in eerdere klachten nog tenminste een ontvangstbevestiging, die bleef zelfs nu uit. Zie mijn brief waarbij ik de opsomming van 12 voorbeelden onderbouw met getuigenverklaringen, TV-opnamen, krantenartikelen, het dagboek van de moeder van Marianne en officiële berichten van het openbaar ministerie die ook bekend zijn bij de LC.

Het aloude “wie zwijgt, stemt toe” is hier dus opnieuw van toepassing. Immers, als ik zoveel onzin verkondigde, had Jantien de Boer mij ook graag van repliek gediend:

Beste Jantien de Boer,

Graag wil ik reageren op je artikel in de Leeuwarder Courant (LC) van 24 januari jl., “Iedereen vindt iets in de Vaatstra-zaak”. Het is mijn bedoeling dat je de halve waarheden en hele leugens alsnog rectificeert. In onze dubbele aanvaring tegenover de Raad voor de Journalistiek in Amsterdam, waar jij en hoofdredacteur Hans Snijder bij herhaling schitterden door afwezigheid, heb je nu blijkbaar wel geleerd om maar geen namen meer te noemen om (opnieuw) wederhoor te kunnen ontlopen. Maar dat ontslaat je uiteraard niet van je journalistieke plicht van waarheidsvinding en dat je daarom maar oude en nieuwe leugens op mag schrijven.

Ik geef een paar voorbeelden, er zijn er echter nog veel meer, (onderstreept door mij, A.V.): “Hij zei het vlak na een uitzending van ‘EenVandaag’ in 2010. Het programma stelde met veel aplomb dat justitie in de moordzaak een verkeerde verdachte had opgepakt. De juiste man die vlak na de moord uit het azielzoekerscentrum in Kollum verdween, zou kort en dik zijn geweest. Maar de politie hield later in Turkije een lang en slank type aan. EenVandaag maakte er een ronkende uitzending over die aan alle kanten rammelde”.

1. Jou is ongetwijfeld bekend dat de hoofdverdachte asielzoeker, een signalement dat door justitie op 11 augustus 1999 aan Bart Olmer van De Telegraaf werd doorgegeven, wel degelijk een kort en gedrongen postuur had. Voordien was ook al door Justitie gemeld dat de beide verdachte asielzoekers nog in de nacht van de moord uit waren geweest in de buurt van Veenklooster. Nog eens bevestigd door een rechercheur (W.B.) die dit signalement bij ‘ons’ heeft achtergelaten en opgetekend uit de mond van getuigen. Later, in 2001, moest officier van justitie De Graaf toegeven dat de lange verdachte in Turkije al vóór zijn aanhouding niet meer verdacht was omdat hij volgens 4 getuigen het weekend van Koninginnedag had doorgebracht in Haarlem, waarbij hij zelfs op 28 april 1999 nog was bekeurd op het treinvak Den Helder naar Haarlem. Als je ze allemaal nog niet hebt gelezen willen wij je die bewijzen alsnog graag aanbieden.

2. Zoals te lezen in het dagboek van de moeder van Marianne, zouden, bij de beelden van SBS6 van de in oktober 1999 aangehouden (veel te lange) verdachte in Istanbul, zowel de vriendin van Marianne (A.K.) als de door jou zo sterk beschermde getuige (Stephanie van R.) in koor hebben uitgeroepen dat dit de verkeerde verdachte was en dat zij dit ook wel wilden getuigen tegenover de politie. Dit is tegenover de familie Vaatstra en aan ons nog eens bevestigd door beveiligingspersoneel en vrijwilligers van het AZC Kollum, de beveiliger van de Ringo in Veenklooster en door andere getuigen.

3. In tegenstelling tot de zeer gedetailleerde berichtgevingen van EenVandaag uit maart 2010, blijkt uit een rondgang langs al deze getuigen dat de LC bij niemand van hen om wederhoor heeft gevraagd. Evenmin heeft de LC zich sinds 2010 ingespannen om ‘de rammelende uitzending’ van EenVandaag te ontkrachten. “Uiteindelijk probeerde het openbaar ministerie in een rapport een einde te maken aan alle geruchten over het moordonderzoek. Volgens justitie werd de lange en slanke verdachte in de loop der jaren in de ogen van veel mensen kort en dik omdat ze hem verwarden met een andere man”. Dit is dus niet alleen gebaseerd op herhaalde, eenzijdige berichtgeving vanuit het openbaar ministerie maar feitelijk ook onjuist en zeker niet op basis van slechts geruchten. En onze klachten daaromtrent zijn nooit door jou, noch door de LC weersproken op basis van andere feiten of omstandigheden. “Het was in die tijd telkens raak. Overal in de media doken figuren op die beweerden dat Marianne toch echt door een asielzoeker was vermoord. Een mevrouw had de dader met bebloede kleren zien thuiskomen, een andere tipgever zei zeker te weten dat hij in Noorwegen naast de moordenaar van Marianne in de gevangenis had gezeten. Ook deze krant werd om de haverklap gebeld of gemaild door mensen die meer zeiden te weten. Soms klonken ze in eerste instantie redelijk coherent, maar na nader onderzoek bleken veel tipgevers in de war of gewoon knettergek. Onder de fervente speurders zat bijvoorbeeld een man die zeker wist dat de geheime dienst een chip in zijn hoofd had geplant.

4. In bovenstaande wordt door jou gesuggereerd dat de getuigen die zich bij EenVandaag, bij ons en bij de LC hebben gemeld eigenlijk ‘niet helemaal spoorden of zelfs knettergek waren’. Die mevrouw (Roos van Zessen heet zij), die de dader met bebloede kleren thuis had zien komen’ heeft tegenover ons met succes kunnen aantonen dat zij daar op dat moment in mei 1999 wel degelijk in Leeuwarden woonde (wat door het OM nog immer wordt ontkend maar tegenover ons is bevestigd door haar verhuurder), en de hoofdverdachte van de opsporingsfoto, zowel als aan zijn adressenboekje herkende. Haar is door de LC ook al niet om wederhoor gevraagd.

5. En de ‘andere tipgever die zei zeker te weten dat hij in Noorwegen naast de moordenaar van Marianne in de gevangenis had gezeten’ (hij heet overigens Gerrit Veldman uit IJmuiden), wordt niet alleen opnieuw onjuist door jou geciteerd (want hij heeft nooit over moordenaar maar altijd over verdachte gesproken omdat ook hij de opsporingsfoto en het adressenboekje herkende en het signalement had gelezen), is ook al nooit door de LC gevraagd om zijn verhaal te doen in een poging om tenminste de waarheid te brengen.

6. Jouw opmerking: “maar na nader onderzoek bleken veel tipgevers in de war of gewoon knettergek. Onder de fervente speurders zat bijvoorbeeld een man die zeker wist dat de geheime dienst een chip in zijn hoofd had geplant” suggereert opnieuw dat de LC überhaupt nader onderzoek zou hebben gedaan naar tipgevers. Dan daag ik je hierbij uit om eens te gaan praten met de weduwe van Andries V. (de toenmalige badmeester van ’t Paradyske) die een bebloed trainingsjack had gevonden en aangeboden aan het bureau Buitenpost waar hij (ook na herhaald aandringen) nimmer meer van heeft gehoord. Nee, zelfs door de burgemeester om werd bedreigd. Of over zijn verhaal dat de geurhonden werden weggetrokken van het AZC. Mocht je meer getuigen willen die zijn verhaal kunnen bevestigen dan roep je maar… “Het hield niet op, en het houdt nog steeds niet op. Op het wereldwijde riool dat het internet ook is geworden, vinden complotdenkers elkaar in waanzinnige theorieën. Ze denken zeker te weten dat er een samenzwering rond de moord op Marianne gaande is om asielzoekers en pedofielen buiten de schijnwerpers te houden”.

7. Opnieuw daag ik je graag uit om, op basis van je eigen onderzoeken of dat van de LC, aan te tonen waarom de moord op Marianne geen samenzwering betreft. Heb jij bijvoorbeeld ooit wèl kennis mogen nemen van het sectierapport waar de familie van Marianne niet over mocht beschikken, anders dan met een groot aantal onderdelen die zwart waren gemaakt? Of heb jij wèl inzage gehad in de processen-verbaal van het strafdossier en van de PD waar de familie nooit de hand op heeft kunnen leggen, ondanks een dringend verzoek daartoe, omdat zij ‘geen belanghebbenden’ waren?

8. En, nogmaals, heb je ooit contact gezocht met – en gepubliceerd over – wat die ‘complotdenkers’ allemaal te melden hadden? Heb je bijv. ooit contact gezocht met mij?

9. En nu we het er toch over hebben, heeft de LC ooit gemeld dat jouw hoofdredacteur, Hans Snijder en lid van de RvdJ, contact heeft gehad met de voorzitter van de Raad voor de Journalistiek mr. V.H.G. Lebesque, juist in de week dat wij – de complotters – een klacht indienden? En dat mr. Lebesque vervolgens in de LC mocht schrijven dat het op internet ‘een Wild West’ was waarbij wij ‘de cowboys’ waren? “Je zou er je schouders over ophalen als het niet zo ernstig was. Advocaat Jan Vlug van Jasper S. deed aangifte tegen een internetschrijver die stelde dat de raadsman ‘goedschiks of kwaadschiks onschadelijk moest worden gemaakt als beul van Jasper’ ”.

10. Nou Jantien, je maakt het me wel heel erg gemakkelijk om je schrijfsels te ontkrachten. Want opnieuw maak je geen gewag van de artikelen uit de Volkskrant en van BNR-radio waarin de hele beroepsgroep van advocaten, t/m hoogleraren en ex-rechters, gehakt maakten van de uitspraken van mr. Jan Vlug tegenover Pownews en in Nieuwsuur van 9 december jl. Nee, ondanks deze zware kritiek aan het adres van de advocaat van Jasper, verkies jij het dus om opnieuw slechts één standpunt te verwoorden. “Ook Bauke Vaatstra, de vader van Marianne, krijgt te maken met de fantasten. Hij werd op kerstavond nog door een van de speurders met omstreden emails lastig gevallen. En de zussen van Marianne zeiden al eerder in deze krant woedend te zijn over amateurdetectives die op internet in naam van Marianne mensen mobiliseren.

11. Hier ga je opnieuw in de fout als journalist. Je moet namelijk op basis van je opleiding en op basis van de Leidraad van de RvdJ, alle kanten belichten van een verhaal. Je meldt wijselijk weer niet dat Bauke Vaatstra de schrijver van de e-mail (Wim Dankbaar heet hij trouwens en ook hij wil graag zijn verhaal aan je doen), zèlf uitnodigde om bij hem op bezoek te komen. En je meldt ook al niet dat Bauke bewust het Haarlems Dagblad uitkoos om Dankbaar schade te berokkenen. Als jouw lezers dat allemaal eerder hadden geweten zou je door hen nooit meer worden vertrouwd, wat wij overigens al jaren niet meer doen..

12. En dit is wel je mooiste van alle citaten: “En de zussen van Marianne zeiden al eerder in deze krant woedend te zijn over amateurdetectives die op internet in naam van Marianne mensen mobiliseren”. Want opnieuw laat je onvermeld dat die ‘amateurdetectives’ niet alleen jaren handelden in opdracht van – en met medeweten en goedkeuring van – de ouders maar de zussen en broers van Marianne hebben de bemoeienis van die ‘amateurs’ 13 jaar lang niet belangrijk of ergerlijk genoeg gevonden om daar een keer over te (komen) praten. Ondanks uitnodigingen daartoe door ons.

Dus Jantien, in bovenstaande 12 onderwerpen (en ik heb er nog veel meer) geef je er blijk van dat je al jarenlang slechts je oren laat hangen naar de versie van het openbaar ministerie in de zaak Vaatstra. Dat je consequent weigert om anderen dan je ‘vrindjes’ aan het woord te laten en dat je weigert om op zoek te gaan naar de echte waarheid. Een journalist onwaardig, temeer omdat je ook niet hebt geleerd van al die tikken op je vingers in de afgelopen jaren. Maar wat ik je eigenlijk het meest kwalijk neem is dat je nooit de moeite hebt genomen om eens een bezoekje te brengen aan de moeder van Marianne omdat zij je waarschijnlijk een geheel ander verhaal zou vertellen. In jouw optiek zou zij immers de grootste ‘complotter’ zijn. Iets, waar jij ook al jaren van op de hoogte bent. Door haar niet te horen bewijs je eigenlijk dat je heel Friesland ongestraft mag belazeren omdat die ‘niet wijzer zijn..’.

Je snapt uiteraard dat ik deze open brief ook ga publiceren waardoor jij (of je redacteur) gedwongen wordt om hierop te reageren. En je snapt waarschijnlijk ook dat géén reactie van de zijde van de LC zal worden uitgelegd als erkenning van de keiharde feiten die ik hierboven allemaal noemde. Rectificatie is wel het minste wat je ons kan bieden maar voor een open en eerlijk interview staan wij elke dag en nacht alsnog tot je beschikking. Ik wens je een goede nachtrust toe, ondanks alles…

NB. En als je het goed vindt ga ik nog even niet in op die Machiavelli-prijs van Bauke Vaatstra. Hebben we het later dan wel weer een keer over…

Tot zover mijn brief aan de LC. Onnodig te vermelden dat ik hier opnieuw geen reactie op mocht ontvangen.

Naschrift: Mijn oprechte excuses dat ik het woord ‘opnieuw’ zoveel keer heb gebruikt. Maar na een studie van 13 jaren berichtgeving van o.a. de LC en een aantal procedures voor de RvdJ tegen hen kun je niet om die conclusie heen. M.a.w., de LC fungeert al die jaren slechts als spreekbuis voor het openbaar ministerie. En weigert mordicus om afwijkende getuigen en meningen te horen. Laat staan dat de LC ooit wederhoor heeft toegestaan. Dat maakt deze krant niet alleen verdacht in haar berichtgeving maar roept ook gerede twijfels op over haar subsidie en haar contacten met de overheid. En, mocht hier sprake zijn van onbenul, onwetendheid of enige misverstanden, dan wijs ik er nog maar eens op dat wij de LC herhaalde keren hebben benaderd d.m.v. persoonlijke gesprekken, telefoontjes, e-mails en zelfs door een aantal klachten bij de Raad voor de Journalistiek. Alles zonder dat de LC daarop wenste te reageren, laat staan om ons te horen.

Wie mij niet direct gelooft zou eens moeten googlen op ‘lc + vaatstra + jasper’. Want zodra een advocaat uit Deventer een scheet laat, staat het op de voorpagina van de LC maar als mensen als wij serieus denken te kunnen aantonen dat Jasper Steringa volkomen onschuldig is, worden wij (anoniem en opnieuw) als ‘complotdenkers’ weggewerkt in de binnenpagina’s. En dat de LC mij zelfs geen ontvangstbevestiging heeft willen sturen zegt eigenlijk al alles. Immers, als Jantien de Boer of Hans Snijder zouden vinden dat het allemaal “Wild West” is op internet en dat wij de “cowboys” zijn die volledige onzin uitkramen, dan zouden zij aan hun lezers in Friesland toch graag willen bewijzen hoe gek wij eigenlijk helemaal zijn….

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl