Deze week hebben we een nieuw voorbeeld van staatsterreur in de vorm van Bureau Jeugdzorg en de advocatuur.

Opnieuw dreigt een jong meisje en haar familie slachtoffer te worden van deze alsmaar groeiende kinderen stelende industrie.Het betreft hier het verhaal van de 11-jarige Merel uit Biddinghuizen die aanvankelijk werd opgegeven als vermist, vermoedelijk ontvoerd door de moeder.

Zo was in de lokale pers te lezen:

“De 11-jarige Merel van Heugten uit Biddinghuizen wordt sinds woensdagavond vermist. De politie vermoedt dat ze door haar moeder is meegenomen. De kinderrechter had eerder besloten om Merel onder toezicht van Bureau Jeugdzorg te stellen. De politie heeft de foto en signalement van Merel verspreid via het internet. Merel is voor het laatst gezien in Biddinghuizen en het Gelderse Vorden”.

Afgelopen maandag echter verscheen het volgende bericht:

De eerder deze week als vermist opgegeven Merel van Heugten (11) uit Biddinghuizen is niet ontvoerd door haar moeder.

BIDDINGHUIZEN - Het kind staat niet onder toezicht van bureau Jeugd Zorg. De gescheiden ouders hebben beiden het ouderlijke gezag en daarmee staat de moeder in haar volle recht om met het kind weg te gaan. De commotie is ontstaan nadat moeder Karen Schrier weigerde om de aanvraag voor Merel voor de Herman Bekiusschool te ondertekenen.

Ze wilde liever een andere school voor haar dochter. De vader wilde haar wel op die school hebben en de toon en dreiging voor uithuiszetting was gezet. De moeder sloeg met haar beide dochters op de vlucht. De foto van Merel, die volgens Schrier door de vader aan de politie is gegeven met de melding van de vermissing, is inmiddels van de politiesite gehaald.

De wanhoop nabij heeft ze inmiddels haar advocaat ontslag aangezegd, omdat ze van mening is dat haar zaken onjuist worden behandeld. Ze zegt opgelucht te zijn met deze eerste erkenning maar: ,,wij voelen ons als familie als opgejaagd wild. We hebben huis en haard verlaten voor een dreiging die berust op leugens. Het is het ergste wat je je maar kunt voorstellen. Ouders horen omwille van de kinderen op één lijn te handelen.” De moeder had maandag nog ouderlijk gezag. Dinsdag was de rechtszitting met het verzoek Merel uit huis te plaatsen. Bij het ter perse gaan van deze krant was de uitslag er nog niet”.

Tot zover de berichtgeving.

Wat in die hierin allemaal niet wordt gemeld is dat de Dr. Herman Bekiusschool niet zomaar een school is. Als we kijken op de website, dan staat daar het volgende: “De dokter Herman Bekiusschool is een school voor kinderen (6 t/m 12 jaar) met psychische problemen, gedrags- en/of ontwikkelingsstoornissen. De leerlingen zijn afkomstig uit de provincie Flevoland.”

De moeder die over het volledige ouderlijk gezag beschikt, gezamenlijk met de vader, is terecht van mening dat haar dochter niet thuishoort op een school voor kinderen met psychische problemen. Niet alleen is dit de mening van de moeder, maar zij beschikt ook over uitgebreide rapportages waaruit blijk dat er met haar dochter niets aan de hand is.

We zien hier weer de klassieke situatie waarbij een scheiding tussen de ouders wordt misbruikt om de kinderen onder toezicht van de Staat/Jeugdzorg te manouvreren. De vader wordt in dit geval gebruikt als instrument omdat hij in zijn boosheid de moeder zoveel mogelijk wil dwarszitten. Waarschijnlijk heeft hij geen idee dat ook híj wordt gebruikt. Ogenschijnlijk worden zijn belangen gediend, maar in een volgende fase, daar kan hij op rekenen, wordt ook hij buitenspel gezet.

Afgelopen maandag ontving de moeder van Merel de volgende brief van haar advocaat:

Geachte mevrouw Schrier,

Hedenochtend ben ik telefonisch benaderd door de heer Lameris die mij meedeelde uw vertrouwenspersoon te zijn. Hij kondigde aan dat u mij nog heden per mail kenbaar zult maken met onmiddellijke ingang niet langer van mijn diensten als advocaat gebruik te willen maken.

Door middel van deze mail verzoek ik u mij – in verband met de zitting van de kinderrechter te Lelystad van 27 augustus 12.15 uur - nog heden per mail of per fax te berichten of de mededeling van de heer Lameris juist is.

Ik attendeer u er op dat ik conform de gedragsregels die gelden voor advocaten niet zonder uw uitdrukkelijke bevestiging mijn werkzaamheden voor u in deze zaak kan beëindigen. Mocht ik derhalve voor 16.00 uur hedenmiddag niet van u hebben vernomen dat u niet langer van mijn diensten gebruik zult maken dan dien ik op basis van genoemde gedragsregels aanwezig te zijn op de zitting van de Kinderrechter.

Ik maak u er daarbij nogmaals op attent dat het mijns inziens in het kader van uw belangenbehartiging in de onderhavige zaak noodzakelijk is dat u zelf ter zitting aanwezig bent. Daarbij geldt overigens dat het mij niet bekend is of het BJZ Flevoland inmiddels aangifte heeft gedaan van de onttrekking van Merel aan het wettig gezag.

Niet uit te sluiten is derhalve dat toewijzing van het verzoek van het BJZ Flevoland tot uithuisplaatsing van Merel zal leiden tot uw arrestatie door de politie. Dit zou wellicht direct na de uitspraak in het gerechtsgebouw kunnen plaatsvinden.

Ik wijs u er voorts op dat- gezien het feit dat u uw eigen toezeggingen om de aanvraag voor de Herman Bekiusschool te tekenen en Merel aldaar komend schooljaar onderwijs te laten volgen tot op heden niet bent nagekomen – ik niet uitsluit dat de kinderrechter over zal gaan tot toewijzing van het verzoek van het BJZ Flevoland tot uithuisplaatsing van Merel.

Mocht ik niet van u vernemen dan zal ik uw belangen op de zitting van 27 augustus a.s. naar behoren behartigen. Ik laat u echter op voorhand reeds nu weten dat ik ongeacht de uitkomst van de procedure genoodzaakt ben ten gevolge van de thans ontstane vertrouwensbreuk mij zal onttrekken als uw raadsman.

Indien u mij voorafgaand aan de zitting laat weten dat u niet langer prijs stelt op mijn bemoeienissen in deze zal ik direct de kinderrechter te Lelystad per fax laten weten dat ik niet langer als uw raadsman in deze zal optreden. Ik maak u er op attent dat u in persoon ter zitting mag verschijnen. U kunt zich echter uitsluitend door een advocaat laten vertegenwoordigen; een persoon die geen advocaat is zal – in de regel – niet ter terechtzitting worden toegelaten.

Ik acht het in uw belang dat u zich door een advocaat ter zitting laat bijstaan.

Hoogachtend, Mr. M.R.P. Hoppenbrouwers

Van der Meij advocaten
Herengracht 244
1016 BT Amsterdam
T: 020-6236721
F: 020-6242249

Dit is een brief van haar eigen advocaat waarin wordt gedreigd met uithuisplaatsing van Merel en zelfs arrestatie van de moeder als ze weigert om de aanvraag voor die speciale school te tekenen.

Het antwoord van de moeder, spreekt voor zich:

Geachte meneer Hoppenbrouwers,

Het bericht met inhoudelijke waarheid heeft u bereikt. Ik bevestig bij dezen dat dit bericht het ENIGE JUISTE is dat tot nu toe - er volgt nog een stukje - over de hele toestand die rondom mijn dochter Merel van Heugten sinds de wraakjacht van mijn ex en de BJZ-bemoeienissen is ontstaan met een VALSE AANGIFTE VAN VERMISSING VAN MEREL ZELFS ALS MEEST SCHOKKENDE FEIT.

Dit terwijl de meiden veilig bij MOEDER zijn zoals het betaamd en terwijl moeder (naast de vader) ouderlijk gezag heeft! EEN UITHUISPLAATSING OMDAT IK NIET ZWICHT VOOR CHANTAGEONDERTEKENING VOOR EEN SCHOOL WAAR MIJN DOCHTER GEEN PASSEND ONDERWIJS KRIJGT AANGEBODEN? OPVOEDEN BETEKENT OOK JUISTE OPLEIDING VERZORGEN!

De eerste OTS - 25-10-2012/ 25-10-2013 - was al ten onrechte. Vervolgens wordt ik GECHANTEERD om te tekenen voor Herman Bekiusonderwijs terwijl ALLE rapportages -ik verwijs hierbij even naar Child Support en naar GGZ - recentelijk uitwijzen dat er psychiatrisch met mijn dochter HELEMAAL NIETS AAN DE HAND is!

Dat wij als gezin echter door al dit schandalige gedoe rondom mijn jongste dochter begeleiding en steun behoeven, zal ieder weldenkend mens wel kunnen inzien. Bovendien is er 'achter mijn rug om' een REC 4 indicatie afgegeven, terwijl mijn handtekening ontbreekt.....! De acties van mijn ex en BJZ zijn illegaal evenals het dreigen met een UHP!

De redenen dat ik u als mijn advocaat ontsla staan hieronder vermeld.

Ik zal uw honoraria , de toevoeging die u voor mij aan zou vragen bij Raad voor Rechtsbijstand, NIET BETALEN vanwege het uitblijven en niet goed uitvoeren van uw werkzaamheden en de daarbij behorende gedragscode.

Enkele schokkende feiten:

1) BJZ FLEVOLAND: Mevrouw Emma Herwijer is "voogd" van Merel. Zij heeft echter NIMMER met mijn dochter gesproken! Gedragsdeskundige mevrouw Mank: ken ik niet. Dus is evident dat zij ook mijn dochter nimmer gezien of gesproken heeft)! Allerlei rapportages opstellen NADAT ik een schriftelijke aanwijzing van BJZ heb gekregen. U zegt: als u niet tekent voor de HB-school ( cluster IV LELYSTAD), dan WORDT UW DOCHTER uit huis geplaatst? ( UHP) DAT KAN EN MAG NIET WAAR ZIJN.

Dat is pure chantage! Voor zulke drastische maatregelen hoort een kind bedreigd te zijn in haar welzijn en daar is bij onze familie GEEN SPRAKE VAN. De Rapportage van Vitree van mevrouw A van de Berg concludeert namelijk ( Intensieve Pedagogische Thuisbegeleiding) op indicatie van BJZ dat moeder uitstekende opvoedkwaliteiten bezit om een veilig milieu te garanderen. Deze uitkomst verrast mij niet. Dit is het enige juiste wat BJZ Flevoland vermeld, met dank aan mevrouw A. van de Berg van Vitree haar objectieve en onpartijdige waarneming!

2) Dan heeft u - zegt u - de stukken niet gekregen voor eerste zitting van 20 augustus j.l. Derhalve wordt eerste zaak op MIJN VERZOEK aangehouden. Volgende zittingsdatum 27 augustus a.s. De kinderrechter mevrouw Pot heeft d.d. 20 augustus j.l. alleen de machtiging UHP gekregen, niet het 2de verzoekschrift van verlenging OTS, want deze zwierf nog ergens rond op de griffie volgens u.

U mij vraagt mij te LIEGEN voor de rechtbank dat u niet kon komen een paar uur voor de zitting om de stukken van mij door te nemen, omdat u een andere zitting had? U kunt mij als cliënt niet vragen om te liegen. Wat mij betreft kloppen alle bovengenoemde zaken van geen kant. Mevrouw Herweijer heb ik 3 keer gesproken als moeder ( op school dwingen ondertekening en bij REC 4 meeting commissie). Zij is echter is niet onpartijdig gebleken. Welke belangen worden er hier gediend weet ik niet - misschien die van BJZ?, maar IN IEDER GEVAL ZEKER NIET DIE VAN MIJN DOCHTER OF MIJ ALS OUDER! Ik vermoed financieel belang ergens.

3) U hebt mij verteld dat het om MIJ gaat in een telefoongesprek. Deze opmerking verraste mij. BJZ Flevoland heeft mij als OUDER nimmer ondersteunt. Dossieropbouw geschiedt achter computer van BJZ- medewerk(st)er(s) die niet communiceren en m.i. niet competent zijn voor hun functie. Tevens zegt u dat BJZ FLEVOLAND mijn dochter MEREL liever gisteren dan vandaag uit huis wil plaatsen, OP BASIS VAN WAT? Het betreft mijn dochter en dan ons gezin en ik als moeder, met het ouderlijk gezag bekleed, ben degene die de JUISTE beslissingen omtrent de toekomst van mijn dochters in vrijheid wil beslissen. DAT IS WEL CORRECT!

4) De bedreigingen over arrestatie van mij als moeder, met als reden het onttrekken van het gezag, heeft u mij telefonisch 21 augustusal mee BEDREIGD. In uw mail van vandaag herhaalt u dit nog eens. Ook noemde u 21 augustus al termen van artikel 279 BW. Ik heb het even opgezocht, betreft ontvoeringsartikel. Dit is intimiderend. BJZ wil mijn dochter uithuisplaasten( ontvoeren) en de autoriteiten willen de moeder gaan arresteren omdat ze - gezag hebbende - haar dochter wil beschermen??? (Bovendien was het nog vakantieperiode en ik heb het RECHT op te gaan en staan met mijn dochters waar ik wil. Wie is er voor verantwoordelijk onze hele vakantie te hebben verpest, waarin al onze basale mensenrechten zijn geschonden??)

Dit vertelde u mij woensdag 21-08- j.l. en u verzocht mij contact op te nemen met BJZ FLEVOLAND terwijl ik niet gebeld ben door hen....! FOUT: Sinds wanneer communiceerde u toentertijd nog als MIJN advocaat met BJZ FLEVOLAND aangaande MIJN DOCHTER? Dit doet u toch op verzoek van cliënt en niet zelfstandig? Ik heb u dit niet gevraagd! Ook zegt u 21 augustus j.l. tegen mij dat u hoopt dat IK HET NIET ZOVER LAAT KOMEN, INTIMIDATIE EN BEDREIGING VOOR ARREST. Ik heb niets misdaan!

5) Tevens valt het mij op dat u het woord 'bemoeienissen' gebruikt. Is dat een gebruikelijke term binnen de advocatuur? BJZ gebruikt deze term ook weleens. Kunt u mij helder uitleggen wat u daarmee bedoelt, in welk kader mag ik dat zien? Ik meen u als vertegenwoordiger/raadsheer ingeschakeld te hebben. Wellicht ten overvloede, u bent op geen enkele wijze betrokken bij het welzijn van mijn dochter. Daar heb ik altijd en zal ik altijd in de toekomst voor blijven ZORGEN ALS MOEDER.

Het Recht zal in waarheid dienen. Vertrouwende u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben,

Met vriendelijke groet,

Mevrouw K.R. Schrier

Deze zaak lijkt nu een alarmerende wending te nemen, getuige het laatste bericht dat wij van Frides Lameris ontvingen:

28-08-2013 0.05 u

"De zaak Karen Schrier is een ware thriller aan het worden. Vanavond op weg naar nieuw onderduikadres werd zij door politie aangehouden omdat haar autokenteken op lijst 'gestolen auto's stond, hetgeen natuurlijk niet waar was. De kinderen belden mij vanuit de auto dat ze problemen hadden met politie. Dat was om ca 19.30 u.

Pas om 23.00 uur hoorde ik van Karen dat ze vrij was gelaten en zich morgen om 10.00 u moet melden op politiebureau Dronten voor een gesprek. Merel en Myrthe zijn (tijdelijk?) bij hun vader meldde Karen. Morgen ga ik mee naar het politiebureau in Dronten.

Wordt vervolgd" 

Frides, Zuidlaren