Islam bedacht door katholieke kerk? (video)

Mensen die een bepaalde religie aanhangen, zijn er heilig van overtuigd dat hun god beter is dan alle andere.

Als je dat eenmaal weet, dan is het een koud kunstje om dat te gebruiken en zo miljarden mensen onder controle te krijgen.
Wij kwamen eigenlijk bij toeval de hiernavolgende video tegen. Een christen die blij is dat hij een goed bericht heeft voor zijn geloofsgenoten.

En dat is dat de nieuwe president Trump een einde zal maken aan een gewoonte in het Witte Huis, daar waar de president van Amerika woont en werkt, die velen christenen en niet christenen een doorn in het oog is. En wel dat er binnen het Witte Huis speciale ruimtes zijn waarbinnen moslims vijf keer per dag met hun gezicht op de grond en hun achterste in de lucht kunnen bidden terwijl er dan stilte moet heersen in het Witte Huis. Een privilege dat andere religies niet hebben binnen het Witte Huis, maar dat is niet zo vreemd, want Obama is eveneens moslim.

Echter, wat opvalt in de video is dat de maker die zichzelf Brother Jim noemt, zegt dat de kerk verantwoordelijk is voor het ontstaan van de islam.Dus, hoe zit het met die bewering van Brother Jim over de kerk en het ontstaan van de islam?

Dit staat in de Wikipedia:

Volgens de islamitische traditie wordt Mohammed (570-632) gezien als de laatste in een reeks van profeten. Tijdens de laatste tweeëntwintig jaar van zijn leven, vanaf zijn veertigste, zou Mohammed openbaringen hebben gekregen van God die aan hem werden doorgegeven door de aartsengel Gabriël waarin hij werd opgeroepen het geloof van Adam en Abraham opnieuw te introduceren.

Hoewel een meerderheid van historici aanneemt dat Mohammed een historische persoon is geweest, kan door het ontbreken van betrouwbare bronnen uit eerst hand, de historiciteit van Mohammed niet worden vastgesteld.

De vroegst bekende biografie van Mohammed, werd honderdtwintig jaar na de dood van Mohammed geschreven door Ibn Ishaak. Deze biografie ('Het leven van Gods boodschapper') is niet overgeleverd en enkel bewaard in een bewerkte versie door een latere auteur genaamd Ibn Hisham en dateert uit de 9e eeuw.


Daar komen we niet zoveel verder mee en dus kijken we in het bijbelarchief, waar een uitgebreid artikel staat dat grotendeels is gebaseerd op de getuigenis van een voormalige priester:

Voor het schrijven van deze brochure is veel gebruik gemaakt van het getuigenis van dr. A. Rivera, een voormalig R.K. priester. Uiteraard zijn, naast zijn getuigenis, andere bronnen geraadpleegd en bovenal: de Bijbel.

Dr. Rivera is geboren in Spanje, en werd in 1942 op 7-jarige leeftijd naar het Seminarie (een religieuze school) gestuurd. Daar werd hij getraind door de Jezuïeten, een extreme groep binnen de Rooms-Katholieke kerk. Deze groepering heeft grote macht binnen de R.K. kerk, zoals we zullen zien. Hij ontving bij de Jezuïeten zijn opleiding en werd een speciale ’agent’ van hen. Een van zijn opdrachten was: infiltreren binnen de kerken.


Dan staat in dit artikel over de oorsprong van de islam onder andere het volgende:

In deze tijd was het Arabisch schiereiland in grote onrust. Stamoorlogen, razzia’s (overvallen) en man-tegen-man gevechten waren schering en inslag. Ook de politieke situatie was zeer gecompliceerd. Aan de ene kant was er het ’christelijke imperium’, ten westen, en het Perzische imperium ten oosten van Arabië. Deze vormden de leidende wereldmachten en streefden beide naar de alleenheerschappij over de toenmalige wereld. Het gebied er tussen, in de Bijbel het land van de Saracenen genoemd, was woest en bevolkt door zwervende Arabische (Semitische) stammen. De hoofdstad van het christelijke imperium was Byzantium. In het jaar 354 werd een van de eerste kerkvaders geboren: Augustinus. Hij was, al zal hij dat zelf niet hebben beseft, degene die de Islam mede gecreëerd heeft. Hij was in die tijd druk bezig om Arabieren tot het katholicisme te bekeren. Veel Arabieren zagen hier echter geen heil in, en bleven bij hun eigen goden. In de tijd hierna werden er ’spionnen’ gezonden naar de Arabische stammen die zich niet bekeerden. Zij vertelden deze arabieren dat er eens een groot leider zou opstaan, die alle Arabieren zou samenbinden (The Prophet, A. Rivera, pag. 11)

Het Vaticaan wilde absoluut Jeruzalem in zijn bezit krijgen, vanwege de religieuze waarde van deze stad. Dat lukte hen niet vanwege de er nog wonende Joden. Een tweede probleem waren de ware gelovigen in Noord- Afrika. De Roomse kerk wilde macht, en niemand moest hen in de weg staan. Op de één of andere manier moest het Vaticaan een wapen creëren om ten eerste: de Joden te elimineren en ten tweede de bijbelgetrouwe gelovigen uit te roeien. Zij zagen de Arabieren als de ideale bron van menskracht om hun vuile plannen uit te voeren.(..) Augustinus wist wat er aan de hand was. Hij was een erg machtig en invloedrijk man met een eigen klein leger van volgelingen. Zijn kloosters werden gebruikt als uitvalsbases om bijbelse manuscripten op te sporen en bijbelgetrouwe gelovigen op te sporen en elimineren. Augustinus werd heilig verklaard vanwege zijn fantastische werk voor Rome. Het Vaticaan ging een Messias voor de Arabieren creëren. Iemand met leiderschap en Charisma, die zou opstaan en de Arabieren zou aanvoeren in de strijd tegen de Joden en Bijbelgetrouwe Christenen, en, uiteindelijk, met alle Arabieren achter hem, Jeruzalem zou innemen voor de Paus. Kardinaal Bea vertelde ons het volgende: Een rijke Arabische dame, bekeerd tot het Katholicisme, genaamd Chadiedja, had haar rijkdom afgestaan aan de Roomse kerk, en was in het klooster gegaan. Ze kreeg een speciale opdracht: uit het klooster gaan en een briljante jongeman zoeken die gebruikt kon worden als een messias voor de Arabieren. Zij kreeg alle financiële steun van Rome hiervoor, en een helper: haar neef Waraquah, een ’bekeerde’ arabier. (The Prophet, A. Rivera, pag. 18,19) Mohammed, een jongeman van 25 jaar, werd door Chadiedja aangesteld om haar handelskaravanen te leiden. Later vroeg zij hem ten huwelijk (zeer ongebruikelijk!) en hij stemde er in toe. Pas op 40 jarige leeftijd vernemen wij weer iets van Mohammed. Hij krijgt dan zijn eerste openbaringen van Allah en moet deze reciteren (opzeggen, herhalen).

Als het bovenstaande verhaal van de ex Jezuïet waar is, dan is de islam inderdaad niets anders dan een verzonnen werktuig in handen van de kerk c.q. het Vaticaan.


xxx

Het artikel zegt verder:

Al eerder hadden we gezien dat het niet ongebruikelijk was dat Arabieren zich door Joden en Christenen lieten onderwijzen. Bij Mohammed ging het echter nog een stapje verder: Mohammed noemde zichzelf de boodschapper van God (ALLAH). De mensen hadden zo’n tweehonderd jaar gewacht op deze man van God. (Door toedoen van Augustinus) En accepteerden hem, overigens niet zondermeer. Zo werd -door Rome- de eerste steen gelegd voor de Islam. En dat niet alleen: Mohammed werd onderwezen door het Vaticaan en naar de Arabieren terug gezonden. Rome had zijn Arabische Messias gecreëerd.

Er zijn nog steeds ongepubliceerde werken van Mohammed, waaruit de link met Rome blijkt. Dit werd ons verteld door Kardinaal Bea. Deze geschriften zijn in het bezit van de Ayatollahs. Deze geschriften worden veilig opgeborgen, omdat ze informatie bevatten over het ontstaan van de Islam. Ook het Vaticaan heeft informatie hier over. Beide partijen dekken elkaar echter in. Ze hebben zoveel informatie over elkaar, dat, als dit bekend zou worden, het zo’n groot schandaal zou betekenen dat beide religies te gronde zouden worden gericht (The Prophet, A. Rivera).


xxx

De god die werd gebruikt in dit verhaal is Allah, een al bestaande god bij de Arabieren die veel verder terug ging dan Mohammed.

Wie of wat is Allah?

Al voor Mohammed zijn eerste openbaringen doorgeeft was Allah een begrip binnen de Arabische wereld. In de eeuwen voor Mohammed heette de belangrijkste god van Mekka [Mohammed’s woonplaats, DT] ’Allah’. Het woord Allah, al-ilah, betekend ’de god’. Het is een oude naam die in zuid-Arabische inscripties uit de vijfde eeuw voor Christus wordt geschreven als HLH. Het kost ons geen moeite de verwantschap te zien tussen deze zuid-semitische god en zijn west-semitische pendant, ’El’. (Omzwervingen, Chaim Potok, blz. 285). ’El’, de zuid-semitsche god, was de god die werd aanbeden in o.a. Kanaän, voor de Israëlieten het land innamen. Er is een afbeelding gevonden van hem, waarop hij staat met op zijn hoofd een kroon en 2 horens, net als de Griekse ’god’ Pan (die ook nog hoeven en een staart had: het klassieke beeld van de satan!).

En wanneer dit verhaal klopt, dan staat Allah dus gelijk aan satan en dat zou veel van de wreedheden uit naam van Allah verklaren.


xxx

Van de tijd van Mohammed gaan we een aantal eeuwen vooruit naar het begin van de zestiende eeuw toen in 1534 Ignatius van Loyola in Parijs de Sociëteit van Jezus oprichtte, beter bekend als de Jezuïetenorde.

De ex priester Rivera zegt het volgende over Loyola, die ze in het bijbelarchief Loyala noemen:

Loyala stichtte een geheime groep (genootschap) bekend onder de naam Illuminaten. Er is veel over deze groepering verschenen, echter, als oprichter hiervan wordt nooit de roomse Loyala genoemd. Loyala was de oprichter van de illuminatie. Een satanische organisatie met als doel de Europese leiders te controleren dmv. hypnose, magie en telepathie. Hij had contacten met de ’geestenwereld’ en kreeg adviezen van geesten, hoe hij de ’illuminatie’ moest opzetten. Deze geesten waren eigenlijk demonen, gecontroleerd en gestuurd door satan. (.) Loyala werd gearresteerd, vanwege zijn vreemde praktijken, door de inquisitie. Dankzij satan werd hij uit de handen van de inquisitie bevrijd. Er werd hem een bezoek aan de Paus toegestaan. Hij presenteerde aan de Paus een conceptplan voor een nieuwe R.K. priester orde, de gemeenschap der Jezuïeten. Het doel van deze groep was het dienen van de Paus. De Paus keurde het plan goed, en Loyala werd de eerste Jezuïeten-generaal. Door systematische meditatie, gebed, visualisatie [een methode die ook in de charismatische kringen opgang doet! D.T.] etc. werd men illuminaat, verlicht. [Illuminatie= verhelderen, opluisteren, verlichten. D.T.] Loyala was zelfs in staat -wanneer hij in trance was- om te gaan ’zweven’ boven de grond. Veel Jezuïeten, ik zelf ook, compleet onder invloed van satan, kunnen en doen dit (The Force, pag. 24).

Wij hebben dus de door de demonen gestuurde Loyola die zich binnen wurmt bij de kerk en zowel de Illuminati als de Jezuïeten heeft opgericht.

Dat wat Rivera schrijft, is weer volledig in lijn met wat een andere ex Jezuïet schreef, zoals wij eerder publiceerden.

Vanaf 1963 hoort ook het Vaticaan officiëel bij de club van Satan. Dit is bekend geworden door een inmiddels overleden Jezuïeten priester Father Malachi Martin die een boek schreef over deze gebeurtenis.

Malachi Martin, ex-Jezuïet, priester en insider van het Vaticaan, schrijft in zijn boek “Windswept House: a Vatican Novel” dat er in 1963 een satanisch ritueel is geweest in de Sint Pieter basiliek te Rome. Tijdens deze gebeurtenis met de naam “Het op de troon plaatsen van de gevallen aartsengel Lucifer” werd satan formeel op de troon geplaatst in het Vaticaan. Gelijktijdig werden er in Amerika rituelen gehouden om deze “troonsbestijging” te bekrachtigen. Paus Paulus de Zesde, die van 1963 tot 1978 in funktie was, zou ooit hebben gezegd: “De rook van satan is de kerk binnengekomen en is rond het altaar”, waarmee hij doelde op het satanische ritueel. En hij kon het weten, gekozen een week vóór het ritueel...

De Kerk heeft zich in het geheim dus officieel onder de macht van Satan gesteld. Was zij voor 1963 al een occult bolwerk, na het ritueel is het met het Vaticaan volkomen de demonische kant opgegaan. Helaas weten vele oprechte priesters, bisschoppen en katholieken hier niets vanaf. Toch doet dat niets af aan het feit dat ze momenteel vastzitten in een occult bolwerk dat een sleutelrol speelt in de komende Nieuwe Wereld Orde.


En, zoals gewoonlijk zit het venijn in de staart. Want, wat er niet in het bijbelarchief staat, is wie die Loyola nu eigenlijk was.

Uit een eerder artikel:

De Sociëteit van Jezus, bekend als de jezuïeten, is een katholieke religieuze orde die in 1534 in Parijs werd opgericht door een groep studievrienden rond Iñigo Lopez de Loyola, beter bekend als Ignatius van Loyola met verlatiniseerde voornaam.

Inganatius werd ook de eerste generaal van de Jezuïeten en werd na zijn dood opgevolgd door Diego Lainez.

Beiden waren wat men noemt “conversos”. Dat wil zeggen, ze zien eruit als katholieken, ze handelen als katholieken voor het oog van de wereld, maar het zijn geen echte katholieken.

Beiden zijn van oorsprong Joden die zich onder dwang hebben laten bekeren tot het christendom. Dit gebeurde nadat de Spanjaarden hun land weer hadden veroverd van de Mooren en ze alleen maar katholieken in het land wilden.

De Joden die daar woonden, hadden de keuze om te verdwijnen of zich te laten bekeren tot het christendom. Ze kozen voor het laatste, maar bleven uiteraard gewoon Joden (Chazaren).


Aan het einde van het Chazarenrijk, zo rond het jaartal 960 AD, vertrokken er ook Chazaren naar Spanje:

After the last and final blow from the Russians the Khazarian King and his twenty-five wives(all of royal blood), and sixty concubines emigrated to Spain with many family members.

De kans is dus zeer groot dat Ignatius van Loyola afstamt van deze Chazaren. Een volk dat men Joods noemt, maar wat niets met Joden te maken heeft.

Het is misschien een complex verhaal, maar samengevat betekent het dat zowel de katholieke kerk en de islam mechanismen zijn die in het leven zijn geroepen om grote groepen van de mensheid onder controle te krijgen. En dat in feite zowel de katholieke kerk als de islam via de Jezuïeten onder controle staan van de Chazaren (Joden).

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl