De wereld is ziende blind en horende doof, terwijl ze hun toekomst heel gemakkelijk te weten kunnen komen.

De samenleving, waarin wij de kiemen van de tweedracht en de tegenstrijdigheid hebben gelegd, kan alleen door onbarmhartige maatregelen, die van onbuigzame kracht zijn, weer in orde worden gebracht.De geschiedenis lijkt zich op een bepaalde manier te herhalen. Net zoals kort voor de Tweede Wereldoorlog is er een toenemend conflict tussen “links” (globalisme) en “rechts” (nationalisme). Beide kanten worden gesteund door aan de ene kant het Joods maconnieke communisme en aan de andere kant het Zionisme. In feite zijn beiden één. (Waar we schrijven "Joods" betreft het in dit geval de Illuminati, de leden van de satanische sekte en niet het Joodse volk)

Op de website van Henry Makow is een uitgebreid artikel geschreven over de rol van Donald Trump in dit geheel.

Donald Trump is niet de man die het moeras zal legen en zal niet de redder der mensheid worden. Wat hij wel is, is een cryptojood en een vrijmetselaar. (Een cryptojood doet zich voor als protestant, katholiek of moslim, maar is in werkelijkheid Joods).

Duidelijk is ook dat Trump is omringd door Joden die lid zijn van de bekende satanische sekte en die als doel hebben het menselijk ras (goyim, vee zoals ze niet Joden noemen) flink te reduceren en degene die mogen blijven leven de status te geven van een soort gedienstig huisdier. Dat dit proces op dit moment al in volle gang is zien we door de toenemende ongelijkheid tussen rijk en arm op deze wereld.

xxx

Waar en hoe de vrijmetselarij wordt gebruikt blijkt uit de volgende passages van de Protocollen van de Wijzen van Zion/Sion.

9. Het is natuurlijk, dat alleen wij de werkzaamheid van de vrijmetselarij kunnen leiden, omdat alleen wij weten, waarheen wij haar leiden en wat het einddoel van elke handeling is. De nietingewijde daarentegen weten niets, niet eens de onmiddellijke resultaten. Zij zijn gewoonlijk met de ogenblikkelijke bevrediging van hun eigenliefde bij de doorvoering van hun plannen tevreden en merkten niet, dat deze plannen niet van hen afkomstig zijn, maar hun door ons werden ingegeven.

10. Veel niet-ingewijde trede tot de loges toe uit louter nieuwsgierigheid of in de hoop een voordeel te verkrijgen of vanwege hun onvervulbare dromen om voor een publiek te kunnen spreken. Ze smachten naar uiterlijk succes en bijval, waarmee we steeds vrijgevig zijn. Wij gunnen hun gaarne dit succes om hun zelfvoldaanheid uit te buiten. Dan nemen de mensen onze inblazingen in zich op zonder zich daarvan bewust te zijn; zij zijn in hun ingebeelde onkwetsbaarheid er ten volle van overtuigd, alleen hun eigen gedachten en niet die van anderen te hebben geuit. Gij, mijne heren, kunt U in het geheel niet voorstellen, tot welk een belachelijke graad van onnozelheid men zelfs de intelligentste mensen brengen kan, wanneer men hun ijdelheid streelt en hoe gemakkelijk het aan de anderen kant is om hen door de geringste tegenslag - zij het ook slechts door het uitblijven van bijval - te ontmoedigen en hen tot onderdanige gehoorzaamheid te brengen, zodra ze daarvan maar weer resultaat verwachten. Evenals de onzen ieder succes, dat hen niet tot doel leidt, geringschatten, evenzo zijn de niet-ingewijde ter wille van een uiterlijk succes bereid al hun plannen op te offeren. Deze karakteristieke trek van de niet-ingewijde verlicht ons buitengewoon in onze taak hen af te leiden. Deze tijgers hebben zielen als lammetjes en door hun schedels waait de wind.

xxx

Nu, honderd jaar later, passen ze nog veel preciezer als je kijkt naar wat er op de wereld gebeurt.

De Joodse leden van de satanische sekte noemen we ook wel Illuminati en zij proberen hun agenda te laten uitkomen door middel van mind control, via mainstream media en onderwijs en daarnaast door middel van oorlogen.

Zoals een Joodse insider ooit zei: “Oorlog is revolutionair”.

Er bestaat dus vanuit de Illuminati een team dat zich bezighoudt met het promoten van oorlog. Ogenschijnlijk leven wij in een wereld die hopeloos is verdeeld tussen de communistische Joodse leden van de sekte (bijvoorbeeld George Soros) die het goyim aanvallen door het ondermijnen van hun nationaliteitsbesef, hun religie, hun moraal, hun ras en uiteraard het gezin met daaraan gekoppeld al de verschillende genders (geslachten).

Aan de andere kant van het spectrum hebben we de fascisten, Nazi of Zionistische (nationalistische) Joodse leden van de sekte (bijvoorbeeld Donald Trump) die hun uiterste best doen om het goyim te beschermen tegen de praktijken van Soros en consorten. Op die basis heeft Trump dan ook de laatste presidentsverkiezingen gewonnen. Heel veel mensen waren en zijn de linkse agenda spuugzat.

Het zit heel geraffineerd in elkaar, want de Zionisten bijvoorbeeld claimen dat ze opkomen voor de belangen van de Joden, maar gebruiken tegelijkertijd het machtige wapen van antisemitisme om de gewone Joden te dwingen om hun megalomane agenda te volgen. (Voorbeeld: samenwerking met Hitler en de Jodenvervolging, waardoor velen alsnog bereid waren om naar de Rothschild staat Israël te verhuizen).

Daarnaast gebruik de Illuminati veelvuldig het wapen van false flag aanvallen om het goyim een bepaalde richting op te sturen. De oorlogen die hier vaak uit voortvloeien hebben reeds een fiks deel van het goyim uitgeroeid. Bekend voorbeeld van een false flag met talloze slachtoffers is uiteraard 9/11. Niet alleen de slachtoffers die op die dag omkwamen, maar alle slachtoffers die het gevolg zijn van de 9/11 false flag, zoals de oorlog in Irak. De elite van het goyim die zetelen in de hoogste regionen van de vrijmetselarij werkten en werken graag mee omdat hun een deel van de buit in het vooruitzicht is gesteld.

Het Zionisme gaat veel verder dan een Joodse staat, het gaat om een Joodse New World Order. Hetzelfde is het geval met het communisme, waarbij ze “sociale gelijkheid” als dekmantel gebruiken. De New World Order zal tot stand komen door het goyim tegen elkaar uit te spelen. De meeste gewone Joden zijn zich hier niet van bewust. Net zoals het goyim zijn ook zij in de val getrapt van het links of rechts en steunen ze of het socialisme/communisme of het Zionisme.

Dat de Illuminati altijd twee kanten van de medaille steunen blijkt wel uit het feit dat de twee belangrijkste bankiers die Adolf Hitler steunden beiden Joods waren. Zij zaten bij de twee grootste banken in Berlijn en waren de grootste donateurs van de Nationaal Socialistische Partij.

De situatie nu komt verbazingwekkend veel overeen met die net voor de Tweede Wereldoorlog. Ook nu hebben we de hysterische linksen (communisten) die oppositie voeren tegen Trump en alles in het werk stellen om hem pootje te lichten. Ze dreigen zelfs volgens Makow met dingen zoals burgerlijke ongehoorzaamheid en nog erger. Een situatie die zich ook voor deed in de Weimar republiek waar de communisten en de Nazi’s elkaar op straat bevochten en waar later communisten en homo’s werden opgepakt.

Weer terug naar Donald Trump die een schoolvoorbeeld is van een fanatieke Zionist die vooral in het begin veel samenwerkte met Steve Bannon van Breitbart, wat volgens Henry Makow een front is voor de Mossad. Van daaruit is ook de politiek van Trump gedirigeerd zoals anti immigrant, anti Iran, anti vrije handel en ogenschijnlijk pro Rusland. Uber Zionist Sheldon Adelson heeft de verkiezingscampagne van Trump grotendeels betaald en wordt ook wel de eigenaar van Trump genoemd.

Met veel bombarie werd aangekondigd dat Trump korte metten zou maken met een aantal dingen, het moeras legen zoals dat werd genoemd. Donald viel de Federal Reserve aan, Goldman Sachs en de corrupte Clinton bende met hun dubieuze Clinton Foundation.

We zijn bijna vier jaar later en natuurlijk is er helemaal niets gebeurd en heeft alles wat Trump gedaan heeft gediend om de macht van de Joodse leden van de sekte nog vele malen groter te maken. Het heeft definitief ervoor gezorgd dat de Palestijnen zullen worden uitgeroeid door middel van het vredesplan van de eeuw en is Jeruzalem de hoofdstad van Israël geworden voor Amerika en andere landen zullen volgen. 

Alle rechtse en extreem rechtse partijen horen thuis in het kamp van het Zionisme, terwijl de linkse en extreem linkse partijen thuis horen in het Soros kamp.

De rol van Trump schijnt voornamelijk te zijn om de wereld nog verder te polariseren en tegen elkaar op te zetten, waardoor hij waarschijnlijk zal fungeren als een katalysator voor een nog te komen Derde Wereldoorlog.

Met de goyimvrijmetselaars zal tezijnertijd korte metten worden gemaakt als ze niet meer nodig zijn en de rest van het goyim dat dan nog leeft kan zich opmaken voor een ongekende tirannie via de centrale bankiers en ander gespuis.

Nog even terug naar de Protocollen:

3. Op deze manier zullen we handelen met hen die tot vrijmetselaarsloges behoren en daarvan te veel weten. Diegenen, die wij om de een of andere reden zullen sparen, zullen onder de voortdurende druk staan van te worden uitgewezen. We zullen een wet uitvaardigen, volgens welke alle oud-leden van de geheime genootschappen uit Europa, de zetel van onze regering, verbannen zullen worden. De besluiten van onze regering zullen definitief zijn en zonder mogelijkheid tot hoger beroep.

4. De samenleving, waarin wij de kiemen van de tweedracht en de tegenstrijdigheid hebben gelegd, kan alleen door onbarmhartige maatregelen, die van onbuigzame kracht zijn, weer in orde worden gebracht. Daarbij mag het op het aantal offers, dat voor het toekomstig welzijn gebracht moet worden, niet kijken. Het is de plicht van iedere regering, die zich op haar bestaansrecht beroept, niet alleen haar voorrechten te genieten, maar ook haar taak te vervullen, al kost dit ook nog zoveel offers.

5. Wil een regering onwrikbaar staan, dan moet zij het aanzien van haar macht versterken en dit aanzien wordt slechts door een alles overtreffende onbuigzaamheid van de macht bereikt; die het teken moet dragen van een geheimzinnige onkwetsbaarheid, de uitverkorenheid door onze god. Zo was tot in de laatsten tijd de onbeperkte heerschappij van de Russische tsaren ingesteld, onze enige vijand in de gehele wereld naast het Pausdom. Herinnert U zich het voorbeeld van het in bloed gedrenkte Italië, dat Sulla - die dit bloed vergoot - geen haar krenkte; het volk, dat hij gepijnigd had, verafgode hem en zijn onverschrokken terugkeer naar Italië maakte hem onkwetsbaar. Het volk vergrijpt zich niet aan hem, die het door zijn moed en zijn geestkracht in de ban doet.

Ze waarschuwen ons, ze vertellen ons wat ze gaan doen:

8. Wanneer het tot onlusten komt, dan betekent dat, dat wij er behoefte aan hadden ze op te wekken, om een al te grote eensgezindheid te vernietigen. Komt het tot de een of andere samenzwering, dan zal het hoofd er van niemand anders zijn dan een van onze trouwste dienaren.