Als lid van de Europese Unie heeft Nederland het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens ondertekend. 

Alhoewel in artikel 5 staat dat niemand mag worden opgesloten omdat deze een schuld niet kan betalen, doet de CJIB Gestapo in ons land dat desondanks wél.Aan de walgelijke gewoonte van de corporate managers in Den Haag om mensen die een boete niet betalen op te laten sluiten, moet onmiddellijk een einde komen.

Dat zij daar zitten als vertegenwoordigers van de grote bedrijven met prachtige commissariaten in het vooruitzicht in plaats van het volk te vertegenwoordigen, is al erg genoeg, maar de mensonterende gewoonte tot het opsluiten van het arme deel van de bevolking is de druppel die de emmer doet overlopen.

We hebben enkele dagen geleden kunnen zien hoe in Duitsland eindelijk de hooivorken tevoorschijn komen en mensen het bedrog van hun overheid niet langer accepteren:

Een groot deel van de Duitse bevolking is het spuugzat dat hun land door politici wordt verraden en pikken het niet langer.

Toen de Duitse Minister van Justitie, Heiko Maas, op de dag van de Arbeid een toespraak wilde houden, werd deze met boe geroep en kreten als “verrader” van het toneel gejaagd.

In ons land zijn ondertussen waarschijnlijk al enkele honderdduizenden mensen slachtoffer geworden van de staats afpersdienst, het CJIB.

Duizenden andere Nederlanders werden vorig jaar gegijzeld door het CJIB omdat ze hun boetes niet betaalden. CJIB wil de meest recente cijfers niet geven, maar in 2012 steeg het aantal zaken waarbij het CJIB om gijzeling vroeg met 21 procent, naar 57.765 zaken.

Het wordt hoog tijd dat al die duizenden slachtoffers van de terreur uit Den Haag zich, samen met toekomstige slachtoffers, gaan verenigen om een einde te maken aan deze Middeleeuwse praktijken.

We hebben dit volgens een in dit onderwerp gespecialiseerde website te danken aan de laffe beschermer van Joris Demmink:

De wens dit zware middel in te zetten is afkomstig van voormalig Staatssecretaris Teeven. Hij wil zijn spierballen laten zien, om de miljoenen euro’s van onbetaald gebleven boetes alsnog te kunnen innen.

Lef heeft hij wel om zijn spierballen te laten zien tegenover mensen die te arm zijn om een boete te betalen. Jammer genoeg heeft hij niet het lef om zijn grote mond open te doen over Pedo Godfather Demmink voor wie hij bibbert als een schoothondje.

Hierna volgt een ingezonden stuk van een lezer (dank!) die zich behoorlijk heeft verdiept in bovenstaande materie en waaruit blijkt dat de Nederlandse Gestapo ook nog eens volkomen onwettig bezig is:

Bij deze meld ik jullie een groot misverstand inzake het UVRM (Universele Verklaring van de Rechten van de Mens).

Bijna iedereen denkt dat zij zich kunnen beroepen op het UVRM bij het schenden van mensenrechten. (lees goed mensenrechten) Dat is niet het geval. Alhoewel de Staat der Nederland deze in 1948 heeft ondertekend, is het voor de huidige bevolking niets betekenend. Ook ik ben slachtoffer geworden van de terreurorganisatie CJIB.

Even een stukje geschiedenis over de Staatsvorm Koninkrijk der Nederlanden. Wij hebben als grondbeginsel een Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden. Hierin wordt bepaald hoe de Staatsvorm dient te worden uitgevoerd, maar hierin staan al een aantal zaken die zeer te denken geven. Ook de mensenrechten worden hierin beschreven. Lees nu goed wat hierover staat;

Het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden vermeld onder artikel 43:

1.Elk der landen draagt zorg voor de verwezenlijking van de fundamentele menselijke rechten en vrijheden, de rechtszekerheid en de deugdelijkheid van het bestuur.

• 2.Het waarborgen van deze rechten, vrijheden, rechtszekerheid en deugdelijkheid van bestuur is aangelegenheid van het Koninkrijk.


• Zie je wat er staat, juist; deugdelijkheid van bestuur ...............

Kortom, ze kunnen maar doen wat ze willen en daarbij komt nog bovenop dat de Hoge Raad heeft bepaald dat de men zich in Nederland niet aan het UVRM hoeft te houden of na te leven.

Hoe komt dit? Heel simpel, namelijk iedereen in Nederland wordt geboren als mens maar zodra je aangifte doet van geboorte wordt er achter je rug om een identiteit gecreëerd in de vorm van de Natuurlijk Persoon. Zonder enige overeenkomst. Conclusie het UVRM gaat over Mensen en niet over de Persoon. Zo simpel is het en daarom houden zij zich er niet aan.

Maar nu komt het inzake de Persoon zoals ook iets is vermeld in het UVRM, waaruit blijkt hoe wij besodemietert worden;

UVRM art.3: Een ieder heeft het recht op leven, vrijheid en onschendbaarheid van zijn persoon.

En UVRM art.6: Een ieder heeft, waar hij zich ook bevindt, het recht als persoon erkend te worden voor de wet.

Ofwel ook uit de mensenrechten (die de Staat der Nederlanden in 1948 heeft ondertekend) blijkt duidelijk dat er een onderscheid bestaat tussen een Mens en een Persoon, er wordt zelfs aangegeven dat de Persoon eigendom is van een Mens.

Gezien de wetgeving in Nederland is gebaseerd op de Persoon en niet op mensen, schendt de Staat der Nederlanden niet alleen het UVRM, maar ook de rechten van het Kind.

Ik heb dus recht op een Natuurlijk Persoon voor de wet, maar dat houdt niet in dat ik ertoe verplicht kan worden. Ik heb naast die Natuurlijk Persoon ook recht op een Nationaliteit en kan ook daartoe niet verplicht worden. Ik kan niet gedwongen worden om tot de Staat der Nederlanden (= een associatie) te behoren alsook dat ik niet in slavernij of horigheid gehouden mag worden.

Resume; de Staat der Nederlanden misbruikt de PERSOON terwijl die eigendom is van een MENS zonder enige toestemming.

Dan komen we op de Grondwet en daar staat duidelijk in artikel 94;

“Binnen het Koninkrijk geldende wettelijke voorschriften vinden geen toepassing, indien deze toepassing niet verenigbaar is met een ieder verbindende bepalingen van verdragen en van besluiten van volkenrechtelijke organisaties.“

Duidelijk toch!!!!!!!

Dan komen we bij nog iets en dat EVRM (Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens) heet en ook daar staat namelijk iets in beschreven over het ontnemen van de vrijheid wat 99,9999999% van de bevolking niet weet en waar ik zelf heel diep heb voor moeten spitten.

EVRM Protocol nr 4 gedateerd Straatsburg, 16.09.1963

Artikel 1

Verbod op vrijheidsbeneming wegens schulden

Aan niemand mag zijn vrijheid worden ontnomen op enkele grond dat hij niet in staat is een contractuele verplichting na te komen.


En dat kan je artikel 5 EVRM van kracht laten worden indien je vrijheid wordt ontnomen; Een ieder die het slachtoffer is geweest van een arrestatie of detentie in strijd met de bepalingen van dit artikel. heeft recht op schadeloosstelling.

Gezien het feit dat geen enkele Nederlander een overeenkomst heeft met de Staat der Nederlanden inzake zijn PERSOON zijn de handelingen van de Staat niet legaal. Zij misbruikt de Persoon om de onwetende mens te misbruiken als geldslaaf en eigendom van de Staat.

De handelingen van de Staat der Nederland zijn niet legaal ten aanzien van de mens en voor landen die zich niet houden aan het UVRM is speciaal de "Bill of Human Rights" in het leven geroepen om deze alsnog aan te kunnen pakken.

Het zieke van dit alles is dat bijvoorbeeld Amnesty International de "grote mensenrechtenorganisatie" niets wil doen aan deze wantoestanden en corruptie in Nederland.

Burgers van Nederland zouden moeten beseffen en kennis vergaren hoe ze worden besodemietert in plaats van voor de televisie te zitten.