Dat wij leven in een wereld die bol staat van de agressie hoef je niemand te vertellen, iedereen kan dat met eigen ogen constateren.

Wat echter bijna niemand weet, is dat die agressie voor een deel te verklaren is door de frequentie van de muziek waarnaar wij dagelijks luisteren.
Ver voordat de meesten van ons geboren werden, gebeurde er iets met de frequentie van de muziek. Iets dat bewust werd gedaan om zo een agressieve maatschappij te creëren, vol met psychische spanningen en ziektes.

In een eerder artikel schreven wij daar onder andere het volgende over:

In feite is alle materie die je kunt zien en aanraken een illusie. Alles bestaat bij de gratie van frequentie. Als je die wijzigt dan zal de structuur van materie veranderen. Alles wat ooit ontstond en zal ontstaan is gebaseerd op trilling/geluid en dus frequentie. Daarmee zijn de aarde, de oceanen en de bergen gevormd. Zelfs in de Bijbel wordt hier aan gerefereerd. "In den beginne was er het woord van God." Een lege ruimte waarin het woord van God klonk, het geluid waardoor alles is ontstaan wat wij nu om ons heen zien.

Het "woord" staat symbool voor geluidsfrequentie. Alles heeft een natuurlijke trillingsfrequentie en die van de aarde is 432 Hz.

Stel je nu eens een ontzettend machtig en rijk iemand (of groep) voor die in het geheim voordeel heeft van conflicten, ziektes en oorlogen. Dat deze weet dat bepaalde geluidsfrequenties precies veroorzaken wat hij zoekt: ruzie, ontevredenheid en disharmonie.

Stel je verder voor dat dit individu (of groep) de macht heeft om wereldwijd de ijkstandaard vast te stellen voor alle muziekinstrumenten. Uiteraard zou deze dan een frequentie kiezen die precies veroorzaakt wat hij of zij graag wil.

Klinkt als science fiction? Toch is dit precies wat er gebeurde kort voor de Tweede Wereldoorlog. Voor die tijd waren alle muziekinstrumenten afgestemd op de natuurlijke frequentie van de aarde, 432 Hz. Echter, in de late jaren dertig werd door de Illuminati besloten dat vanaf die tijd alle muziekinstrumenten afgestemd dienden te worden op een frequentie van 440 Hz. Ook in Nazi Duitsland werden op bevel van Joseph Goebbels vanaf 1936 alle instrumenten afgestemd op die frequentie.

Hiermee is de aanval op het onbewuste deel van de menselijke hersenen begonnen en duurt deze voort tot op de dag van vandaag.

In een artikel genaamd “De Muzikale Cult Controle” schrijft Dr. Leonard Horowitz het volgende:

“De muziekindustrie gebruikt deze opgedrongen frequentie om hele bevolkingsgroepen te “leiden” naar grotere agressie, psychosociale agitatie en emotionele spanning waardoor mensen vatbaar worden voor lichamelijke ziektes….. terwijl de agenten van deze samenzwering “therapeutische” kalmeringen creëren in de vorm van psychotropische drugs en tranquilizers voor de stress die ze zelf hebben veroorzaakt en daarnaast hebben ze ook nog chemotherapie voor de lichamelijke ziekte die eruit voortvloeit".

Hij zegt verder: “Energie (vibratie) heeft een effect op alle leven (biologie) en ons lichaam middels het meest gebruikte medium, water. Ons lichaamsgewicht bestaat voor bijna zeker 80% uit water wat vibreert en resoneert door frequenties waarmee zowel ons lichaam als onze gedachtenprocessen worden beheerst. Licht en geluid zijn de primaire elementen die de communicatie tussen cellen onderling aansturen, waar weer uit voortvloeit dat onze gezondheid, of beter het gebrek daaraan, inderdaad het gevolg zijn van de vibrerende resonantie van geluid en licht.

Zoals opgemerkt was het de Rothschild-Rockefeller (Illuminati) alliantie die de muzikale factoren bepaalde waardoor psychische ziektes, emotionele nood en “massahysterie” werden veroorzaakt.


Tot op de dag van vandaag zitten wij als maatschappij nog steeds met de gevolgen van bovenstaande opgescheept en natuurlijk zou de wereld een veel mooiere plek worden als we weer terug zouden kunnen naar de oorspronkelijke frequentie van 432 Hz.

Iemand die zich daar al jarenlang voor inzet, is Richard Huisken.

Het volgende is een door hem geschreven artikel (dank!) waarin hij nog meer dwingende redenen geeft om zo snel mogelijk te veranderen van frequentie.

In april 2008 heb ik het initiatief genomen voor het comité 'Terug naar 432 Hz' en de daarbij behorende website (1). Ik ben met 432 Hertz in aanraking gekomen door een artikel hierover op de voormalige website Niburu.nl. Met het comité wil ik meer bekendheid geven aan 432 Hz als “stemtoonhoogte”, in plaats van het nu nog gebruikelijke 440 Hz. Uiteindelijk hoop ik dat de muziekindustrie de standaard van 440 Hz gaat veranderen naar 432 Hz, al kan dat misschien nog lang duren. 

Veel mensen zullen niet weten wat de zogeheten stemtoonhoogte precies inhoudt, laat ik dat eerst uitleggen:

Geluid en muziek bestaan uit trillingen, hoe hoger het aantal trillingen per seconde, hoe hoger de toon. De eenheid hiervoor is de Hertz, afgekort Hz.

Met de stemtoonhoogte wordt bedoeld de vaste toonhoogte bij muziekinstrumenten van de “kamertoon”, dat is de muzieknoot A boven de middelste C, wetenschappelijk A4 genoemd.

Natuurlijke stemming

432 Hz is de natuurlijke stemtoonhoogte in het universum, in tegenstelling tot 440 Hz, dat in de hedendaagse muziek gebruikt wordt op bijv. muziekcd's en mp3'tjes. Waarom is 432 Hz eigenlijk de natuurlijke stemming? Musicus René Klever legt dat zo uit:

“Wie kent niet het kinderliedje "do re mi fa sol la si do". Het is eigenlijk niet zomaar een wijsje, het is de toonladder. Het begint laag en eindigt precies twee keer zo hoog. De laatste noot, de do, klinkt precies als de eerste maar is hoger. In de muziek heet dat een octaaf. Elke toon heeft een toonhoogte, kan hoog zijn of laag of daar tussenin. Die toonhoogte noemen wij frequentie of trilling, en bestaat uit een bepaald aantal trillingen per seconde. Denk maar aan de slinger van een klok, die gaat zoveel keer per minuut heen en weer, of kijk maar eens naar een snaar van een gitaar. De dikste snaar kun je nog met het blote oog zien trillen, die gaat een aantal keer per seconde heen en weer. Wel heel snel, maar je kunt het nog zien.

Als we terug gaan naar het wijsje, dan is de "do" de eerste toon, de grondtoon. Die eerste toon is van oudsher 432 trillingen per seconde, oftewel 432 Hertz met een moeilijk woord. Die 432 trillingen per seconde is een toon die nauw verband houdt met het universum om ons heen. Die toon zit verweven in de natuur, in de wiskunde, in de planeetbanen, in het hele universum. Dat is ook de reden dat muziek normaal zo goed voor ons is, die muziek stemt ons als het ware af op het universum. Wij weten dat al heel lang. Dat is al heel oude kennis.

Alle klassieke muziek van Bach, Brahms enzovoorts tot en met Verdi is gecomponeerd en uitgevoerd met gebruik van deze standaard, een A op 432Hz. In deze standaard is de C 512Hz of in een lager octaaf 256 Hz, maar in steeds lagere octaven (512-256-128-64-32-16-8-4-2-1) komt de C uit op precies 1 trilling per seconde, de zogenaamde "oertoon". Ze noemen deze stemming ook wel "wetenschappelijke stemming" omdat deze stemming ook wetenschappelijk gezien past bij het universum. De oudst bekende voorstander van deze stemming is Plato, de wijsgeer uit Griekenland.”

Invoering van 440 Hz

De standaard is nu dus 440 Hz, hoe is dat zo gekomen? Op internet en onder musici zelf is veel onduidelijkheid over hoe 440 Hz nu precies is ingevoerd, maar volgens het “Schiller Institute” (2) is het zo gegaan:

In 1939 is in Duitsland en Engeland besloten om de frequentie van 440 Hz als stemtoonhoogte in de muziek in te voeren, nadat de eerste aanzet hiertoe al in de 19e eeuw werd gegeven. Hun poging om dit wereldwijd te laten overnemen mislukte toen. Later, in 1953, is in Londen op een  congres van musici alsnog besloten 440 Hz internationaal als ISO 16-standaard te hanteren. Vele protesten van (onder meer) Franse musici, die voor 432 Hz als standaard waren, mochten helaas niet baten.

Muziekinstrumenten op 432 Hz

De meeste muziekinstrumenten zijn hierdoor tegenwoordig standaard ingesteld op 440 Hz, wat niet altijd zo geweest blijkt te zijn. Als je instrumenten bijvoorbeeld vindt uit veel vroegere tijden (zoals van de oude Grieken en Egyptenaren), en tegenwoordig in nog afgelegen gebieden op aarde, blijken deze instrumenten meestal op 432 Hz gestemd te zijn.

Helaas doet via onder meer de TV en de radio in deze afgelegen gebieden nu ook 440 Hz haar intrede.

De meeste muziekinstrumenten zijn ook om te stemmen naar 432 Hz, al is dat voor het ene instrument makkelijker te doen dan voor de ander. Bij electronische instrumenten is de stemtoonhoogte vrij eenvoudig te veranderen, maar bij bijvoorbeeld de piano is het veel lastiger, die moet 2 tot 3 keer gestemd worden om dit te bereiken. Bij blaasinstrumenten is de omzetting helemaal lastig, daar je het instrument niet domweg gewoon maar langer kunt maken om het lager te laten klinken. De speelgaten - de gaten die je met je vingers afdicht om een bepaalde toon te spelen - intoneren niet meer, deze moeten hiervoor op een andere plaats geboord worden.

Voordelen van 432 Hz

Wat zijn nu de voordelen van 432 Hz boven 440 Hz?

1. Muziek in 432 Hz ligt volgens de meerderheid van de muziekliefhebbers prettiger in het gehoor, is zachter, mooier en helderder dan muziek in 440 Hz. Dit blijkt ook uit onderzoek van de Nederlandse studenten Ginger en Sandy Breeveld. Het is wel zo dat je over een goed gehoor moet beschikken om dit verschil te kunnen ervaren. Het volledige rapport van de studenten is te lezen op de website van het comité (1). In de praktijk blijkt dat het verschil bij rustige en klassieke muziek beter te horen dan bij harde muziek.

2. Omdat 432 Hz een grotere helderheid heeft dan 440 Hz hoef je muziek in 432 Hz minder hard af te spelen om aangenaam te kunnen luisteren. Dit betekent dat je minder snel gehoorschade zult oplopen, zolang je het volume niet te hoog zet. Het is bekend dat bij bijvoorbeeld een geluidssterkte van 90 dB na 8 uur gehoorbeschadiging optreedt.

Verder zijn er aanwijzingen, dat als je bepaalde muziek in 440 Hz zo hard afspeelt dat het pijn aan je oren doet, deze pijn niet optreedt als je dezelfde muziek in 432 Hz op dit harde volume hoort. De geluidsdruk lijkt bij 432 Hz wat minder dan bij 440 Hz.

3. Ook heeft 432 Hz een gunstiger invloed op de chakra's. 440 Hz werkt op de voorhoofdchakra, "het denken", terwijl 432 Hz werkt op de hartchakra, het "voelen". Het luisteren van muziek in 432 Hz versnelt daarom de spirituele ontwikkeling van de muziekliefhebber, maar niet iedereen merkt dit effect direct.  Sommige mensen merken het meteen, anderen pas na langere tijd bij het luisteren naar muziek in 432 Hz. Het tempo van deze spirituele ontwikkeling is dus bij iedereen verschillend.

Deze 3 redenen zijn voor mijn comité aanleiding geweest om meer ruchtbaarheid te geven aan 432 Hz, onder meer via de eerder genoemde website (1).

Muziek omzetten naar 432 Hz

Op de website van het comité (1) kunt u zelf het verschil beluisteren tussen 440 Hz en 432 Hz, en kunt u ook muziek dat origineel is opgenomen in 432 Hz (gratis) downloaden. Verder is het ook mogelijk om via een geluidsbewerkings-programma als bijvoorbeeld “Audacity” of “Adobe Audition” mp3'tjes en cd-muziek te converteren naar 432 Hz, zie daarvoor ook de website.

Wel is het zo dat bij deze omzetting naar 432 Hz alle “boventonen” en andere gewaarwordingen die bij 440 Hz op een “bepaalde manier” zijn gevormd, nog steeds zo “vervormd” zijn. Dit probleem ontstaat natuurlijk niet als de muziekinstrumenten vanaf het begin naar 432 Hz gestemd worden. De omzetting naar 432 Hz geeft daarom slechts een indruk van de betere kwaliteit van “echte” 432 Hz muziek.

Steeds meer aandacht voor 432 Hz

Op internet is de laatste tijd steeds meer informatie over dit onderwerp verschenen, en dat is volgens mij een goede ontwikkeling, gelukkig is mijn comité niet de enige die aandacht aan 432 Hz besteedt. 432 Hz raakt dus steeds bekender, ook in de muziekindustrie zelf.

Tot slot wil ik nog vermelden dat er ook steeds meer musici zijn die in 432 Hz (gaan) produceren, verder zijn er al een aantal internet-radiostations met muziek geheel op 432 Hz, waaronder mijn eigen zender! De ontwikkelingen rondom dit fenomeen volgen elkaar dus op, vooral dankzij internet!

Terug dus maar naar 432 Hz !!!

Richard Huisken,
Initiatiefnemer comité 'Terug naar 432 Hz'.

E-mail: info(apestaart)terugnaar432hz.org

Links:

(1) http://www.terugnaar432hz.org
(2) http://www.schillerinstitute.org/music/rev_tuning_hist.html

En tenslotte een deel van het persbericht dat Richard de wereld in heeft gestuurd:

Het comité ‘Terug naar 432 Hz’, dat 10 jaar geleden is opgericht door de Enschedese muziek-liefhebber Richard Huisken, is onlangs 2 petities gestart, waarmee het comité wil bereiken dat de zogeheten stemtoonhoogte in de muziekwereld wordt veranderd van 440 Hertz naar 432 Hz.

In de 10 jaar van het comité, en de daarbij behorende website, http://www.terugnaar432hz.org, is het begrip 432 Hz als het natuurlijke alternatief voor 440 Hz steeds bekender geworden bij (Nederlandse) musici en het grote publiek als muziekliefhebbers.

Naar aanleiding van een idee van Carola Muller heeft Richard Huisken nu 2 petities gemaakt, één voor Nederland alleen, en de ander in het Engels voor de hele wereld.

De petities zijn hier te vinden.