De wereld is bijna klaar voor de antichrist

De antichrist kan pas op het wereld toneel verschijnen als de gehele bewoonde aarde in onrust verkeert, want daar maakt hij ogenschijnlijk een einde aan.

Er zal een financieel stelsel worden geïntroduceerd waar niemand meer kan kopen of verkopen die het teken niet draagt van het beest.
In aanvulling op zijn eerdere artikel over de komst van de Antichrist is Gerrit Stanneveld opnieuw in de pen geklommen met meer aanwijzingen. Dank!

Als een Bijbels boek voor verwarring zorgt, en verdeeldheid zaait onder Bijbel deskundigen, theologen en alle andere geïnteresseerden, dan is het wel het laatste boek van De Bijbel. Het boek Openbaringen.

Vooral ook omdat veel niet in een chronologische volgorde staat.

Wat wij wel weten is dat het door de Apostel Johannes is geschreven in gevangenschap op het Griekse eiland Patmos, rechtstreeks gedicteerd door de Heer Jezus zelf, ongeveer in het jaar 96 naar Christus. De Apostel Johannes is ook de enige van de twaalf die niet door geweld om het leven is gekomen. Wat staat er nou precies geschreven over de AFVAL.

2 Thessalonicenzen 3,4

3 Dat u niemand verleide op enigerlei wijze; want die (dag) komt niet, tenzij dat eerst de afval gekomen zij, en dat geopenbaard zij de mens der zonde, de zoon des verderfs;?
4 Die zich tegenstelt, en verheft boven al wat God genaamd, of als God geëerd wordt, alzo dat hij in den tempel Gods als een God zal zitten, zichzelven vertonende, dat hij God is. Ook hier weer is de context onmisbaar,

2 Thes. 2

1 En wij bidden u, broeders, door de toekomst van onzen Heere Jezus Christus, en onze toevergadering tot Hem,
2 Dat gij niet haastelijk bewogen wordt van verstand, of verschrikt, noch door geest, noch door woord, noch door zendbrief, als van ons geschreven, alsof de dag van Christus aanstaande ware.

Hier staat dat De Heer Jezus niet eerder terug komt voordat de grote afval is geweest en de mens der wetteloosheid is geopenbaard. De verwachte antichrist, de nieuwe wereld leider. Die zal voor die grote afval gaan zorgen door een nieuwe wereld religie te introduceren, waar achter de schermen al volop aan gewerkt word.Ook staat daar dat hij in de Tempel van God plaats zal nemen, maar die tempel is er nog niet. Opvallend daarom ook dit artikel van RT. 

Dus eerst zullen al deze gebeurtenissen zich moeten voltrekken voordat De Heer Jezus terug komt, voor iedereen die zijn/haar hoop heeft gevestigd op De Heer Jezus.

Zacharia 14:4

En Zijn voeten zullen te dien dage staan op den Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt, tegen het oosten; en de Olijfberg zal in tweeën gespleten worden naar het oosten, en naar het westen, zodat er een zeer grote vallei zal zijn; en de ene helft des bergs zal wijken naar het noorden, en de helft deszelven naar het zuiden.

Openbaringen 1:7

Ziet, Hij komt met de wolken en alle oog zal Hem zien, ook degenen, die Hem doorstoken hebben; en alle geslachten der aarde zullen over Hem rouw bedrijven; ja, amen.

Openbaringen 14:1

En ik zag, en ziet, het Lam stond op den berg Sion, en met Hem honderd vier en veertig duizend, hebbende den Naam Zijns Vaders geschreven aan hun voorhoofden.

Openbaringen 7:4

En ik hoorde het getal dergenen, die verzegeld waren: honderd vier en veertig duizend waren verzegeld uit alle geslachten der kinderen Israëls.

JG ontkennen overigens dat De Heer Jezus terug komt en dat hij al tussen 1914 en 1918 in de Hemel is begonnen met regeren, ook iets wat weer haaks staat op de Bijbel.

2 Petrus 3:3,4

Dit eerst wetende, dat in het laatste der dagen spotters komen zullen, die naar hun eigen begeerlijkheden zullen wandelen, En zeggen: Waar is de belofte Zijner toekomst? want van dien dag, dat de vaders ontslapen zijn, blijven alle dingen alzo gelijk van het begin der schepping. (Ook is het raadzaam om alles ook nog eens naar te lezen in de King James Bijbel 1611 online)

In het eerste artikel heb ik die tijd berekening gegeven van de laatste generatie. Door Wim Jongman. Maar ook de Profeet Hosea bevestigd die berekening.

Hosea 6:1,2,3

1 Komt en laat ons wederkeren tot den HEERE, want Hij heeft verscheurd, en Hij zal ons genezen; Hij heeft geslagen, en Hij zal ons verbinden.
2 Hij zal ons na twee dagen levend maken; op den derden dag zal Hij ons doen verrijzen, en wij zullen voor Zijn aangezicht leven.
3 Dan zullen wij kennen, wij zullen vervolgen, om den HEERE te kennen; Zijn uitgang is bereid als de dageraad; en Hij zal tot ons komen als een regen, als de spade regen en vroege regen des lands.

2 Petrus 3:8 Doch deze ene zaak zij u niet onbekend, geliefden, dat een dag bij den Heere is als duizend jaren, en duizend jaren als een dag.

Toen de Heer Jezus vermoord werd zeggen sommige dat hij 30 jaar was en weer anderen zeggen 33 jaar. Maar hoe dan ook, duizend jaar erbij opgeteld is dan 1033, twee duizend jaar is 2033.

Min de zeven jaar weer van de regeer periode van de antichrist kom je steeds weer, plus minus op dezelfde berekening, ook in het achterhoofd houdend dat de joodse jaar telling geen 365 dagen in een jaar heeft!

Ook moeten de twee getuigen nog verschijnen en hun werk doen. 

Samen gevat; de antichrist kan pas op het wereld toneel verschijnen als de gehele bewoonde aarde in onrust verkeerd, want daar maakt hij ogenschijnlijk een einde aan. Er zal een financieel stelsel worden geïntroduceerd waar niemand meer kan kopen of verkopen die het teken niet draagt van het beest.

Openbaring 13:16,17

En het maakt, dat het aan allen, kleinen en groten, en rijken en armen, en vrijen en dienstknechten, een merkteken geve aan hun rechterhand of aan hun voorhoofden; En dat niemand mag kopen of verkopen, dan die dat merkteken heeft, of den naam van het beest, of het getal zijns naams.

Dus het zou goed kunnen zijn door middel van een RFID chip.Het inklappen van de Dollar zou deze wereld wijde chaos kunnen veroorzaken, maar het kan op meerdere manieren gebeuren, de trailer The Gray state geeft een beangstigende inkijk.Verder sluit ik mij aan bij wat Wim Jongman zegt, eigenlijk maakt het niet uit of het dit jaar gebeurd of over tien jaar, goed bezig blijven tot HIJ komt.

1 Johannes 4:14,15

En wij hebben het aanschouwd, en getuigen, dat de Vader Zijn Zoon gezonden heeft tot een Zaligmaker der wereld.

Zo wie beleden zal hebben, dat Jezus de Zoon van God is, God blijft in hem, en hij in God. Graag zie ik jullie gedachten hier over tegen moet, maar wel graag redeneren aan de hand van de Bijbel, het woord van GOD, de allerhoogste autoriteit. Alleen met elkaar en door elkaar kunnen we van elkaar leren, ik heb de wijsheid niet in pacht en u ook niet. Mvg. Gerrit stanneveld.
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl