Klimaatverandering tot herstel van de macht (video)

Dat er een door de mens veroorzaakte klimaatverandering op aarde zou plaatsvinden, is de grootste oplichting ooit.

En zoals bij iedere vorm van oplichting, speelt ook geld en dus macht, hier weer een belangrijke rol.
De volgende bijdrage over de klimaatverandering op aarde ontvingen wij van een lezer (dank!):

Kort geleden zag ik op YouTube een video uit de serie "Der Fehlende Part" waarin Michael Limburg werd geïnterviewd.

Michael Limburg is ingenieur en vicepresident van het Europees Instituut voor Klimaat en Energie (EIKE) en tevens auteur van het boek "Die Klimahysterie – was ist dran"?

In deze video legt hij uit wat de overheden werkelijk van plan zijn met de huidige klimaatpolitiek. Hij noemt de hypothese dat de klimaatverandering door de mens veroorzaakt wordt zwendel!

Op de vraag door interviewster Jasmin Kosubek waarom de politiek en de media de klimaatverandering dusdanig presenteren en wie er dan van deze gecreëerde situatie profiteert, zegt Michael Limburg kort samengevat het volgende:

We moeten met één ding rekening houden. We leven, materieel gezien, in een tijd van grote welvaart. Deze welvaart berust o.a. op goedkope energie. Over het algemeen gaat het om fossiele energie. Bij gebruik hiervan wordt het milieu overbelast. Daar moet iets aan gedaan worden.

Men heeft nu een manier gevonden door de mens en industrie aan te wijzen als de verantwoordelijken voor de klimaatverandering en daar moet voor betaald worden!

Er gaan miljarden dollars om in klimaatonderzoek, maar ook in mitigatiestrategieën*.

Bij het klimaatakkoord van Parijs werd afgesproken een "Green Climat Fund" op te richten. De kosten daarvoor bedragen ca. 100 miljard dollar per jaar. Dit geld moet worden opgebracht door de landen die verantwoordelijk zijn voor de "klimaatcatastrofe" en dat geld moet worden overgemaakt naar de ontwikkelingslanden.

Er moet binnen een paar jaar 500 miljard dollar op tafel komen. Hoe leuk is het om daar wat van mee te pikken.

*Mitigatie

Mitigatie is matiging, verzachting, vermindering. De term wordt gebruikt in het klimaatbeleid voor maatregelen die beogen emissies van broeikasgassen te verminderen. Mitigatie kan plaatsvinden door het reduceren van broeikasgas-emissies, CO2-afvang en -opslag, het voorkómen van ontbossing, en herbebossing.

xxx

Ook de VN is groot voorstander en zeer geïnteresseerd omdat ze meer macht zullen krijgen bij de verdeling van het geld.

De politiek maakt misbruik van de situatie en doet wat ze graag doet: koeioneren en incasseren!

Wanneer over een langere tijd blijkt dat de momenteel toegepaste methode niet juist is kunnen de huidige bestuurders niet meer ter verantwoording geroepen worden omdat zij te oud en met pensioen zijn, of misschien al overleden.

Industrie en samenleving in Europa gaan op deze weg een catastrofale periode tegemoet. Grote werkeloosheid en verdwijning van koopkracht.

Persoonlijk denk ik dat de huidige positie van de Illuminatie – vooral door de alternatieve media via Internet - gevaar loopt en dat de kans op ontmaskering steeds groter wordt. Door de alternatieve media werd veel van de door de Illuminatie gepleegde criminele activiteiten openbaar gemaakt. Dit betekent steeds meer verlies van macht.

Door verarming van het volk zal het voor de Illuminatie eenvoudiger worden het volk weer onder controle te houden en leiden tot het herstel van de macht!

Hierna volgt de Nederlands ondertitelde video waar de lezer over schrijft.

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl