Komen er nieuwe wetten voor gedwongen sterilisatie?

  gedwongen sterilisatie   In ons land betekent goed nieuws vaak het tegenovergestelde van wat wij denken.

Misschien valt een op zich positief bericht over gedwongen sterilisatie ook wel in die categorie.
Het volgende artikel is een lezersbijdrage:

Advies Advocaat-Generaal aangaande anticonceptie is klap in het gezicht van oud-kinderrechter Cees de Groot. Of toch niet?

Decennialang pleit oud-kinderrechter en beroepssatanist Cees de Groot voor de verplichte anticonceptie van ongeschikte moeders. Als godvrezend christen is dit voor mij uiterst onacceptabel omdat dit de rechterlijke macht toe zou staan om voor God te spelen. Op 28 oktober 2020 publiceerde Niburu onderstaand artikel. Hierin werden de bezwaren tegen verplichte anticonceptie blootgelegd.

Geen ruimte voor “minderwaardige mensen” in nieuwe maatschappij 

Het is volgens mijn levensovertuiging dan ook onacceptabel dat de bevolking en met name onze jeugd en de mensen met een zogenaamde 'geestelijke' stoornis als staatsbezit worden aangemerkt. Dit past uitermate goed bij de steeds zichtbaar wordende communistische dictatuur waarvan onze Nederlandse bananenmonarchie helaas een cruciaal onderdeel uitmaakt.

Via een omweg heeft onze 'niet zo favoriete' oud-kinderrechter zijn doel weten te bereiken. Dit geschiedde doordat de opvolgers op de Wet BOPZ, namelijk de Wet Zorg en Dwang en de Wet Verplichte GGZ per 1 januari 2020 in werking zijn getreden.

Op internet heb ik kunnen vinden dat de Wvggz in enkele gevallen als basis diende om verplichte anticonceptie op te leggen. Rechter verplichtte anticonceptie bij vrouwen met ernstige psychiatrische problemen.

Echter, verschillende rechtbanken waren van mening dat verplichte anticonceptie onder de opvolgers van de wet BOPZ valt. Naar mijn mening is dit in strijd met artikel 11 van de Grondwet en met diverse internationale verdragen en mag staat noch rechterlijke macht zich mengen in het ontstaan van "de in hun ogen'' ongewenste kinderen.

Eén van deze vrouwen ging echter in hoger beroep en vervolgens in cassatie bij de Hoge Raad der Nederlanden tegen de uitspraak van de lagere rechters. Met lagere rechters worden Rechtbanken en Gerechtshoven bedoeld. Aangezien de Hoge Raad het hoogste binnenlandse rechtsorgaan betreft.

Op 2 september 2022 werd het advies van de Advocaat-Generaal aangaande de door de rechter verplicht gestelde anticonceptie gepubliceerd. Advies AG aan Hoge Raad: verplichte anticonceptie geen vorm van gedwongen zorg onder de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg - Hoge Raad.

Volgens de AG biedt de Wggz geen basis om verplichte anticonceptie op te leggen. Op deze basis adviseert hij om de uitspraak van de Rechtbank te vernietigen.

Het advies van de AG om de verplichte anticonceptie via specifieke wetgeving te regelen is dan ook een uiterst zorgelijke ontwikkeling, aangezien dit de wetgever in de gelegenheid stelt om de weeffouten in hun controlesysteem te herstellen. Het is dan ook belangrijk om in te zien dat Rechtszaken niet altijd het doel hebben om de rechten van de burger te dienen.
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl