Aristoteles  Dat tirannie van nature voorkomt is niet nieuw, maar afkomstig van Grieks wijsgeer Plato Socrates.

Het verval van democratie naar tirannie is zowel natuurlijk als onvermijdelijk.Het volgende artikel is een bijdrage van Marcel Thomassen:

Grieks wijsgeer Aristoteles (384-322 v Chr) vatte "democratie" kort & bondig samen:

“In een democratie beginnen schuldeisers leningen te verstrekken en de schuldenaars kunnen niet betalen en de schuldeisers krijgen steeds meer geld, en uiteindelijk veranderen ze een democratie in een oligarchie, en dan maakt de oligarchie (= een klein groep machtig bevoorrecht mensen) zichzelf erfelijk, en heb je een aristocratie.”

In vierde eeuw voor Christus citeerde Grieks wijsgeer Plato Socrates over "democratie".

"Tirannie komt van nature voort uit democratie, en de ergste vorm van tirannie en slavernij komt voort uit de meest extreme vorm van vrijheid."

Het verval van democratie naar tirannie is zowel natuurlijk als onvermijdelijk.

Dat is geen prettige gedachte om te moeten overwegen, maar het is niettemin een feit. In elk geval zal een democratie verslechteren als gevolg van het feit dat de kiezers het verlies van vrijheid accepteren in ruil voor gunsten van hun regering. Dit proces kan fascisme, liberalisme, socialisme, communisme of een mand vol “ismen” zijn, maar tirannie is het onvermijdelijke eindspel van democratie. Net als de vernietiging van een zandkasteel door de opkomende vloed, heeft het tijd nodig om zich te voltrekken, maar na verloop van tijd zal de democratie, net als het zandkasteel, in zijn geheel worden weggespoeld. Waarom zou dit verhaal van alle tijden, zo zijn? Volgt op ieder politiek (of religieus) concept een tirannie?

Het concept van een democratisch regering is dat het volk aan een kleine groep personen de mogelijkheid geeft om controle over hen in te stellen en te behouden. De inherente fout in zo’n concept is dat elke regering altijd en voortdurend haar controle zal uitbreiden, wat resulteert in de steeds kleiner wordende vrijheid van degenen die hen de macht hebben gegeven. Helaas zullen er altijd mensen zijn die -overal- willen regeren en er zal altijd een meerderheid van de kiezers zijn die zelfgenoegzaam en naïef genoeg is om toe te staan dat de hun vrijheden zo langzaam verdwijnen. Dit bijwoord “langzaam” is de sleutel tot het wegnemen van vrijheden. Zelfs onder de beste regeringsvormen hebben degenen aan wie de macht is toevertrouwd deze na verloop van tijd en door langzame handelingen omgevormd tot tirannie. Feitelijk is er van democratie nu in gehele Westerse-wereld geen sprake meer ook in Nederland. Huidig bezien is de Westerse-wereld op alle fronten failliet.

Een democratie is altijd tijdelijk van aard; het kan eenvoudigweg niet bestaan als een permanente regeringsvorm. Een democratie zal blijven bestaan tot het moment dat kiezers ontdekken dat ze zichzelf royale giften uit de staatskas kunnen stemmen. Vanaf dat moment stemt de meerderheid altijd op de kandidaten die de meeste voordelen uit de staatskas beloven, met als gevolg dat elke democratie uiteindelijk in elkaar stort door een losgeslagen fiscaal beleid (danwel moreel onderwerping), wat altijd gevolgd wordt door een dictatuur.

Vandaag de dag is een groot deel van wat nog maar een halve eeuw geleden de “vrije wereld” werd genoemd vervallen tot een combinatie van restkapitalisme, dat grotendeels en in toenemende mate is bedolven onder socialisme en fascisme. (Het moet vermeld worden dat de vaak verkeerd geïnterpreteerde definitie van “fascisme” de gezamenlijke heerschappij van bedrijven en staat – een toestand is die nu duidelijk aanwezig is in veel van de voormalig “vrije” democratische wereld. (Het Westen beslaat mondiaal uit 16%).

Tegenwoordig zien veel mensen fascisme als een tirannieke toestand die plotseling wordt opgelegd door een dictator, maar dit is zelden het geval. Fascisme is in feite een logische stap. Net zoals kiezers na verloop van tijd bezwijken voor de beloften van het socialisme, zo vindt er een parallel verval plaats wanneer het fascisme langzaam het kapitalisme vervangt. Fascisme lijkt misschien kapitalisme, maar het is echter de tegenstelling van een vrije markt.

Uit bovenstaande citaten kunnen we opmaken dat er een geleerd groep mensen is die de afgelopen 2500 jaar commentaar heeft geleverd op dit onderwerp. Ze zijn het erover eens dat democratieën (evenals ieder ideologisch maatschappelijk of levensbeschouwelijk isme), net als zandkastelen, uiteindelijk na verloop van tijd nooit standhouden. Ze beginnen over het algemeen veelbelovend, maar als er genoeg tijd overheen gaat, zal elke regering de democratie zo snel uithollen als de politieke leiders ermee weg kunnen komen, en die vooruitgang eindigt altijd in tirannie. Dit is een natuurlijk proces. Het is een kringlopen.

Panta Rhei (= alles stroomt). Aldus de presocratische filosoof Heraclitus (540-480 v Chr). In de rivier stroomt continu nieuw water toe. Toch blijft de rivier dezelfde. Hiermee wordt de eeuwige maar constante verandering geilustreerd als ook de eenheid der tegendelen.

We bevinden ons momenteel op een belangrijk historisch kruispunt – een tijd waarin een groot deel van de voormalige zogenaamde "vrije" wereld zich in de laatste stadia van verval bevindt en 't stadium van tirannie nadert flux, ook in NL. Op dit punt heeft het proces de neiging om te versnellen. We kunnen dit waarnemen als we een toename zien van wetten die nu worden aangenomen om bevolking onder controle te houden – meer belasting, meer van regelgeving en meer beloftes van vrijgevigheid, meer militairisme die ze niet kunnen waarmaken. Wat je verplicht 'woke' behoort te denken, voelen, doen. Dit werkt als religie.

Documenten onthullen dat Nederlandse regering samenwerkt met Wereld Economisch Forum om "The Great Reset" uit te voeren. Met een WHO die 'n ieder verplicht injecteert. Internationale onderlinge afspraken, verdragen en wetten, boven de wil eigen volk stelt! Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik aleen heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het bij wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te laten ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of door emotionele manipulatie propaganda door de media, influencers of marionettenpolitici. Censuur is dat eindspel!

Wanneer een regering dit stadium bereikt, weet ze maar al te goed dat ze niet zal leveren en dat, wanneer de leugen wordt ontmaskerd, de bevolking razend zal zijn. Daarom kun je verwachten dat elke regering, vlak voor het eindspel, haar politiestaat zal opvoeren. De demonstraties van regeringen dat ze dat doen zijn nu regelmatig te zien – invallen door ME-teams in situaties waar slechts een klein aantal autoriteiten de situatie net zo goed zouden aankunnen. Alom in het ons zogenaamde "Vrije Westen" zijn deze autoritaire vertoningen steeds frequenter geworden (1984 !?!). Het enige dat nu nog thans nodig is, is een reeks van gebeurtenissen (geënsceneerd of echt) om binnenlands terrorisme te suggereren op de verschillende locaties op ongeveer hetzelfde moment. De nationale noodtoestand kan dan worden uitgeroepen “voor de veiligheid van het volk.” Men kan zo zelfs oorlog uitroepen.

Het is deze rechtvaardiging die het succes van tirannie verzekert. Historisch gezien verkiest de meerderheid van de mensen in elk land, in elk tijdperk, de illusie van veiligheid boven haar eigen vrijheid. Zoals de grondlegger van de Verenigde Staten "John Adams" ooit zei;

"Zij die vrijheid inruilen voor veiligheid zullen geen van beide hebben."

Vanaf dit punt zou het verstandig zijn voor iedereen die in de EU, VS, VK, Israel etc. woont om de gebeurtenissen nauwlettend in de gaten te houden. Als er plotseling een golf van “binnenlands terrorisme” opduikt, zou dat wel eens de voorbode kunnen zijn dat hun regering het omslagpunt heeft bereikt- het moment waarop tirannie onder het mom van “bescherming van de veiligheid van het volk” wordt ingehuldigd. De belangrijkste les die we hieruit kunnen trekken is dat de meerderheid van de mensen hun vrijheid zal inruilen voor de belofte van veiligheid, ook al zullen sommigen zich verzetten. Covid-19 was hier een fraai voorproefje van. We zijn veel dichter bij het omslagpunt van tirannie in- en door- de ons Westerse-wereld dan de meeste mensen ooit zullen toegeven. En nog veel dichter bij een 3e-Wereldoorlog dan men innerlijk bevroedt. Ook hiervan staat de uitkomst al geheel vast.

Ordo ab Chao... Verdeel en heers. Ik denk dat men er terdege van bewust is dat als er een Wereldoorlog-3 uitbreekt -en daar heeft het alle schijn van- er wapens toegepast worden die de mensheid nog nooit heeft gezien. Kernwapens zijn de laatste optie. Der Untergang. Net als de vernietiging van een zandkasteel door de opkomende vloed, heeft het nu bezien nog een korte tijd nodig om zich te gaan voltrekken, maar na verloop van tijd zal ook het huidig bestaan net als een zandkasteel, in zijn geheel worden weggespoeld. Ik geloof dat de meest chaotische hoofdstukken in de gehele menselijke geschiedenis nu direct voor ons liggen. Tenslotte is het altijd hetzelfde liedje in the circle of life, namelijk ‘Ordo ab Chao’.

Dixi et animam levavi.... [Ik heb gesproken, en daardoor mijn ziel behouden.]

Marcel Thomassen.

Disclaimer.

Persoonlijk wijs ik iedere oproep tot het plegen van geweld ten stelligste af. Als genoeg mensen vreedzaam in opstand komen, zal dat iedere machthebber ten val kunnen brengen. Deze figuren dienen dan op correcte en humane wijze te worden gearresteerd en berecht wegens onder meer grof (volks)verraad, staatsterrorisme, en het willens en wetens meewerken en veroorzaken van ernstige schade aan de volksgezondheid, massamoord en mogelijk zelfs genocide. Bewapen u met uw verstand,- tref nu uw voorzorgsmaatregelen.

Geweld is een valkuil waar niemand in zou moeten willen trappen (met uitzondering van het wettelijke recht op uw zelfverdediging als iemand rechtstreeks fysiek geweld tegen u pleegt).

Geweld lokt nog meer geweld uit van degenen die nu alle machtsmiddelen in handen hebben, en dan een perfect excuus hebben om die macht volledig tegen ‘dissidenten’ in te zetten. Een dissident is een individu dat zich, al dan niet samen met gelijk gestemden,- verzet tegen over overheersende opvattingen of beleidslijnen op politiek, religieus of sociaal gebied.

Reageren op bovenstaand artikel kan hier.