In onze maatschappij vinden op dit moment diepgaande veranderingen plaats. Ons huidige systeem loopt aan alle kanten vast en iedereen kan dat waarnemen: zowel op economisch-financieel gebied, als in het sociale, ecologische en politieke domein.

Gelukkig zijn er steeds meer mensen die inzien dat het anders kan en daardoor ontstaan er hoopgevende initiatieven om snel de situatie te verbeteren.

SOPN gaat deze initiatieven bundelen en vertegenwoordigen in Den Haag.

Universele rechten van de mens

Uitgangspunt voor de SOPN is artikel 1* van de Nederlandse grondwet, zoals deze oorspronkelijk werd bedoeld. De universele rechten van de mens zijn een basis voor een respectvolle samenleving waar wij voor staan. Deze universele rechten moeten nu worden toegepast.

Respect en verantwoordelijkheid

Wij nemen de verantwoordelijkheid om constructieve oplossingen te bieden voor de grootste uitdagingen van dit moment. Er is zoveel meer kennis beschikbaar dan wat via de gangbare media en wetenschap aan het grote publiek wordt doorgegeven.

Wij verklaren dat we ons onvoorwaardelijk inzetten om de beschikbare kennis publiekelijk en toepasbaar te maken. Hierdoor kunnen wij onze samenleving op een nieuwe manier inrichten. Een samenleving gebaseerd op liefde, respect en verantwoordelijkheid.

We zijn optimistisch over de toekomst en hebben een diepgeworteld vertrouwen in de creatie van deze nieuwe maatschappij. SOPN is nu al de spreekbuis voor een grote groep vastberaden mensen die bezig zijn om zich in te zetten voor een deze nieuwe realiteit.

Speerpunten SOPN

SOPN heeft constructieve, nieuwe voorstellen voor de volgende gebieden:

  • Onderwijs: Een onderwijssysteem waarin individualiteit en talent centraal staan.
  • Energie: Vrije energie, benutting van de overal aanwezige elektromagnetische velden.
  • Gezondheidszorg: Gericht op het zelfherstellend vermogen van lichaam en geest.
  • Economie: Een nieuw economisch systeem wat gebaseerd is op wederzijdse belangen.
  • Natuur & milieu: Een landbouw- en natuur- en milieubeleid waarin respect is voor de natuurlijke cycli van alles wat leeft.
  • Media: Gericht op informatievoorziening die gebaseerd is op onafhankelijkheid, objectief onderzoek, vrijheid van meningsuiting en respect.

Een nieuwe, respectvolle samenleving

Met dit manifest verklaren wij onze verantwoordelijkheid te nemen als mens om onze samenleving op een nieuwe en respectvolle wijze vorm te geven. Wij staan voor een wereld waarin beschikbare kennis en technologieën voor een gezond en vrij leven worden geïntegreerd in alle gebieden van de samenleving, voor iedereen! Voor een verdere uitwerking van onze ideeën verwijzen we naar het partijprogramma.

*Artikel 1 van de Nederlandse Grondwet: Allen die zich in Nederland bevinden worden in gelijke gevallen als gelijkwaardig behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook is niet toegestaan.